MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Hüseyin AYRILMAK
Ruhsat ve Denetim Müdürü

E-Posta: huseyinayrilmakkagithane.bel.tr
Tel: 295 68 00

Yönetmelik

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
RUHSAT ve DENETİM  MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

1. KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
( Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar )

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün teşkilat görevlerini ifa etme aşamasında, yasa ve yönetmeliklerden doğan görevlerin  yerine getirilmesi esnasında uygulayacağı esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik Denetim Müdürlüğü nün görev  ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla ve Kağıthane Belediyesi Ruhsat ve denetim Müdürlüğü’nün çalışma ve görevlerini kapsayacak şekilde düzenlemeyi kapsamaktadır.

Yasal Dayanalar
Madde 3- Bu yönetmelik 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 03 / 07 / 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunun ve 10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/9207 sayılı İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine ve 01.07.2005 gün ve 25862 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğine   dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-  Bu yönetmelikte geçen;
İlçe Belediyesi                          : Kağıthane Belediye Başkanlığı’nı
Başkanlık Makamı                    : Kağıthane  Belediye Başkanı’nı
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü : Kağıthane Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü
Ruhsat ve Denetim Müdürü      : Kağıthane  Belediye Başkanlığı  Ruhsat ve denetim Müdürü’nü
İnceleme komisyonu                 :  Gayri Sıhhi Ruhsat ve Sıhhi Ruhsat inceleme komisyonunu
Servisler                                     : Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü Bünyesindeki servisleri’ni ifade eder.
Ruhsat                                       : Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseseler ve umuma açık işyerlerinin Çalışma          
Ruhsatlarını ifade eder.

Kuruluş
Madde 5- 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine istinaden kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesinde belirtilen sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3.üncü sınıf gayri sıhhi Müesseselere, Umuma açık istirahat ve eğlence işyerlerine, Gıda Üreten ve Gıda İle Temas İşyeri  ilgili kanunun hükümleri çerçevesinde ruhsat vermek, denetlemek amacıyla kurulmuş olup, Müdür ,Birim Sorumlusu, Şef, Teknik elamanlar ( Mühendis , Teknisyen ), Memurlar ve İşçiler den oluşur

1 KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV , YETKİ  VE SORUMLULUKLARI

GÖREV:

Madde 6- a ) Sıhhi işyerlerini yerinde denetlemek, ruhsat müracaatlarını almak, gerekli ve yeter koşulları sağlayanlara çalışma ruhsatlarını vermek, ilgili yönetmelik şartlarına uygun olmayan işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak.
b) Gayri sıhhi müessese mevzuatı ve çevre sağlığı açısından 2. inci ve 3. üncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri denetlemek, gerekli durumlarda G.S.M. inceleme Komisyonuna sunmak, komisyon kararlarının gereği için ilgili müdürlük ve kurumlara bildirmek.
c) Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan 2. inci ve 3. üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak veya ruhsatlarının iptal edilmesi için rapor düzenleyerek karar alınmak üzere G.S.M. inceleme Komisyonuna sunmak, bu konuda alınan kararları bilgi ve gereği için ilgili müdürlük ve kurumlara göndermek.
d) 2. inci ve 3. üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin kurulmadan önce yapmış oldukları başvuruları incelemek, mahallinde tetkik etmek, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak, G.S.M. inceleme Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülenlerin çalışma ruhsatlarını tanzim etmek.
e) Sıhhi , gayri sıhhi müesseseler , Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve Gıda üreten  işyerleri hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikayet vb. konuları değerlendirerek mahallinde denetim yapmak, tespit edilen olumsuzlukları bir rapor halinde komisyona  sunmak,  komisyon   tarafından  alınan kararları gereği için ilgili müdürlük ve kurumlara bildirmek.Tespit edilen olumsuzluklara göre işyerlerine düzeltici tedbirler aldırmak, olumsuzlukları giderilemeyenlerin  faaliyetlerini durdurmak.
f) Gıda üreten  işyerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Denetim esnasında diğer kurumlardan alınan ruhsat ,izin belgesi, tescil v.b. gibi işyerinin faaliyeti için gerekli olan belgelerin kontrolünü yapmak.
g) Hafta tatili Kanunu’na tabi işyerlerine gerekli incelemelerden sonra meclis kararı ile ruhsat vermek.
h) Asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yol ruhsat başvuru işlemlerini almak, asansörleri gerekli şartlara uyup uymadığı noktasında kontrol ederek, asansör ruhsatı düzenlemek. Asansörlerin periyodik muayene işlemlerini yaparak, asansör muayene raporu düzenlemek.
ı) Buhar Kazanı , Kompresör gibi basınçlı kapların muayene işlemlerini yaparak, basınçlı kaplara muayene raporu düzenlemek.
j) Çevre sağlığına aykırı olarak çalışan işletmelerinin denetimini yapmak ve bu işletmelerin çevre sağlığı kurallarına uymasını sağlamak,
k) İşyerleri ile ilgili şikayetleri incelemek ve yasal işlem yapmak. Gerektiği Koşullarda İşyerlerinin gürültü ölçümünü yapmak,
l) Sağlık koruma bandı, içkili yer bölgesi v.b. gibi belediye  meclisi veya ilçe mülki amiri onayına tabi olan kararlar için çalışma yapmak.
m) Belediye meclislerince belirlenen  açılış ve kapanış saatlerini uymayan işletmeleri yasal, işlem için gerekli kurumlara bildirmek.
n) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimlerde tutulan tutanakların ve cezai işlem gereken evrakların belediye encümenine sevkini sağlayarak bu işlemlerin takibini yapmak. 
o) Belediye encümeni tarafından işyerleri hakkında alınan müdürlüğün yetki alanı dahilinde olan cezai işlemlerin gerekli birimlere bildirilmesi ve işlemlerin takibini yapmak.
p) Umuma açık istirahat ve eğlence işyerlerinde için vatandaş tarafından istenen mesul müdürlük belgesi vermek ve denetimini yapmak.
r)  Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü ilgilendiren kararlarını uygulamak, takip etmek ve gerektiğinde raporlar halinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek.
s) Belediyenin  diğer birimlerinden gelen  yazılarla ilgili gerekli işlemleri yaparak ilgililere bilgi vermek.
t) Bakanlıklardan ve Büyükşehir Belediyesinden  gelen Genelge, yönerge ve yönetmelikler ve değişiklikleriyle ilgili takipleri ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapmak.
u) Hizmet içi eğitim, bilgilendirme ve çalışanları motive etmek için zaman, zaman toplantılar düzenlemek.
 ü) Bilgi edinme konusu kapsamında gelen dilekçelerle ilgili gereğini yaparak geri bildirimde bulunmak.
v) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile ilgili diğer Belediye hizmetleri yapmak.

