MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Hayati YEŞİLYURT
Temizlik İşleri Müdürü

E-Postahayatiyesilyurtkagithane.bel.tr
Tel: 294 20 62 - 295 57 67

Aslen Gümüşhaneli olan Hayati YEŞİLYURT 1970 yılından beri Kâğıthane de yaşamaktadır. Uzun yıllar ticari işlerle ilgili faaliyette bulunduktan sonra, İstanbul da marketler grubunda genel müdürlük yaptı. Lisans eğitimini Kamu Yönetimi alanında ve Yüksek Lisans eğitimini Mahalli İdareler ve Şehircilik alanında tamamladı.

Sosyal ve Yöresel Sivil Toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan YEŞİLYURT,

2005 yılında Başkan danışmanı olarak belediyede görev aldı.

2005 – 2009 yılları arasında başkan danışmanlığı görevi süresinde ilçemizin gelişmesine katkı sağlamak amacı ile İBB yatırımlarından Okul alanlarına 6 kapalı spor salonu, ilk Kâğıthane meydan düzenlemesi, Hasbahçe mesire alanının yapılması, Sultan Selim caddesi sonu köprülü yol ile açılması, Daye Hatun Camii restorasyonunun yapılması, Akşemsettin parkı ve mesire alanı ile Abdülhamit han Camisini yapılmasını sağladı.

2009 – 2010 yıllarında Özel Kalem Müdürü olarak iki yıl, 2011 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve 2012 – 2019 yılları arasında İşletme müdürlüğünün kurulmasını ve tesislerin hizmete alınmasını gerçekleştirdi ve sekiz yıl İşletme Müdürü görevinde bulundu.

2023 Mart ayından beri Temizlik İşleri Müdürü olarak görevlendirilen Hayati YEŞİLYURT evli dört çocuk babasıdır. Orta derece İngilizce, Arapça ve Osmanlı Türkçesi ( Rika ) bilmektedir.

Yönetmelik

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Kâğıthane Belediyesini,
b) Başkan: Kâğıthane Belediye Başkanı’nı
c) Üst yönetici: Kâğıthane Belediye Başkanını,
d) Üst yönetim: Kâğıthane Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
e) Müdür: Temizlik işleri müdürünü ifade eder.
f) Servis: Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri

 

İKİNCİ BÖLÜM
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görevleri
Madde 4 - Aşağıda belirtilen görevler, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:

 1. Belediye sınırları dâhilinde çıkan çöpleri her gün toplamak,
 2. Belediye sınırları içerisinde bulunan okul, hastane, resmi ve özel kamu kuruluşlarının çöp cüruflarını periyodik programlar dâhilinde toplamak,
 3. Cadde ve sokakların süpürülüp, temizlenmesini sağlamak,
 4. Toplanan çöplerin bertaraf edilecek alana naklini  sağlamak,
 5. Semt pazarlarından çıkan organik atıkların toplanması ve Pazar alanlarının yıkanmasını sağlamak,
 6. Belediye sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, meydan, otobüs duraklarının periyodik olarak yıkanmasını sağlamak,
 7. Çöp araçlarının her gün iş bitiminde çöp haznelerinin temizliğinin sağlanması,
 8. Temizlik kampanyaları düzenlemek ve bu kampanyalar süresince apartman yöneticilerine, çevre halkına ve kapıcılara kampanya ile ilgili bilgi vermek
 9. Vatandaşlara el ilanı, broşür vb. ilanlarla ulaşarak, çevre ve temizlik bilincini aşılamak
 10. Gününden önce çöp çıkaranları ikaz etmek, alışkanlık haline getirenleri tespit ederek müdürlüğümüzde görevlendirilen zabıta personeller vasıtasıyla cezai işlem yapmak,
 11. İhtiyaç duyulan yerlere çöp kovası, yer üstü ve yer altı konteynırları yerleştirmek,
 12. Evde yapılan tadilatlar sonucu çıkan moloz ile eski ev eşyalarının alınması ve bertaraf edilecek alana naklini sağlamak,
 13. Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen; temizlik ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek,
 14. Yüklenicide çalışan personelin özlük haklarını takip etmek,
 15. Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

