MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Kadir DAĞTEKİN
Sosyal Yardım İşleri Müdürü

E-Posta:  kdagtekinkagithane.bel.tr
Tel: 321 40 40

Yönetmelik

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN GÖREVİ

T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak, 5393 sayılı Belediye Kanunun, Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk bölümünde 14. Maddenin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapma ve, uygulamak suretiyle ilçe halkı içinde mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kurumlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak amacı ile kurulmuştur. 
Bugün toplumumuzda kaybolmaya yüz tutmuş yardımlaşma ve dayanışma bilincini ayakta tutmak amacı ile iyiliğin her yere yayılması, kötülüğün önlenmesi için kardeşlik bilinci ile nerede ve kim olursa olsun dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm Kâğıthane halkına yardım yapmak.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE  BAĞLI  BİRİMLER

* SOSYAL YARDIM İŞLERİ BİRİMİ
* AİLE DANIŞMA BİRİMİ
* AŞEVİ
* KREŞ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Kağıthane Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 – Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan  : Kağıthane Belediye Başkanı’nı,
Belediye   : Kağıthane Belediye Başkanlığı’nı
Müdür    : Sosyal Yardım İşleri Müdürü’nü,
Müdürlük     : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü,
Personel     : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, ifade eder.

Temel İlkeler
Madde 4 - Kağıthane Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
• Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
• Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
• Hesap verebilirlik,
• Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
• Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
• Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
• Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kuruluş
Madde 5 – (1) Kağıthane Belediye Meclisi 08/04/2011 tarihli kararıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Sosyal Yardım Müdürlüğü’nün Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına ilişkin esaslar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesinde “Belediye Teşkilatı, Norm Kadroya uygun olarak belediyenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak ihtiyaca göre birim oluşturabilir. Bu birimlerin kurulması kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisi kararıyla olur” diye belirtilmektedir.
Personel
Madde 6 – Kağıthane Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatıyla belirlenen nitelik ve sayıda personel görev yapar.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Madde 7 – Kağıthane Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü;
Kağıthane Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediye sınırları içinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlara gerekli yardımları yapmaktan, özürlü vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamaktan, başarılı sporcu ve okulların ödüllendirilmesi ve yardımların organize edilmesinden, toplu sünnet ve toplu düğün organizasyonlarının yapılmasından, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktan, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmaktan, Kağıthane Belediyesi'nin düzenlediği okul dışı eğitim çalışmalarını, el beceri kurslarını, eğitim yardımlarını organize etmekten, kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamaktan, asker ailelerinin müracaatlarını almak ve belirlenen oranlarda yardım edilmesini sonuçlandırmaktan ve buna benzer sosyal çalışmalar yapmaktan sorumludur. Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:
 (1) Sosyal İşler Birimi

•İlçenin Sosyo-Ekonomik açıdan yetersiz, kentleşme bilincine ulaşmakta zorluklar ve yokluklar yaşayan bölgelerinde oluşturulan Aile Danışma Merkezleri bünyesinde eğitim-sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması ve insanca yaşam için gerekli şartları oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
•Kırsal kesimden gelen insanlarımızın kente entegre edilmesi amacıyla, aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik sosyal faaliyetlere öncelik verilerek organizasyonlar yapılmasını sağlamak,
•İlçede yaşayan dar gelirli kişilerin el emeği ürünlerini değerlendirmek için Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapılması, kadın emek pazarında pazarlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
•Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için projeler geliştirmek,
•Ulusal ve uluslar arası haftalarda etkinlikler düzenlenmesi, diğer kurum ve kuruluşlara katkı verilmesi, ayrıca işbirliği içinde organizasyonlar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
•Sokakta yaşayan veya risk altında olan çocuklar için diğer kamu kurumları Üniversiteler ve STK`lar ile işbirliği yaparak projelerin geliştirilerek uygulanmasını sağlamak,
•Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik yaz spor okulları açmak ve ders yılı içinde ilköğrenim ve lise öğrencilerinin başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı projeler uygulamak,
•Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için projeler geliştirmek suretiyle özürlülere gerekli yardım ve desteği sağlamak,
•Toplu sünnet ve toplu düğün, yapılmasını sağlamak,
•Belediye sınırları içerisinde merkezi noktalarda iftar çadırları kurmak,
•İlçemizde ikamet eden şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmalar veya organizasyonlar hazırlamak ve gerçekleştirmek.,
•İlçemiz mahallelerinde halkımıza ve çalışan kadınlarımıza yönelik kreşler açmak ve işletmek.
•İlçe sınırları içerisinde bulunan şiddet mağduru sokağa atılmış kadınlara yönelik kadın konuk evleri veya sığınma evi veya misafirhane kurmak.
•Yeni evlenen çiftler için talepleri doğrultusunda eğitim semineri verilmesi ve katılımcılara sertifika ve/veya hediye verilmesi,
•İlçemizde yaşayan yaşlılar ve özürlüler için dinlenme evi ve/veya kır kahvesi kurulması ve işletilmesi,
•İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin yeni doğan çocuklarına ve annelerine yönelik çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmak,
•Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