YETKİ
Madde  7- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Madde 3’ de belirtilen kanunlar, ilgili bakanlıkça yayınlanan   yönetmelikler ile Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yayınlanan genelgelerde yer alan yetkileri kullanarak görev yapar.

SORUMLULUK
Madde 8- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kağıthane Belediye sınırları içerisinde Kalan Sıhhi , Gayri Sıhhi Müesseseler,  Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten  işyerleri ve  hafta tatili  kanuna tabi işyerlerinin ilgili mevzuatlar açısından değerlendirilerek hizmetlerin planlı, programlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla mükelleftir.

11. KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

TESKİLAT
Madde 9- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü aşağıda belirtilen personelden teşekkül eder.

 1. Ruhsat ve Denetim Müdürü
 2. Servis birim sorumlusu
 3. Birim şefi
 4. Ruhsat Servisi
  1. Sıhhi ve Gayri Sıhhi Ruhsat kayıt servisi
  2. Gıda Üreten ve Gıda ile Temas eden işyerleri ruhsat servisi
  3. Evrak kayıt ve yazışmalar servisi
 5. Denetim ve Kontrol Servisi ( Ruhsat inceleme komisyonu )
 6. Proje kontrol servisi
 7. Personel
  1. Teknik Elemanlar
  2. Büro Memurları
  3. Bilgisayar İşletmenleri
  4. Daktilograflar

 

Madde 10- Personelin görev, Yetki, Sorumluluk  şartları

 1. Ruhsat ve Denetim Müdürü:

1. Ruhsat ve Denetim Müdürü Kağıthane Belediye Başkanı tarafından ilgili personel mevzuatına göre
atanır
2. Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru  
yürütülmesinden sorumludur.
3. Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
4. Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

 1. Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
 1. Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezrindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 2. Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
 1. Birim performans programını hazırlar.
 2. Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
 3. İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
 4. Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
 5. Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
 6. Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
 7. Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
 8. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
 9.  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
 1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
 2. Üst makamlarca tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.
 1. Servis birim sorumlusu:
 1. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce birim sorumlusu olarak atanan sorumlu  gerektiği koşullarda müdürün  yerine Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
 2. Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
 3. Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.
 1. Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
 2. Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
 3. Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
 4. Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
 5. Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
 6. Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.

c-) Birim Şefi
      1- Sıhhi ve Gayri sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsat müracaatlarını ve diğer müracaatların
alınmasını sağlamak, dosyalamak ve takibini yaparak sonuçlanmasını sağlamaktır.
2- Müdürden veya birim sorumlusundan  gelen belgeleri incelemek, gerekli gördüklerini mahallen tetkike ayırtmak, gereği için ilgili servislere  havale etmek ve takibini yapmak.
3- Mahallen tetkik edilecek dosyaların takibini yaparak inceleme komisyonundan dönen  dosyaların gereği için havale ve incelemesini yapmak.
4- Dosyaların takibini, özellikle hakkında şikayet olan  dosyaların incelenmesini ve gereğinin yapılmasını sağlamak. İçin ilgili birime havale temek sonuçlandırılmasını sağlamak.
5- Müdürlük bünyesindeki personelin özlük  dosyalarını tutmak,  gelen , giden evrakların kayıt ve takibini ve ilgili müdürlüklerle yazışmasını sağlamak.
6- Müdürlük ile ilgili gelen bütün yayın, genelge, bilgi notu,yasa ve yönetmeliklerin tebliğini sağlayarak çalışan personelin konular hakkında bilgi edinmesini sağlamak,
7-Müdürlük ile ilgili bütün basılı evrak, demirbaş ihtiyaçlarının temini sağlamak için müdürlüğe gerekli ihtiyaç listesin çıkararak onayını alıp , ilgili birimlerle  yazışmaları yapmak
8- Müdür ve birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

d-) Ruhsat servisi

1-) Sıhhi ve Gayri sıhhi İşyeri Ruhsat Servisi:

  1. Sıhhi ve Gayri sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsat müracaatlarını alarak bu müracaatları dosyalamak.
  2. İlgili merciler ile yazışmalar yaparak takibini yapmak, kontrol aşamasına gelen işyeri açma ve çalıştırma ruhsat dosyalarının yerinde kontrolü için, Denetim - Kontrol Servisi’ne  aktarılmasını sağlamak.
  3. Denetim servisinin düzenlediği rapor veya tutanakları işleme alarak, olumsuz işyerleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, komisyon ve servis tarafından olumlu görülen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının düzenlenmesi ve ruhsatın verilmesini sağlamak,
  4. Hazırlanan işyeri açma ve çalıştırma ruhsat dosyalarını arşive göndermek.
  5. Hafta tatili ruhsat işlemlerini başvurularını almak, uygun olan işletmelere hafta tatili ruhsatı düzenlemek.