Çöp Toplama ve Nakli İşi Kontrol Servisi
Madde 5- Çöp Toplama ve Nakli İşi Kontrol Servisi’nin görevleri şunlardır

 1. Çöp, moloz toplama ve nakli ile cadde sokak ve Pazar yerlerinin elle ve makine ile süpürülmesi işi ihalesini yapmak ve sonuçlandırmak,
 2. Çöp, moloz toplama ve nakli ile cadde sokak ve Pazar yerlerinin elle ve makine ile süpürülmesi işinin kontrolünü sağlamak,
 3. Tamir-Tadilat atıklarının toplanmasının kontrolünü sağlamak,
 4. Çöp, moloz toplama ve nakli ile cadde sokak ve Pazar yerlerinin elle ve makine ile süpürülmesi işinin hak edişini düzenlemek,
 5. Temizlik İşleri ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesini yapmak,
 6. Müdür tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek,
 7. Hakediş düzenlenmek.

 

Evrak Kayıt Servisi
Madde 7- Evrak Kayıt Servisi’nin görevleri şunlardır

 1. Birim içi yazışmaların yapılması,
 2. Müdürlükler arası yazışmalar ve dış yazışmaların yapılması,
 3. İzin çizelgelerinin hazırlanması,
 4. Yazışmaların sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanması ve arşive konulması,
 5. İşçi personelin puantajlarının yapılması.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

Temizlik İşleri Müdürü'nün görev ve yetkileri
Madde 8 - Temizlik İşleri Müdürü,
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu
sağlar.
b)Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasın sağlar.
c) Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
d) Birim performans programını hazırlar.
e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
f) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
i) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
n) İhalelerin hazırlığının yapılması ve yapılan işlerin istenilen şekilde yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesini sağlar.
o) Çalışma raporlarının kontrol ve değerlendirilmesini yapar.
p) Personel Sicil Dosyalarının Tutulması.
n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

Temizlik İşleri Müdürü'nün sorumlulukları
Madde 9 - Temizlik İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden yönetime karşı sorumludur. Müdür;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
c) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Tüm Servis Sorumlusunun görev ve yetkileri
Madde 10 – Tüm Servis Sorumlusu,
a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.
g) İsçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
h) Kontrol mühendisleriyle birlikte arazide denetimlere katılır.
i) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Tüm Servis sorumlusunun sorumlulukları
Madde 11– Tüm Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karsı sorumludur. Tüm Servis sorumlusu;
1.Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
2.Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
3. Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel
ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Kontrol Mühendislerinin görev ve yetkileri
Madde  12– Çöp Toplama - Nakli İşi ile ilgili Kontrol Mühendisleri;

 1. Kağıthane İlçesi Sınırları Dahilinde Çöp, Moloz Toplama ve Nakli İle Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Makine ve Elle Süpürülme işinin kontrolünü yapmak.
 2. İhale düzenlemek.
 3. Tamir tadilat atıklarının toplanmasının kontrolünü sağlamak.
 4. Hakediş düzenlemek.
 5. Temizlik İşleri ile ilgili şikâyetlerin değerlendirmesini yapmak.
 6. Tüm servis sorumlusunun vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

Kontrol Mühendislerinin sorumlulukları
Madde 13– Kontrol mühendisi, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden tüm servis sorumlusuna karşı sorumludur. Kontrol Mühendisi;

 1. Sorumlu olduğu iş ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
Madde 14-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Temizlik İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
Madde 15- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, ayni bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
Madde 16- Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.
İhale dosyası ve hakedişlerinin taranarak dijital ortamlarda muhafaza edilir.

Yürürlük
Madde 17- Bu Yönetmelik Kâğıthane Belediyesi Meclis Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Kâğıthane Belediye Başkanı yürütür.