(2) Yardım İşleri Birimi

•Yoksul vatandaşların ihtiyacının karşılanması için aşevi açılması, yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
•Gıda bankacılığı organizasyonu ve sosyal market vasıtasıyla ilçe sınırlarındaki ihtiyaç sahibi ailelere yardım hizmeti sağlamak.
•İlçe sınırları içerisinde ikamet eden başarılı öğrencilere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
•İlçe sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve dengi okullarımızda okuyan yoksul aile çocuklarını giydirmek,
•İhtiyaç sahiplerini belirleme, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma çalışmalarını yapmak,
•Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek arşive kaldırılması gerekenleri arşive kaldırmak.
•İlçede yaşayan fakir ve yardıma muhtaçlara kanun ve yönetmelik çerçevesinde aşevinden sıcak yemek yardımı ve kuru gıda yardımı yapılmasını sağlamak,
•İlköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak,
•Yardıma muhtaç asker ailelerine gerekli yardımı sağlamak,
•Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak,
•Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordinasyon kurmak, ilçede yardım alanların envanterini çıkarmak,
•İlçemizde ikamet eden ailelerin cenazelerinde cenaze yemeği vermek.
•İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere ayni ve vb. yardım almak ve ilgililerine ulaştırmak.
•Yangın ve tabii afetlere maruz kalan tespitlerini yapmak ve imkanlar doğrultusunda yardımlarda bulunmak.
•Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Personelin Görevleri
Madde 8 – Bu yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumluluklar, mer’i norm kadro mevzuatı ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:
(1) Sosyal Yardım İşleri Müdürü
Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,

•Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,
•Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,
•Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,
•Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,
•Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,
•Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,
•Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,
•Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,
•Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,
•Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,
•Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,
•Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,
•Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif eder,
•Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,
•Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
•İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,
•Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,
•Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,
> •Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim eder,
•İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,
•Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,
•Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar,
•Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,
•Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,
•Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin eder,
•Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir,
•Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar,
•Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar.
•Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,
•Eşit düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri halleder,
•Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,
•Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,
•Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder,
•Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder,
•Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,
•Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder,
•Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir,
•Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,
•Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,
•Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir,
•Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder, Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,
•Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,
•Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,
•Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,
•Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder,
•Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,
•Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder,
•Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
•Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
•Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
•Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,
•Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar,
•Görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alarak, personelini sevk ve idare eder,
•Birinci sicil amiri olarak bağlı personelin çalışmalarını değerlendirir,
•Belediyenin sosyal yardım faaliyetlerini tasarlayarak gerekli alt yapıyı hazırlar,
•Büyük çaplı sosyal organizasyonların hazırlık ve uygulama aşamalarını takip ederek sonuçlandırır,
•Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar, üst mercilerce onaylanan sosyal faaliyetleri düzenler, bunların işleyişini takip ederek, sonuçlandırır,
•Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,
•Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararların uygulanmasını sağlar, Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,
•Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer’i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlar,
•Müdürlük çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun kadro, tayin, terfi, nakil, tezkiye, emeklilik, izin ve hastalık gibi özlük işleri ile ilgili tüm işlemlerini yürütülmesi, devam durumunun takip edilmesi ve denetlenmesi, ilgili diğer kuruluşlarla koordinasyonun gerçekleştirilmesini sağlar,
•Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar,
•Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar,
•Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.