  2-) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence İşyeri Ruhsat Servisi:

 1. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence işyerlerinin ruhsat başvurularını almak, işyeri ruhsat işlem evraklarını dosyalamak, ve ilgili birim ve kurumlar arası gereken yazışmaları yapmak
 2. İlgili işyerlerini yerinde kontrol ederek, ruhsat alabilecek işletmelere ruhsat düzenlemek, ruhsat alamayan işletmeler ile ilgili gerekli yasal işlemleri başlatmak,
 3. Umuma açık işyerlerinde gerekli mevzuat doğrultusunda talepte bulunan şahıs ve tüzel kişilere mesul müdürlük belgesi başvurularını kontrol ederek gerekli işlemleri başlatmak, uygun olan şahıs ve işyerleri için mesul müdürlük belgesi düzenlemek,
 4. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda belirtilen ceza ve denetimler sonucu gelen tutanak ve raporlar doğrultusunda gerektiğinde cezai işlemler için belediye encümenine veya ilgili çalışma yönetmeliklerinde belirtilen diğer mercilere gerekli evrakları sunmak ve işlemlerin takibini yapmak, gerekli cevap ve bilgilendirme yazışmaları yapmak.
 5. İçkili yer bölgesi ve açma ve kapama saatlerinin belirlenmesi için belediye encümenine ve meclisine rapor ve düzenlemenin yapılması için gerekli yazışmalarda bulunmak,

3-) Gıda Üreten ve Gıda İle Temas Eden İşyeri Ruhsat servisi :

 1. Gıda üreten veya gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsat müracaatlarını alarak bu işyerlerini gıda güvenliğinin temini için  dosyadan ve yerinde teknik ve hijyenik açıdan kalite analizlerini yapmak üzere incelemek,  uygun olan işletmelere işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermek.
 1. Ruhsat almaya uygun olmayan işletmeler için cezai işlemlerin yapılabilmesi için gerekli mercilerle yazışma yapmak.
 2. Gıda sicil belgesi almak isteyen işletmelerin müracaatlarını almak, denetlemek, uygun olan işletmelere gıda sicil belgesi düzenlemek ve uygun olmayan işletmeleri gerekli mercilere bildirmek.
 3. Gıda üreten veya gıda ile temas eden işyerleri ile ilgili şikayetler üzerine veya periyodik olarak yerinde denetim  yapmak

e)Denetim ve Kontrol Servisi

  1. Belediye sınırları dâhilindeki tüm sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsat kontrollerinin yapılması,
  2. Ruhsatsız çalışan işletmeler ile ilgili denetim yaparak bu işletmeler hakkında gerekli tespitlerin yapılması.
  3. Genel evrak servisinden yâda diğer resmi kurumlardan gelen şikâyetleri değerlendirip, bu işletmeler ile ilgili yasal işlem sürecinin başlatılarak müdürlüğe durumunu rapor ile bildirmektir.
  4. Sıhhi ve Gayri Sıhhi ruhsat servislerinden iletilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsat dosyalarının incelenerek işyerlerine eksiklikleri hakkında tespit tutanakları tutularak eksikliklerin giderilmesi için yasa ve yönetmelikte belirtilen sürelerde işyerine süre verilmesi, işyeri makine yerleşim projelerinin ve ilgili yasa ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar gereğince istenilen ve dosyasında bulunan evraklarının yerinde kontrol edilerek uygun olup olmadığının denetiminin yapılması.
  5. İşyerleri hakkında verilen şikâyet dilekçelerinin işleme konularak gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılarak gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, ilgililere sonucu hakkında bilgi verilmesi için müdürlük içi servislere rapor sunmaktır.  

f) Proje Onay Servisi:

   1. Asansör, Yürüyen merdiven ve Yürüyen yol ruhsat başvuru evraklarını alıp dosyalarını oluşturarak, asansörleri mevcut yönetmelikler doğrultusunda kontrol etmek; uygun olan Asansör, Yürüyen merdiven ve Yürüyen yol  ile ilgili ruhsat düzenlemek.
   2. Asansör, Yürüyen merdiven ve Yürüyen yol periyodik muayenelerini yaparak muayene raporu tanzim etmek.
   3. Basınçlı kapları ( Buhar kazanı , Kompresörler, kızgın yağ kazanı,Yakıt Tankı ve otoklav ),  Vinç, calaşka  ve Kreynlerin  gerekli fenni muayeneleri yaparak bunlar ile ilgili muayene raporu düzenlemek.

g) Personel

1.Teknik Elamanlar:

 1. Birim amirlerince yaptığı görev bölümü ile kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun olarak zamanında yapmak
 2. Uhdelerindeki bilumum demirbaş eşya ile defter,belge, ve her türlü resmi evraktan şahsen sorumludur.

2.Büro Memurları ve Daktilograflar:

  1. Büro hizmetleri ile olarak birim amirinin yaptığı görev bölümüne göre kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmaktır.
  2. Uhdelerindeki bilumum demirbaş eşya ile defter, belge ve her türlü resmi evraktan şahsen sorumludur

3.Bilgisayar İşletmenleri:

  1. Birim amirinin yaptığı görev bölümüne göre kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmaktır.
  2. Uhdelerindeki bilumum demirbaş eşya ile defter, belge ve her türlü resmi evraktan şahsen sorumludur

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışama Usul ve Esaslar

Madde 11- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün çalışma ve işleyişi aşağıda açıklandığı gibidir.

a)Müracaat
1. İşyerleri ile ilgili Müracaatlar:
 Herhangi bir konuda Müdürlüğe bizzat gelerek müracaat eden işyeri yetkilileri Kent Bilgi Servisinden referans numarası alarak müdürlüğün Kalem Memurluğu kısmında görevli memur görüşür. Görevli memur işyeri yetkilisini, işyerinin arşivde dosyası varsa evrağını dosyasıyla birleştirerek, yoksa yeni dosya açarak kayıt işlemini yapar. Müracaatın nevine göre ilgili birimlere yönlendirir.