Faaliyetler

Hızla gelişen dünyamızda, gelişmeye paralel olarak insanlara sağladığı refah ve teknolojik kolaylıkların yanında açığa çıkan atıkların tamamen bertaraf edilememesinden dolayı, insan sağlığını tehdit eden çevre kirliliği, yüzyılımızın en büyük sorunudur. Doğal çevre hızla bozulurken, şehir ve çevre temizliği kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bugün gelişmiş ülkeler teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak eğitimli ve disiplinli görevlileri ile şehir temizliğinde sorun yaşamamaktadırlar. Ülkemizde ise modern kent kültürünün gelişmemesi, çarpık kentleşme gibi nedenlerle kent ve çevre temizliğinde maalesef olması gereken standarda ulaşılamamıştır.
Sağlıklı olmak, insan mutluluğunun öncelik taşıyan bir öğesidir. Olaya nesillerin sağlığı açısından bakıldığında, bazı kuralların uygulanması zorunluluktur. Hiç kuşkusuz bu kuralların en önemlisi de temizliktir. Dünyamız hızla kirleniyor. Kullandığımız hava, su ve toprağı ne kadar temizlemeye çalışsakta başarılı olamıyoruz. Temizlemek kadar korumanın ve kirletmemenin önemi de tartışılmazdır.
Kâğıthane Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, vizyonumuz doğrultusunda ilkelerimizden taviz vermeden vatandaşlarımızın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ana hedefimizdi ve olmaya da devam edecektir. Bu düşünceyle Müdürlüğümüzde ayrıca oluşturduğumuz Araştırma – Geliştirme ( AR-GE ) bölümümüzde çevre ve kent temizliği ile ilgili dış yayınlar takip edilmekte, yenilikler izlenmekleberaber uygulanabilir olması halinde koşullar göz önüne alınarak değerlendirilmektedir.
Yaptığımız başarılı çalışmalar sonucunda Müdürlüğümüz Uluslararası geçerliliğe sahip;
- İSO 14001:2004 (Çevre yönetim sistemi standardı şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını gösteren sertifika)
-OHSAS 18001:2007 (İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı şartlarına uygun bir yönetim sistemi kurduğu ve uyguladığını gösteren sertifika) Almaya hak kazanmıştır. Bu sertifikalar ile de Avrupa standartlarına uygun sistemli ve düzenli çalışmamızı belgelemiş olduk.
Amacımız, gelişmiş ülkelerdeki teknolojiyi ilçemizde uygulanabilir hale getirecek disiplinli ve eğitimli görevliler ve modern araçlarla hizmetin kalitesini halkımızın arzu ettiği seviyeye çıkarmaktır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak; görev ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

 1. Tüm mahallelerden her gün çöplerin toplanması ve yıkanması: İlçemiz dahilinde 19 mahalle bulunmakta olup; her gün belli program doğrultusunda yaklaşık 420 ton/gün çöp toplanmaktadır. Vatandaşlarımızın rahatı düşünülerek (trafik sıkışıklığını önlemek, sabah “temiz bir mahalle” ye uyanmak adına) tüm bölgelerimizde çöpler gece toplanmakta ve yıkanmaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından teknolojik gelişmeler günü gününe takip edilmekte olup, dar sokaklardaki parklanmadan dolayı çöplerin rahat toplanması ve büyük çöp kamyonlarının oluşturduğu gürültünün azaltılması amacıyla “küçük tip” araçlar hizmetler sokulmuştur.Ayrıca bütün araçların çalışmaları ve güzergah hareketleri “GPS” Cihazları ile takip edilmektedir.
12 kişiden oluşan motorize ekiplerimiz gece-gündüz zamansız çıkarılan çöplerle ilgili vatandaşlara gerekli ikaz ve uyarıları yapıp; yasal işlemlerin yapılması konusunda diğer ekipleri bilgilendirmektedir. Ayrıca söz konusu çöplerin hızlı bir şekilde bulundukları noktalardan kaldırılması hususunda atık yönetim merkezimizi uyarmakta ve takibini yapmaktadır.

 1. Ana arterlerden çöp toplanması: İşyeri ve alışveriş merkezlerinin ana arterler üzerinde kurulmuş olması, insan hareketlerinin buralarda yoğun olması nedeniyle yedi gün/ yirmidört saat ( 7/24) ring sefer yapılmakta ve ana arterlerimizin kirlenmesi önlenmektedir.
 2. Semt ve sabit pazarların atıklarının toplanması ve yıkanması: İlçemizde kurulan Pazar yerlerinin Pazar kaldırıldıktan sonra çöplerinin toplanarak su tankeri vasıtasıyla yıkaması yapılmaktadır.