(2) Diğer Personel
Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarım seviyeleri vb. kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

•Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir,
•Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,
•Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,
•Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,
•Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,
•Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür,
•Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
•Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
•Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,
•İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
•Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
•İşleri en az maliyetle icra eder,
•Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,
•Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder,
•Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,
•Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlar,
•Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
•Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar,
•Çalışmalarında örnek tutum davranış sergiler,
•Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
•Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,
•Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
•Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulune uygun muhafaza eder,
•Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
•Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir, Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
•Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,
•Belediyenin sosyal yardım faaliyetlerini için gerekli bürokratik alt yapıyı hazırlar, yapılması gereken faaliyetlerin ihale ve satın alma işlemlerini yürütür,
•Sosyal yardım konularını ilgilendiren tüm alımlarla ilgili işlemleri yapar, evrakı takip eder, gerekli raporları tutar,
•Üstlerinden aldığı görevlerle ilgili talimatları yerine getirir,
•Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirir, bilgilendirir,
•İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması, durumunun takip edilmesi işlerini yapar,
•Vatandaş taleplerinin karşılanması için belediye birimleriyle ve ilgili dış birimlerle gerekli işbirliği ve koordineyi sağlar, yazışmaları yapar, işlemleri yürütür,
•Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakı kayda almak ve takip ederek, sonuçlandırmak, Yazışmaları düzgün ve özenli yapar, Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutar,
•Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol ederek, imza karşılığı alır, gelen evrak defterine kaydeder,
•Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi sağlar,
•Birim personelince istenilen dosya ve evrakı, dosyasından bulup isteyene verir, geri verilmesini izlemek, evrakın kaybolmaması için gerekli tedbirleri alır,
•Dosya dolaplarını her an tertipli ve düzenli tutarak, evrakın dosyasında anında bulunması için gerekli tedbirleri alır,
•Verilen yazıları sorumluluğunun bilincinde hatasız, eksiksiz olarak hazırlayıp yazı konusu hakkında amiri dışında kimseye bilgi vermemek,
•Kullandığı malzeme (kâğıt, kalem disket vb.) konusunda tasarruf ilkelerine riayet eder, malzeme stoklarını devamlı kontrol edip ihtiyaç duyanları mevcudu bitmeden temini için amirine bildirir,
•Aşevinin düzenli çalışmasını sağlar,
•Günlük çıkan yemeği hijyen ve kalite yönünden kontrol eder,
•Aşevinden yararlanan muhtaç vatandaşlara yemeğin dağıtılmasını sağlar,
•İlçemizde vefat eden vatandaşların ailelerinin talepleri halinde aşevinden cenaze evlerine yemek gönderilmesini sağlar,
•Aşevinde bulunan demirbaş malzeme ve yemek yapımı için alınan malzemeyi etkin kullanmak için gereken önlemleri alır,
•Aşevinin yemek salonunun, mutfağının, tertip düzen ve temizliğinin sağlar,
•Periyodik olarak hizmet verilen vatandaşları evlerinde ziyaret edip memnuniyetlerini tespit eder,
•Belediye’ye başvuran fakir, yardıma muhtaç, özürlü, yaşlı, çocuk ve diğer vatandaşların müracatını alır,
•Asker ailelerinden muhtaç olanlara aylık bağlanması için müracatları alır ve gerekli işlemleri yapar,
•Yardım alması uygun olanlara ilgili yardımların ulaştırılmasını sağlar,
•Yardım yapılan vatandaşların kayıtlarını tutar,
•Belediye’nin çalışma alanına girmeyen konularda başvuran vatandaşların bilgilendirimek ve ilgili kurumlara yönlendirir,
•Üstlerine aldığı görevlerle ilgili talimatları yerine getirir,
•Amirinin bilgisi dâhilinde diğer ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.
•Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri icra eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yürürlük
Madde 9 – Bu Yönetmelik hükümleri; Kağıthane Belediye Meclisi kararının kesinleşmesi ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