  1. Şikâyet Dilekçeleri: Gerek Dilekçe ile bizzat ilgili şahısın başvurusu, gerekse kent bilgi işlem servisinden alınan E-Posta iletisi ile gelen şikâyet kayıtları bilgisayar ortamında ilgili görevli memur kaydını alır. Şikâyet dilekçelerinden, arşivde ilintili dosyaları olanları dosyasıyla birleştirilerek çevre koruma ve kontrol servinse yönlendirilir. Çevre koruma ve kontrol servisi şikâyetle ilgili gerekli kontrol ve denetimler yaparak ilgili kişi bilgilendirilir.
  2. Diğer Müracaatlar: Kalem memurluğunda görevli memur, kendisinden bilgi istenen konu hakkında mevzuatla alakalı daha kapsamlı bilgi istenmesi durumunda, ilgili kişileri şef, servis birim sorumlusu veya müdüre yönlendirir
 1. İş Akışı
  1. İşyeri Çalışama Ruhsatı Verilmesi:      

Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyeri ruhsat müracaat başvuruları, müdür veya servis birim sorumlusu tarafından kendilerine bağlı çalışan  kayıt memurlarına havale edilirler. İlgili işlem memuru bilgisayar kayıtlarından, işyeri ticari unvanlı şirket ise şirket unvanı üzerine, şahıs işletmesi ise mükellef şahıs üzerine Gelirler müdürlüğünden Belediye sicil numarası ( Muhatap ve Taşınmaz )  oluşturmak üzere yönlendirilir
İşletmenin gelirler müdürlüğünden alınan Muhatap ve Taşınmaz sicil numarası ile  ibraz edilen evraklara göre dosyanın bilgisayar kaydını yapar. İşyerinin nevine göre, gerekli evrakları hazır olan dosyaların çalışma ruhsatlarını tanzim ederek imzalanmak üzere şefe gönderir. İlgili şef kayıt  işlem memurlarından gelen çalışma ruhsatı tanzim edilmiş dosyaları  ve  müdür veya müdür yardımcısına sunarak onaylanması sağlanır.
Ayrıca mahallinde incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale eder, Komisyonlar kendilerine havale edilmiş işyerlerini ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içersinde mevcut mevzuat çerçevesinde kontrol ederler. Kontrol sonucunda eksiklikler varsa ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere süre verilir. Eksikliğin giderilmemesi halinde işyerinin faaliyetine son verilerek ruhsatı iptal edilir.
 
            2.) Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müessese Komisyonları
         Sıhhi ve Gayri Sıhhi servisi  tarafından ilgili komisyonun incelemesine ayrılan dosyalara, kalem memurluğu tarafından kayıt numarası ve tarihi verilir. Komisyonlar haftanın belli günleri göreve çıkarak, kayıt numarası sırasına göre işyerlerini yerinde incelerler. İnceleme sonucu  işyerleri hakkında verilen komisyon kararları komisyon raporuna yazılır ve üyeleri tarafından imzalanır. Komisyon raporunda imza altına alınan karara göre ilgili servis tarafından uygulama yapılır.

3.) Denetim ve Kontrol:
Günlük denetim görevleri bilgisayar kayıtları doğrultusunda hazırlanmış program dahilinde bir gün önceden hazırlanır. Öncelikle göreve kaç grup halinde çıkılacağı tespit edilir ve denetlenmesi gereken işyerleri her gruba ait Günlük Görev Çizelgesi üzerinde listelenir. Listeler hazırlanırken iş nev’i ve adres bilgileri dikkate alınır, birbirine yakın olanlar aynı gruba alınır.
Teknik elemanlardan denetlenecek işyerlerinin özelliğine istinaden mesleki durumları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan grup sayısı kadar ve en az ikişer kişilik gruplar oluşturulur. Göreve çıkan teknik elemanlar mesai saati bitmeden Müdürlüğe döner ve hazırlamış oldukları denetim zabıtlarını kayıt edilmesi için kalem memurluğuna teslim ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Madde 12- İşbu yönetmelik, Kağıthane Belediye Meclisi’nce kabulünden sonra ilan ile yürürlüğe girer.
Madde 13- Bu yönetmelik hükümleri, Kağıthane Belediye Başkanlığı’nca icra edilir.

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

Başvuru Belgeleri

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHISLAR)

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ADINA YAPILACAK
SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT MÜRACAATI İÇİN
GEREKLİ EVRAKLAR

1- BAŞVURU FORMU
İşyeri faaliyet konusuna göre SIHHİ olarak doldurulduktan sonra Belediyemiz girişindeki KENTLİ SERVİS' TEN KAYITTAN GEÇİRİLEREK MÜRACAATA GELİNECEKTİR.
Sıhhi işyeri başvuru formu için tıklayınız

2- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
Binaya ait TAPU, TAPU TAHSİS BELGESİ, İSKAN, İMAR AFFI, NOTER SATIŞI vb. belgelerden herhangi birinin fotokopisi. (Mal sahibinden veya Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir)
12 Ekim 2004 tarihinden sonraki binaların Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSKAN) almış olması gerekmektedir.