Ayrıca sebze ve meyve atıklarının etrafa dağılmaması, kötü görüntü ve koku oluşturmaması ve Pazar yerinin daha çabuk temizlenebilmesi amacıyla Pazar kurulmadan önce ekiplerimizce esnafa yeterli miktarda “çöp poşeti” dağıtılmakta, pazarın bitiminde arta kalan atıkların poşetlere konulması takip edilmektedir. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmaktadır.

 1. Sahipli-sahipsiz tadilat-tamirat atıklarının toplanması:Vatandaşlarımızın bina ve işyerlerinde yapmış oldukları tadilat ve tamiratları neticesinde ortaya çıkan “moloz” tabir edilen atıklar belirlenen ücret karşılığı ekiplerimizce alınmaktadır. Bu uygulamamız vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmakta ve sahipsiz moloz atımını engellemektedir.Ayrıca bahar aylarında artan ev temizliği esnasında sokağa bırakılan eski ev eşyaları ekiplerimizce toplanarak kullanılabilir olanları, ilgili birimlere ulaştırılarak ekonomiye kazandırılmaktadır.Kullanılamayacak durumda olanlar ise bertaraf edilmektedir.

 

20 ÇUVALA KADAR 350 TL - 20 ÇUVALDAN SONRA İSE ÇUVAL ADETİ 30 TL
1 KAMYON MOLOZ ÜCRETİ : 3.000 TL / 1 KAMYON TALAŞ ÜCRETİ 2.100 TL / 1 KAMYON EVSEL EŞYA ATIĞI 2.300 TL
1 TORBA 350,00 TL 56 TORBA 1.430,00 TL 111 TORBA 3.080,00 TL 166 TORBA 4.730,00 TL
2 TORBA 350,00 TL 57 TORBA 1.460,00 TL 112 TORBA 3.110,00 TL 167 TORBA 4.760,00 TL
3 TORBA 350,00 TL 58 TORBA 1.490,00 TL 113 TORBA 3.140,00 TL 168 TORBA 4.790,00 TL
4 TORBA 350,00 TL 59 TORBA 1.520,00 TL 114 TORBA 3.170,00 TL 169 TORBA 4.820,00 TL
5 TORBA 350,00 TL 60 TORBA 1.550,00 TL 115 TORBA 3.200,00 TL 170 TORBA 4.850,00 TL
6 TORBA 350,00 TL 61 TORBA 1.580,00 TL 116 TORBA 3.230,00 TL 171 TORBA 4.880,00 TL
7 TORBA 350,00 TL 62 TORBA 1.610,00 TL 117 TORBA 3.260,00 TL 172 TORBA 4.910,00 TL
8 TORBA 350,00 TL 63 TORBA 1.640,00 TL 118 TORBA 3.290,00 TL 173 TORBA 4.940,00 TL
9 TORBA 350,00 TL 64 TORBA 1.670,00 TL 119 TORBA 3.320,00 TL 174 TORBA 4.970,00 TL
10 TORBA 350,00 TL 65 TORBA 1.700,00 TL 120 TORBA 3.350,00 TL 175 TORBA 5.000,00 TL
11 TORBA 350,00 TL 66 TORBA 1.730,00 TL 121 TORBA 3.380,00 TL 176 TORBA 5.030,00 TL
12 TORBA 350,00 TL 67 TORBA 1.760,00 TL 122 TORBA 3.410,00 TL 177 TORBA 5.060,00 TL
13 TORBA 350,00 TL 68 TORBA 1.790,00 TL 123 TORBA 3.440,00 TL 178 TORBA 5.090,00 TL
14 TORBA 350,00 TL 69 TORBA 1.820,00 TL 124 TORBA 3.470,00 TL 179 TORBA 5.120,00 TL
15 TORBA 350,00 TL 70 TORBA 1.850,00 TL 125 TORBA 3.500,00 TL 180 TORBA 5.150,00 TL
16 TORBA 350,00 TL 71 TORBA 1.880,00 TL 126 TORBA 3.530,00 TL 181 TORBA 5.180,00 TL
17 TORBA 350,00 TL 72 TORBA 1.910,00 TL 127 TORBA 3.560,00 TL 182 TORBA 5.210,00 TL
18 TORBA 350,00 TL 73 TORBA 1.940,00 TL 128 TORBA 3.590,00 TL 183 TORBA 5.240,00 TL
19 TORBA 350,00 TL 74 TORBA 1.970,00 TL 129 TORBA 3.620,00 TL 184 TORBA 5.270,00 TL
20 TORBA 350,00 TL 75 TORBA 2.000,00 TL 130 TORBA 3.650,00 TL 185 TORBA 5.300,00 TL
21 TORBA 380,00 TL 76 TORBA 2.030,00 TL 131 TORBA 3.680,00 TL 186 TORBA 5.330,00 TL