Faaliyetler

Ülkemiz, modern ve küresel şehirleşme hayatına uyum sağlama noktasında hızla ilerlemektedir. 2014 te %54 olan şehirleşmenin 2050 yılında %66 olacağı öngörülmektedir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle beraber değişen yaşam koşulları hem toplumun hem de bireylerin üzerinde farklılıklar meydana getirmektedir. Bu değişikliklerin farkında olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz Kâğıthane ilçemizdeki komşularımıza yardım etmeye devam etmektedir. Sosyal alanlardaki yardımlarımızı ilçemizdeki yardım kuruluşları ile koordine halinde çalışarak gerçekleştirmekteyiz.

Yardımlarımız her yaştan bireyleri kapsamaktadır. Doğumdan ölüme hayatın her alanına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Aralık 2021’de faaliyete başlamış olan Elden Gönüle Sosyal Sosyal Market kapsamında; Kâğıthane’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, bebek giyiminden yaşlı giyimine kadar her yaştan vatandaşlara giyim yardımı yapılmaktadır. İlköğretim ve lise çağında okuyan öğrencilerimize kırtasiye malzemeli okul çantası yardımı yapılmaktadır. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik medikal ürünlerin yanı sıra toplum sağlığını korumaya yönelik danışmanlık hizmetleri, yetim ve öksüzlere yönelik rehabilitasyon çalışmaları devam etmektedir. Aile danışmanlığı birimimizden destek alan vatandaşlarımıza psikolojik destek çalışmaları ve yeni evlenecek çiftlerimize evlilik öncesi psikolojik destek hizmeti vermekteyiz. İlçemiz sınırlarında ikamet eden, il dışında dört yıllık üniversitede okuyan öğrencilere yol, barınma vb. ihtiyaçlarına katkı amaçlı tek seferlik nakdi sosyal destek yardımı yapmaktayız. Ayrıca Aşevi hizmeti, Yaşlı Yaşam Merkezi ve Engelli Gündüz Hizmet Merkezimizde de vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Bölgemizde oturan el emeği ile ürün hazırlayan kadınlarımıza aile desteği olması amaçlanarak “Maharetli Eller Çarşısı” açarak ekonomilerine katkı sağlıyoruz. 

2021 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın koşulları hasebiyle vatandaşlardan gelen yoğun gıda, giyim, sıcak yemek ve sağlık malzemesi taleplerini karşılamak için tüm imkânlarımız seferber edilmiştir.

Bir ecdat mirası olan sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın bizlere verdiği manevi huzurun en büyük kazanç olduğu inancıyla yolumuza devam etmekteyiz.

Amacımız Kâğıthane sınırları içerisinde toplumsal refaha katkıda bulunmak, ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza elimizi uzatmak.

FAALİYET KAPSAMI

 

1. AYNİ YARDIMLAR

1. Elden Gönül’e Sosyal Yardım Marketi

2. Elden Gönül’e Sosyal Yardım Mağazası

3. Glütensiz Gıda Yardımı

4. Eşya Yardımı

5. Sağlık Malzemesi Yardımı

6. Okul Çantası ve Eğitim Seti Yardımı

7.  Evsizlere Yapılan Yardımlar

 

2. NAKDİ YARDIMLAR

1. Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımı

 

3. SOSYAL HİZMETLER

1. Aşevi Hizmeti

2. Taziye Ziyaretleri

3. Taziye Yemeği

4. Aile Danışmanlık Birimi (Psikolog ve Psikiyatr Hizmeti)

5. Danışmanlık Hizmeti

6. Sosyal Koruma Masası

7.Maharetli Eller Çarşısı

8.Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi

9.Bağımlılıkla Mücadele Merkezi

10. Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi

 

4. DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ

1. Gündüz Çocuk Bakım Evi

 

5. DEVAM EDEN PROJELER

1. Gündüz Çocuk Bakım Evleri

2. Yaşlılar Evde Bakım Hizmeti

3. Engelliler Eğitim Kampüsü

 

1.AYNİ YARDIMLAR

1. Elden Gönül’e Sosyal Yardım Marketi

Kâğıthane Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yüzlerce çeşit ürünü bulunduracak Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi Kasım ayında faaliyete başlamıştır. 2021 yılında Kâğıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesinde 440 m2 alanda hizmet veren Sosyal Yardım Marketinde; gıda ve temizlik ürünleri sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde sunulacaktır.