3- KİRA KONTRATI ASLI VE FOTOKOPİSİ
Kira kontratı sadece TAPU VB. BELGEDE KAYITLI MAL SAHİBİ TARAFINDAN İMZALANMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAKTIR. TAŞINMAZIN VERASETLİ OLMASI DURUMUNDA TÜM VARİSLERİN KONTRATTA AYRI AYRI İMZALARININ OLMASI VE VERASET BELGESİ FOTOKOPİSİNİN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KONTRATIN ASLI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TASDİK EDİLDİKTEN SONRA GERİ VERİLECEKTİR.

4- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5- BİNA EMLAK VERGİ BEYANNAMESİ
Bina sahibi adına olacak şekilde Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden temin edilecektir. Emlak beyanı bulunmayan ruhsatlar için müracaat alınmayacaktır.

6- ESNAF MESLEK ODASI KAYDI
İşyeri sahibi ŞAHIS ise bağlı bulunduğu Esnaf Meslek Odasına kayıt yaptırılacaktır.

7- USTALIK BELGESİ
3308 Sayılı Meslekli Eğitim Kanunu kapsamında olan kurumlardan ustalık belgesi getirilecektir.

8- KAT MALİKLERİNDEN ALINACAK MUVAFAKATNAME
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken, işyeri olarak gösterilen işyeri üstünde mesken bulunması halinde (daire) kat maliklerinden ayrı ayrı imza alınacaktır.
Muvafakatname örneği için tıklayınız

9- NÜFUS CÜZDAN SURETİ VE İKAMETGAH
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

10- 2 ADET FOTOĞRAF
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

11- BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA SÖZLEŞMESİ
Faaliyetleri sırasında bitkisel yağ üreten işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi getirmeleri gerekmektedir.

12- MAKİNE YERLEŞİM ve ELEKTRİK PROJESİ
İşyerinde kullanılan makine, basınç kapları, soğuk hava depoları bulunması halinde 2 adet Makine, Elektrik yerleşim projesi gerekmektedir.

NOT : İŞYERİ NEV'İNE GÖRE İSTENEN BELGELER DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

TÜZEL KİŞİLER (ŞİRKETLER)

TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) ADINA YAPILACAK
SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT MÜRACAATI İÇİN
GEREKLİ EVRAKLAR

1- BAŞVURU FORMU
İşyeri faaliyet konusuna göre SIHHİ olarak doldurulduktan sonra Belediyemiz girişindeki KENTLİ SERVİS' TEN KAYITTAN GEÇİRİLEREK MÜRACAATA GELİNECEKTİR.
Sıhhi işyeri başvuru formu için tıklayınız

2- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
Binaya ait TAPU, TAPU TAHSİS BELGESİ, İSKAN, İMAR AFFI, NOTER SATIŞI vb. belgelerden herhangi birinin fotokopisi. (Mal sahibinden veya Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir)
12 Ekim 2004 tarihinden sonraki binaların Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSKAN) almış olması gerekmektedir.

3- KİRA KONTRATI ASLI VE FOTOKOPİSİ
Kira kontratı sadece TAPU VB. BELGEDE KAYITLI MAL SAHİBİ TARAFINDAN İMZALANMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAKTIR. TAŞINMAZIN VERASETLİ OLMASI DURUMUNDA TÜM VARİSLERİN KONTRATTA AYRI AYRI İMZALARININ OLMASI VE VERASET BELGESİ FOTOKOPİSİNİN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KONTRATIN ASLI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TASDİK EDİLDİKTEN SONRA GERİ VERİLECEKTİR.

4- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5- BİNA EMLAK VERGİ BEYANNAMESİ
Bina sahibi adına olacak şekilde Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden temin edilecektir. Emlak beyanı bulunmayan ruhsatlar için müracaat alınmayacaktır.

6- TİCARET ODASI KAYDI
İşyeri sahibi ŞİRKET ise bağlı bulunduğu Ticaret Odasına kayıt yaptırılacaktır.

7- TİCARET SİCİL GAZETESİ VE İMZA SİRKÜLERİ
Başvuru sahibi ŞİRKET ise getirilecektir.

8- USTALIK BELGESİ
3308 Sayılı Meslekli Eğitim Kanunu kapsamında olan kurumlardan ustalık belgesi getirilecektir.

9- KAT MALİKLERİNDEN ALINACAK MUVAFAKATNAME
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken, işyeri olarak gösterilen işyeri üstünde mesken bulunması halinde (daire) kat maliklerinden ayrı ayrı imza alınacaktır.
Muvafakatname örneği için tıklayınız

10- BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA SÖZLEŞMESİ
Faaliyetleri sırasında bitkisel yağ üreten işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi getirmeleri gerekmektedir.

11- MAKİNE YERLEŞİM ve ELEKTRİK PROJESİ
İşyerinde kullanılan makine, basınç kapları, soğuk hava depoları bulunması halinde 2 adet Makine, Elektrik yerleşim projesi gerekmektedir.

NOT : İŞYERİ NEV'İNE GÖRE İSTENEN BELGELER DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHISLAR)

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ADINA YAPILACAK
GAYRİSIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- BAŞVURU FORMU
İşyeri faaliyet konusuna göre GAYRİSIHHİ olarak doldurulduktan sonra Belediyemiz girişindeki KENTLİ SERVİS' TEN KAYITTAN GEÇİRİLEREK MÜRACAATA GELİNECEKTİR.
Gayrisıhhi işyeri başvuru formu için tıklayınız

2- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
Binaya ait TAPU, TAPU TAHSİS BELGESİ, İSKAN, İMAR AFFI, NOTER SATIŞI vb. belgelerden herhangi birinin fotokopisi. (Mal sahibinden veya Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir)
12 Ekim 2004 tarihinden sonraki binaların Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSKAN) almış olması gerekmektedir.