22 TORBA 410,00 TL 77 TORBA 2.060,00 TL 132 TORBA 3.710,00 TL 187 TORBA 5.360,00 TL
23 TORBA 440,00 TL 78 TORBA 2.090,00 TL 133 TORBA 3.740,00 TL 188 TORBA 5.390,00 TL
24 TORBA 470,00 TL 79 TORBA 2.120,00 TL 134 TORBA 3.770,00 TL 189 TORBA 5.420,00 TL
25 TORBA 500,00 TL 80 TORBA 2.150,00 TL 135 TORBA 3.800,00 TL 190 TORBA 5.450,00 TL
26 TORBA 530,00 TL 81 TORBA 2.180,00 TL 136 TORBA 3.830,00 TL 191 TORBA 5.480,00 TL
27 TORBA 560,00 TL 82 TORBA 2.210,00 TL 137 TORBA 3.860,00 TL 192 TORBA 5.510,00 TL
28 TORBA 590,00 TL 83 TORBA 2.240,00 TL 138 TORBA 3.890,00 TL 193 TORBA 5.540,00 TL
29 TORBA 620,00 TL 84 TORBA 2.270,00 TL 139 TORBA 3.920,00 TL 194 TORBA 5.570,00 TL
30 TORBA 650,00 TL 85 TORBA 2.300,00 TL 140 TORBA 3.950,00 TL 195 TORBA 5.600,00 TL
31 TORBA 680,00 TL 86 TORBA 2.330,00 TL 141 TORBA 3.980,00 TL 196 TORBA 5.630,00 TL
32 TORBA 710,00 TL 87 TORBA 2.360,00 TL 142 TORBA 4.010,00 TL 197 TORBA 5.660,00 TL
33 TORBA 740,00 TL 88 TORBA 2.390,00 TL 143 TORBA 4.040,00 TL 198 TORBA 5.690,00 TL
34 TORBA 770,00 TL 89 TORBA 2.420,00 TL 144 TORBA 4.070,00 TL 199 TORBA 5.720,00 TL
35 TORBA 800,00 TL 90 TORBA 2.450,00 TL 145 TORBA 4.100,00 TL 200 TORBA 5.750,00 TL
36 TORBA 830,00 TL 91 TORBA 2.480,00 TL 146 TORBA 4.130,00 TL 201 TORBA 5.780,00 TL
37 TORBA 860,00 TL 92 TORBA 2.510,00 TL 147 TORBA 4.160,00 TL 202 TORBA 5.810,00 TL
38 TORBA 890,00 TL 93 TORBA 2.540,00 TL 148 TORBA 4.190,00 TL 203 TORBA 5.840,00 TL
39 TORBA 920,00 TL 94 TORBA 2.570,00 TL 149 TORBA 4.220,00 TL 204 TORBA 5.870,00 TL
40 TORBA 950,00 TL 95 TORBA 2.600,00 TL 150 TORBA 4.250,00 TL 205 TORBA 5.900,00 TL
41 TORBA 980,00 TL 96 TORBA 2.630,00 TL 151 TORBA 4.280,00 TL 206 TORBA 5.930,00 TL
42 TORBA 1.010,00 TL 97 TORBA 2.660,00 TL 152 TORBA 4.310,00 TL 207 TORBA 5.960,00 TL
43 TORBA 1.040,00 TL 98 TORBA 2.690,00 TL 153 TORBA 4.340,00 TL 208 TORBA 5.990,00 TL
44 TORBA 1.070,00 TL 99 TORBA 2.720,00 TL 154 TORBA 4.370,00 TL 209 TORBA 6.020,00 TL
45 TORBA 1.100,00 TL 100 TORBA 2.750,00 TL 155 TORBA 4.400,00 TL 210 TORBA 6.050,00 TL
46 TORBA 1.130,00 TL 101 TORBA 2.780,00 TL 156 TORBA 4.430,00 TL 211 TORBA 6.080,00 TL
47 TORBA 1.160,00 TL 102 TORBA 2.810,00 TL 157 TORBA 4.460,00 TL 212 TORBA 6.110,00 TL
48 TORBA 1.190,00 TL 103 TORBA 2.840,00 TL 158 TORBA 4.490,00 TL 213 TORBA 6.140,00 TL
49 TORBA 1.220,00 TL 104 TORBA 2.870,00 TL 159 TORBA 4.520,00 TL 214 TORBA 6.170,00 TL
50 TORBA 1.250,00 TL 105 TORBA 2.900,00 TL 160 TORBA 4.550,00 TL 215 TORBA 6.200,00 TL
51 TORBA 1.280,00 TL 106 TORBA 2.930,00 TL 161 TORBA 4.580,00 TL 216 TORBA 6.230,00 TL
52 TORBA 1.310,00 TL 107 TORBA 2.960,00 TL 162 TORBA 4.610,00 TL 217 TORBA 6.260,00 TL
53 TORBA 1.340,00 TL 108 TORBA 2.990,00 TL 163 TORBA 4.640,00 TL 218 TORBA 6.290,00 TL
54 TORBA 1.370,00 TL 109 TORBA 3.020,00 TL 164 TORBA 4.670,00 TL 219 TORBA 6.320,00 TL
55 TORBA 1.400,00 TL 110 TORBA 3.050,00 TL 165 TORBA 4.700,00 TL 220 TORBA 6.350,00 TL