2. Elden Gönül’e Sosyal Yardım Mağazası

2021 yılında Kasım ayında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesinde 440 m2 alanda 2.katta hizmet vermeye başlayan Sosyal Yardım Mağazasında; giyim ürünleri sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde sunulacaktır.

3. Glutensiz Gıda Yardımı

Belediyemizce ilçemizde ikamet eden ailelerin özel beslenmesi gereken çölyak hastası fertlerine yönelik her üç ayda bir raporlarını getiren vatandaşlarımıza glutensiz gıda kolisi yardımı yapılmaktadır.

4.Eşya Yardımı

İlçemizde İkamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız içerisinde, gelir seviyesi çok düşük olan vatandaşlarımıza, yeni ev­li çiftlerimize, yangın ya da sel gibi doğal afetler nedeni ile eşyaları zarar görmüş olan mağdur vatandaşlarımıza eşya yardımı yapmaktayız

5.Sağlık Malzemesi Yardımları

Belediyemizce ilçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza sosyal hayata daha iyi adapte olabilmeleri için teker­lekli sandalye yardımı yapılmaktadır. Konusunda eğitim almış personelimiz ile engelli vatandaşlarımız ziyaret edilerek gerekli yardım malzemesi verilmektedir.

Aynı zamanda yatalak durumda olan ya da yeni ameliyat olmuş bir müddet evde özel bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hasta yatağı, yatalak durumda olanlara vücut yarası olmaması için havalı yatak ve hasta bezi yardımları yapılmaktadır.

6.Okul Çantası ve Eğitim Seti Yardımı

Belediyemizce ilçemiz sınırlarında ikamet eden ailelerin ilkokul-ortaokul ve lise de eğitim gören çocuklarına yönelik olarak “Kırtasiye Malzemeli Okul Çantası” yardımı yapılmaktadır. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından her yıl yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında ilçemizde bulunan tüm okullar ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz başta olmak üzere okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılmaktadır.

Bu kapsamda geçmiş yıllarda ve faaliyet döneminde yapmış olduğumuz yardımlar hakkındaki veri grafiği aşağıda belirtilmiştir.

7.Evsizlere Yapılan Yardımlar

Kâğıthane Belediyesi olarak yardım talebi toplumun han­gi kesiminden gelirse gelsin tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Evsizler, sokakta yaşayanlar yardım ettiği­miz bir başka dezavantajlı sosyal grup. Gerek ailevi, gerek ekonomik gerekse ruhsal nedenlerle sokakta yaşayamaya başlayan, park, bahçe ve köprü altlarını mesken etmiş va­tandaşlarımızın giyecek ve günlük yemek ihtiyacı karşılanmak­tadır. Saç, sakal tıraşı ve banyo ihtiyacı giderilmektedir.

Gerektiği takdirde evsiz vatandaşımızın sağlık problemle­ri ile yakından ilgilenip hastaneye yatış ve tedavi süreçleri takip edilmektedir.

2.NAKDİ YARDIMLAR

1.Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımı

Belediyemizce ilçemiz sınırlarında ikamet eden dar gelirli ailelerin, şehir dışında eğitim gören öğrencilerine yönelik olarak yol, barınma vs. ihtiyaçlarına yönelik olarak her eğitim-öğretim yılı başında tek sefere mahsus olmak üzere “sosyal yardım” yapılmaktadır.

 

3.SOSYAL HİZMETLER

1.Aşevi Hizmeti

Toplumsal dayanışmanın kültürümüzdeki en güzel örneklerinden biri olan aşevleridir. Belediyemize bağlı Aşevi, ilçemizdeki yoksul, yaşlı, engelli yüzlerce ilçe sakinine günlük iki öğün sıcak yemek ulaştırmaktadır.