3- KİRA KONTRATI ASLI VE FOTOKOPİSİ
Kira kontratı sadece TAPU VB. BELGEDE KAYITLI MAL SAHİBİ TARAFINDAN İMZALANMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAKTIR. TAŞINMAZIN VERASETLİ OLMASI DURUMUNDA TÜM VARİSLERİN KONTRATTA AYRI AYRI İMZALARININ OLMASI VE VERASET BELGESİ FOTOKOPİSİNİN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KONTRATIN ASLI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TASDİK EDİLDİKTEN SONRA GERİ VERİLECEKTİR.

4- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5- BİNA EMLAK VERGİ BEYANNAMESİ
Bina sahibi adına olacak şekilde Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden temin edilecektir. Emlak beyanı bulunmayan ruhsatlar için müracaat alınmayacaktır.

6- ESNAF MESLEK ODASI KAYDI
İşyeri sahibi ŞAHIS ise bağlı bulunduğu Esnaf Meslek Odasına kayıt yaptırılacaktır.

7- USTALIK BELGESİ
3308 Sayılı Meslekli Eğitim Kanunu kapsamında olan kurumlardan ustalık belgesi getirilecektir.

8- KAT MALİKLERİNDEN ALINACAK MUVAFAKATNAME
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken, işyeri olarak gösterilen işyeri üstünde mesken bulunması halinde (daire) kat maliklerinden ayrı ayrı imza alınacaktır.
Muvafakatname örneği için tıklayınız

9- NÜFUS CÜZDAN SURETİ VE İKAMETGAH
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

10- 2 ADET FOTOĞRAF
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

11- BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA SÖZLEŞMESİ
Faaliyetleri sırasında bitkisel yağ üreten işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi getirmeleri gerekmektedir.

12- MAKİNE YERLEŞİM ve ELEKTRİK PROJESİ
İşyerinde kullanılan makine, basınç kapları, soğuk hava depoları bulunması halinde 2 adet Makine, Elektrik yerleşim projesi gerekmektedir.

13- DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI
Yalnızca OTO YIKAMA işyerleri için İSKİ' den alınacaktır.

NOT : İŞYERİ NEV'İNE GÖRE İSTENEN BELGELER DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

TÜZEL KİŞİLER (ŞİRKETLER)

TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) ADINA YAPILACAK
GAYRİSIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- BAŞVURU FORMU
İşyeri faaliyet konusuna göre GAYRISIHHİ olarak doldurulduktan sonra Belediyemiz girişindeki KENTLİ SERVİS' TEN KAYITTAN GEÇİRİLEREK MÜRACAATA GELİNECEKTİR.
Gayrisıhhi işyeri başvuru formu için tıklayınız

2- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
Binaya ait TAPU, TAPU TAHSİS BELGESİ, İSKAN, İMAR AFFI, NOTER SATIŞI vb. belgelerden herhangi birinin fotokopisi. (Mal sahibinden veya Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir)
12 Ekim 2004 tarihinden sonraki binaların Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSKAN) almış olması gerekmektedir.

3- KİRA KONTRATI ASLI VE FOTOKOPİSİ
Kira kontratı sadece TAPU VB. BELGEDE KAYITLI MAL SAHİBİ TARAFINDAN İMZALANMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAKTIR. TAŞINMAZIN VERASETLİ OLMASI DURUMUNDA TÜM VARİSLERİN KONTRATTA AYRI AYRI İMZALARININ OLMASI VE VERASET BELGESİ FOTOKOPİSİNİN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KONTRATIN ASLI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TASDİK EDİLDİKTEN SONRA GERİ VERİLECEKTİR.

4- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5- BİNA EMLAK VERGİ BEYANNAMESİ
Bina sahibi adına olacak şekilde Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden temin edilecektir. Emlak beyanı bulunmayan ruhsatlar için müracaat alınmayacaktır.

6- TİCARET ODASI KAYDI
İşyeri sahibi ŞİRKET ise bağlı bulunduğu Ticaret Odasına kayıt yaptırılacaktır.

7- TİCARET SİCİL GAZETESİ VE İMZA SİRKÜLERİ
Başvuru sahibi ŞİRKET ise getirilecektir.

8- USTALIK BELGESİ
3308 Sayılı Meslekli Eğitim Kanunu kapsamında olan kurumlardan ustalık belgesi getirilecektir.

9- KAT MALİKLERİNDEN ALINACAK MUVAFAKATNAME
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken, işyeri olarak gösterilen işyeri üstünde mesken bulunması halinde (daire) kat maliklerinden ayrı ayrı imza alınacaktır.
Muvafakatname örneği için tıklayınız

10- BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA SÖZLEŞMESİ
Faaliyetleri sırasında bitkisel yağ üreten işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi getirmeleri gerekmektedir.

11- MAKİNE YERLEŞİM ve ELEKTRİK PROJESİ
İşyerinde kullanılan makine, basınç kapları, soğuk hava depoları bulunması halinde 2 adet Makine, Elektrik yerleşim projesi gerekmektedir.

12- DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI
Yalnızca OTO YIKAMA işyerleri için İSKİ' den alınacaktır.

NOT : İŞYERİ NEV'İNE GÖRE İSTENEN BELGELER DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

UMUMA AÇIK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

UMUMA AÇIK
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT MÜRACAATI İÇİN
GEREKLİ EVRAKLAR

1- BAŞVURU FORMU
İşyeri faaliyet konusuna göre SIHHİ olarak doldurulduktan sonra Belediyemiz girişindeki KENTLİ SERVİS' TEN KAYITTAN GEÇİRİLEREK MÜRACAATA GELİNECEKTİR.
Sıhhi işyeri başvuru formu için tıklayınız

2- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
Binaya ait TAPU, TAPU TAHSİS BELGESİ, İSKAN, İMAR AFFI, NOTER SATIŞI vb. belgelerden herhangi birinin fotokopisi. (Mal sahibinden veya Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir)
12 Ekim 2004 tarihinden sonraki binaların Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSKAN) almış olması gerekmektedir.