 

 1. Ana caddelerin ve sokakların süpürülmesi:İlçemizde bulunan 19 mahallemizde 146 cadde ve 2100 sokak bulunmakta olup, proğramdahilinde ekiplerimizce her gün süpürülmektedir. İdaremiz tarafından görevlendirilen bölge kontrollerimiz mahalle bazında süpürülen alanların takibini yapmakta, süpürge elemanlarının düzenli çalışmalarını sağlamakta ve atık yönetim merkezimizle iletişim halinde bulunmaktadır.
 2. Ana arterlerin süpürge aracı ile süpürülmesi: Süpürme araçlarımızla ana arterler ve meydanlar düzenli olarak süpürülmektedir. Müdürlüğümüzce bu konudaki teknolojik gelişmeler takip edilmektedir.
 1. “Çöp Ev” diye tanımlanan ikametgahlarınve Yangın, Tabii afetler sonucunda oluşan olumsuzlukların temizlenmesi: İlçemizde bulunan bazı ikametlerde eski eşya ve çöp toplamayı Hobi haline getiren bazı vatandaşlarımız tarafından oluşturulan çöp evler, şikayet üzerine kolluk kuvvetlerimiz nezaretinde yasal işlemler yapılmak suretiyle, boşaltılarak temizlenmekte ve çevre sağlığı korunmaktadır. Ayrıca yangın vetabii Afetler neticesinde ortaya çıkan olumsuzluklar ekiplerimiz tarafından temizlenmektedir.
 2. İlçe sınırları dahilinde boş arazi, arsa, metruk bina v.s. temizliğinin yapılması: Gerek müdürlüğümüzce ve gerekse vatandaşlarımızın şikayetleri doğrultusunda ilçemiz sınırları dahilinde moloz ve çöp atılmış olan boş arazi, arsa ve metruk binalar yasal incelemeden sonra müdürlüğümüzce temizlenmektedir. Ayrıca bu yerlere çöp atılmasını engellemek amacıyla her türlü önlem alınmaya çalışılmaktadır.

 

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017