3- KİRA KONTRATI ASLI VE FOTOKOPİSİ
Kira kontratı sadece TAPU VB. BELGEDE KAYITLI MAL SAHİBİ TARAFINDAN İMZALANMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAKTIR. TAŞINMAZIN VERASETLİ OLMASI DURUMUNDA TÜM VARİSLERİN KONTRATTA AYRI AYRI İMZALARININ OLMASI VE VERASET BELGESİ FOTOKOPİSİNİN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KONTRATIN ASLI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TASDİK EDİLDİKTEN SONRA GERİ VERİLECEKTİR.

4- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5- BİNA EMLAK VERGİ BEYANNAMESİ
Bina sahibi adına olacak şekilde Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden temin edilecektir. Emlak beyanı bulunmayan ruhsatlar için müracaat alınmayacaktır.

6- ESNAF MESLEK ODASI VEYA TİCARET ODASI KAYDI
İşyeri sahibi ŞAHIS ise bağlı bulunduğu Esnaf Meslek Odasına, ŞİRKET ise bağlı bulunduğu Ticaret Odasına kayıt yaptırılacaktır.

7- TİCARET SİCİL GAZETESİ VE İMZA SİRKÜLERİ
Başvuru sahibi ŞİRKET ise getirilecektir.

8- NÜFUS CÜZDAN SURETİ VE İKAMETGAH
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

9- 2 ADET FOTOĞRAF
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

10- KAT MALİKLERİNDEN ALINACAK MUVAFAKATNAME
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken, işyeri olarak gösterilen işyeri üstünde mesken bulunması halinde (daire) kat maliklerinden ayrı ayrı imza alınacaktır.
Muvafakatname örneği için tıklayınız

11- NOTERDEN TAAHHÜTNAME
İnternet kafelerde, play station ve atari oynatılmayacağına dair noterden taahhütname getirilmesi gerekmektedir.

12- SAĞLIK RAPORU
Resmi veya Özel herhangi bir sağlık kuruluşundan temin edilecektir.

13- ADLİ SİCİL KAYDI (SABIKA KAYDI)
Adliye veya e-devlet üzerinden alınabilir.

NOT : İŞYERİ NEV'İNE GÖRE İSTENEN BELGELER DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

GÜZELLİK SALONUNDA BULUNAN BİRİMLER

GÜZELLİK SALONLARINDA
BULUNAN BİRİMLER

 • CİLT (YÜZ VE BOYUN) BAKIM BİRİMİ
 • EPİLASYON /DEPİLASYON BİRİMİ
 • VÜCUT BAKIM BİRİMİ
 • EL VE AYAK BAKIM BİRİMİ
 • BRONZLAŞTIRMA BİRİMİ İLE MAKYAJ BİRİMİ (EN AZ BİRİNİN BULUNMASI ZORUNLUDUR)
 • KUAFÖR BİRİMİ (İSTEĞE BAĞLI OLARAK)

GEREKLİ BELGELER/h1>

GÜZELLİK SALONLARI
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT MÜRACAATI İÇİN
GEREKLİ EVRAKLAR

1- BAŞVURU FORMU
İşyeri faaliyet konusuna göre SIHHİ olarak doldurulduktan sonra Belediyemiz girişindeki KENTLİ SERVİS' TEN KAYITTAN GEÇİRİLEREK MÜRACAATA GELİNECEKTİR.
Sıhhi işyeri başvuru formu için tıklayınız

2- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
Binaya ait TAPU, TAPU TAHSİS BELGESİ, İSKAN, İMAR AFFI, NOTER SATIŞI vb. belgelerden herhangi birinin fotokopisi. (Mal sahibinden veya Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir)
12 Ekim 2004 tarihinden sonraki binaların Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSKAN) almış olması gerekmektedir.

3- KİRA KONTRATI ASLI VE FOTOKOPİSİ
Kira kontratı sadece TAPU VB. BELGEDE KAYITLI MAL SAHİBİ TARAFINDAN İMZALANMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAKTIR. TAŞINMAZIN VERASETLİ OLMASI DURUMUNDA TÜM VARİSLERİN KONTRATTA AYRI AYRI İMZALARININ OLMASI VE VERASET BELGESİ FOTOKOPİSİNİN GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KONTRATIN ASLI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TASDİK EDİLDİKTEN SONRA GERİ VERİLECEKTİR.

4- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5- BİNA EMLAK VERGİ BEYANNAMESİ
Bina sahibi adına olacak şekilde Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden temin edilecektir. Emlak beyanı bulunmayan ruhsatlar için müracaat alınmayacaktır.

6- ESNAF MESLEK ODASI VEYA TİCARET ODASI KAYDI
İşyeri sahibi ŞAHIS ise bağlı bulunduğu Esnaf Meslek Odasına, ŞİRKET ise bağlı bulunduğu Ticaret Odasına kayıt yaptırılacaktır.

7- TİCARET SİCİL GAZETESİ VE İMZA SİRKÜLERİ
Başvuru sahibi ŞİRKET ise getirilecektir.

8- NÜFUS CÜZDAN SURETİ VE İKAMETGAH
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

9- 2 ADET FOTOĞRAF
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

10- KAT MALİKLERİNDEN ALINACAK MUVAFAKATNAME
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken, işyeri olarak gösterilen işyeri üstünde mesken bulunması halinde (daire) kat maliklerinden ayrı ayrı imza alınacaktır.
Muvafakatname örneği için tıklayınız

11- USTALIK BELGESİ VEYA ÖNLİSANS / LİSANS DİPLOMASI
3308 Sayılı Meslekli Eğitim Kanunu kapsamında olan kurumlardan ustalık belgesi getirilecektir.

12- İŞYERİNDE BİRİMLERDE ÇALIŞAN PERSONELE AİT USTALIK BELGESİ / ÖNLİSANS / LİSANS DİPLOMASI VEYA KALFALIK BELGESİ
3308 Sayılı Meslekli Eğitim Kanunu kapsamında olan kurumlardan ustalık belgesi getirilecektir.

13- GÜZELLİK SALONUNDA KULLANILAN CİHAZLARIN LİSTESİ
CE numaraları ile yazılacaktır.

14- MESUL MÜDÜRLÜK SÖZLEŞMESİ
Birden çok birim olması halinde; Mesul Müdürlük Sözleşmesi 05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre belge almış kişilerle ve noter onaylı yapıldığı takdirde geçerli olacaktır.

15- YERLEŞİM PLANI VE KROKİ
En az 75 m2 işyeri alanının; 1/50 ölçekli yerleşim planı ve krokisi gerekmektedir.

16- İŞYERİNDEKİ CİHAZLARIN BİLDİRİMİ
Her yılın Aralık ayı sonu itibariyle, yeni cihaz alınması durumunda 10 (on) iş günü içerisinde, sorumlu müdür tarafından Belediyemize bildirim yapılması gerekmektedir.
Bildirim dilekçesi örneği için tıklayınız

NOT : İŞYERİ DURUMUNA GÖRE İSTENEN BELGELER DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

HAFTA TATİLİ RUHSATI

HAFTASONU TATİL RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- HAFTASONU TATİL RUHSATI DİLEKÇESİ
Hafta sonu tatil ruhsatı dilekçesi için tıklayınız

2- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ ASLI

3- 2 ADET FOTOĞRAF
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

MESUL MÜDÜRLÜK RUHSATI

MESUL MÜDÜRLÜK RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- DİLEKÇE
Mesul müdür olacak kişi adına doldurulduktan sonra Belediyemiz girişindeki KENTLİ SERVİS' TEN KAYITTAN GEÇİRİLEREK MÜRACAATA GELİNECEKTİR.
Mesul müdürlük ruhsatı dilekçe örneği için tıklayınız

2- RUHSAT SAHİBİ ADINA VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

3- ADLİ SİCİL KAYDI (SABIKA KAYDI)
Yalnızca UMUMA AÇIK İŞYERLERİ için Mesul müdür olacak kişi adına adliye veya e-devlet üzerinden alınabilir.

4- NOTERDEN SÖZLEŞME
Mesul müdür olacak kişi ile Ruhsat sahibi arasında yapılacak sözleşmenin noter tasdikli olması gerekmektedir.
Mesul müdürlük sözleşme örneği için tıklayınız

5- TİCARET SİCİL GAZETESİ VE İMZA SİRKÜLERİ
Başvuru sahibi ŞİRKET ise getirilecektir.

6- NÜFUS CÜZDAN SURETİ VE İKAMETGAH
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

7- 2 ADET FOTOĞRAF
Başvuru sahibi ŞAHIS ise getirilecektir.

8- MEVCUT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ FOTOKOPİSİ

ASANSÖR TESCİL BELGESİ

ASANSÖR TESCİL BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- MÜRACAAT BELGESİ
Müracaat belgesi için tıklayınız

2- 3 TAKIM PROJE
Yürürlükteki mevzuata göre hazırlanacaktır. ELEKTRİK VE MAKİNE MÜHENDİSLERİNCE İMZALANACAK VE YAPI DENETİM KURULUŞU ONAYI OLACAKTIR.

3- TESİSAT PROJESİ VE MİMARİ PROJE
Belediyemizce onaylanmış asansör avan projesini içeren projeler incelendikten sonra geri verilecektir.

4- TAAHHÜTNAME
Mühendisler noter onaylı olarak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki EK-1 (Ek: RG-3/4/2012-28253) FORM-1 taahhütnamesi vereceklerdir.

5- GEREKLİ MODÜLLER
CE Belgesi / Belgeleri

6- BİNAYA AİT YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ

7- SANAYİ SİCİL BELGESİ

8- VEKALETNAME

9- TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

10- FATURA
Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura.

11- AT UYGUNLUK BEYANI
Beyanda, mahalle-cadde / sokak - bina no. , ada - pafta - parsel bilgileri ve asansör firması kaşesi olacaktır. Beyan firma adına imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanacaktır.

12- AT UYGUNLUK BEYANINI İMZALAYANIN İMZA SİRKÜSÜ

13- SON KONTROL RAPORU

14- İLK PERİYODİK KONTROL RAPORU
"ASANSÖRÜN KULLANILMASI UYGUNDUR" raporu.

15- BAKIM SÖZLEŞMESİ

NOT: ASANSÖR TESCİL BELGESİ İSTENEN ASANSÖRE, ASANSÖR FİRMASI TARAFINDAN CE İŞARETİ TAKILACAKTIR.

 

MESAFE UYGUNLUK ŞARTI

MESAFE UYGUNLUK ŞARTI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- MESAFE UYGUNLUK ŞARTI DİLEKÇESİ
Mesafe uygunluk şartı dilekçesi için tıklayınız

2- İŞYERİNE AİT RUHSATIN SURETİ

RUHSAT İPTALİ

RUHSAT İPTALİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- RUHSAT İPTAL DİLEKÇESİ
Ruhsat iptal dilekçesi için tıklayınız

2- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ ASLI

Online Başvuru
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017