Belediyemize müracaat eden yardıma muhtaç vatandaşlarımız Aşevi Hizmetinden yararlanabilme noktasında tespite tabi tutulur ve uygun bulunması halinde ihtiyaç sahibi hanelere haftanın 6 günü 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek hizmeti günlük olarak ulaştırılır. Yemekler şeker, yağ ve tuz oranları hesaplanarak, lezzetli ve sağlıklı olması için azami gayret gösterilerek besin değeri yüksek menüler oluşturularak hazırlanmaktadır. Ayrıca kahvaltılıklar verilmektedir.

2.Taziye Ziyareti

Hayatın bir gerçeği olarak ölüm, her canlı için kaçınılmaz bir sondur. Müdürlüğümüz bu kapsamda vatandaşlarımıza son yolculuklarında, son görevini yerine getirmek adına vefat eden vatandaşlarımızın evlerine taziye için din görevlisi memuru göndererek önce merhum ya da merhume adına Kuran-ı Kerim okutmakta daha sonra okunan Kuran-ı Kerim’i Belediye Başkanımızın taziyelerini sunarak hediye etmektedir.

 3.Taziye Yemeği

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Kâğıthane Belediyesi olarak, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, bu acı günlerinde kurum olarak yan­larında olmak bir nebzede olsa acılarını paylaşmak adına taziye ziyareti ve yemek ikramında bulunulmakta­dır.

4.Aile Danışma Birimi

Birimimiz, aile içi huzur ve paylaşımın artması, eşlerin ilişkilerini güçlendirerek etkin yollarla sorunlarını çözebilmeleri, ebeveyn­lerin ailenin mimarı olarak sağlıklı çocuk yetiştirebilme bece­rilerinin geliştirilmesi kısacası sağlıklı bireyler ve ailelerin oluşmasını hedeflemektedir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda evlilik öncesi, çiftlere psikolojik destek adı altında evlilik öncesi eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra ailelere, parçalanmış (tek ebeveynli) ailelere, engeli çocuğu olan ailelere, yaşlı ba­kımı veren ailelere, risk altındaki çocuklar ve ailelerine, alkol ve madde bağımlısı bireylerin ailelerine aile terapisi ve psikolojik destek hizmeti verilmektedir.

5.Danışmanlık Hizmeti

Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaat eden vatandaşlarımız her türlü sıkıntı ve sorunlarını müdürlüğümüzde rahatlıkla dile getirirler. Kadın, erkek, yaşlı, genç her kesimden vatandaşlarımız gerek kendilerine gerek ailelerine gerekse çocuklarına dönük her türlü sorunu müdürlüğümüz aracılığı ile çözüme kavuşturulmaktadır.

Şiddet görmüş kadınlar, korunmaya muhtaç çocuklar, bağımlılar, hükümlüler, işsizler, özürlü ve özürlü yakınları; Kaymakamlık ve Valilikler, İl Sosyal Hizmetler, İl Sağlık Müdürlüğü, Zihinsel ve Bedensel Özürlüler Merkezleri, konuyla ilgilenen dernek ve vakıflar, Kadın ve Çocuk Sığınma Evleri, Darülaceze, Yeşilay, AMATEM ve Gençlik Merkezleri ve ilgili birimlere yönlendirilmekte, bu süreç içerisinde belediyemizin tüm imkânlarından yararlanmakta ve durumları tarafımızdan takip edilmektedir. Kâğıthane Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, talepte bulunan bağımlı ve bağımlı ailelerini, gerekli kurum kuruluşlarla bir araya getirerek, tedavi noktasında maddi manevi tüm imkânlarını kullanmaktadır.

Patolojik Biriktirme hastalığına sahip olan vatandaşların çöp ev haline dönüştüğü yaşam alanları gerekli müdürlüklerle işbirliği yapılarak temizlenmesi noktasında gerekli çalışmaları koordine etmektedir.

Sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere maruz kalan vatandaşlarımızın öncelikli olarak evleri temizletilip eşya notasında da yardımları kendilerine ulaştırılmaktadır.

İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın evlerine taziye ziyaretlerinde bulunarak aileye cenaze yemeği desteği mutat olarak yapılmaktadır.

6.Sosyal Koruma Masası

Suriye’de krizin başladığı 2011 yılından bu yana milyonlarca kişi yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda bırakılmış ve kendileri için emniyetli ülkelere sığınmak zorunda kalmışlardır. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin misafir oldukları ülkemizde çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalmamaları için belediyemiz, ilçemizde yaşayan Suriyeli mültecilerle iletişim halindedir.

İlk yıllarda barınma, beslenme, sağlık gibi konularda acil yardıma ihtiyaç duyulmuşken şimdi eğitim, hukuki koruma, psikolojik danışmanlık, sosyal uyum gibi konular gündeme gelmiştir.

Belediyemiz bu ihtiyaçları dikkate alarak bu yıl WALD (Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Vakfı) işbirliği ile “Sosyal Koruma Masası” kurmuştur. Bu merkezde; gıda, kıyafet vb.gibi yardımların yanında hukuki, psikolojik danışmanlık, eğitim, sağlık ve çeşitli kültür ve sanat aktivitelerinden faydalanabilme imkanı sunulmaktadırAyrıca Sosyal Koruma Masası mültecilere ait işyerlerinin ruhsatlandırılması için yardımcı olmaktadır.

7.Maharetli Eller Çarşısı

Kağıthane Belediyesi, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla Maharetli Eller Çarşını açmıştır. Çarşıda Kağıthaneli kadınlar hiçbir kira veya komisyon ödemeksizin evlerinde yaptıkları el işi ürünleri satabiliyorlar. Satışlar belediyemizin görevlendirdiği uzman satış temsilcileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede kadınların ürünlerini satmak için fazladan zaman harcamalarına gerek kalmıyor.

Kağıthane’ye bağlı Emniyetevleri Mahallesinde bulunan Sapphire AVM’de hizmet veren çarşı, koronavirüs önlemleri kapsamında belirli süreliğine kapatıldı. Kapanan çarşıda satışlar da haliyle durdu. Kağıthane Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar, çarşıya üye 529 kadının koronavirüs sürecinde mağduriyet yaşamaması için çarşıdaki tüm ürünleri satın aldı. Alım işleminin ardından girişimci kadınlara paraları belediye ekipleri tarafından teslim edildi.

8.Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi

Başkanımızın 53 projesi içerisinde yer alan Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi 2020’de tamamlanmış olup, 2022 yılı Ocak ayı itibariyle 30 kayıtlı öğrenci 4 özel eğitim uzmanı, 4 branş öğretmeni ile faaliyetine devam etmektedir.

Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi Kağıthane Merkez Mahallesi Yeni Kültür Merkezi içerisinde yer almaktadır. Okul eğitimi bitmiş Zihinsel engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, okul sonrasında eve kapanmalarını önlemek, toplumda engelli olma durumuyla ilgili farkındalık üreterek engelli ailelere de destek olmaktayız.

9.Bağımlılıkla Mücadele Merkezi

Belediyemiz ve Yeşilay arasında yapılan protokol kapsamında Başkanımızın 53 projesi arasında yer alan Bağımlılıkla Mücadele Merkezi 2020 yılında faaliyete başlamıştır.. Müracaat eden tüm vatandaşlarımız buradan hizmet alabilmektedir.

Bağımlılıkla Mücadele Merkezinde her türlü bağımlılıkla mücadelede etkin rol üstlenmektedir. Tütün, alkol, madde ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olunmaktadır. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve sosyal ilişkilerin yürütülmesini desteklemekteyiz.

10.Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi

Hamidiye Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Aralık 2021 de açılışı yapılan Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi’mizde hafta içerisinde servislerle yaşlılarımız merkeze getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilmektedir. Ayrıca kültürel faaliyetlerini yapabilmeleri için her türlü imkân sağlanmaktadır.

Merkezimizde derslik, mescit, revir, uğraşı odası gibi bölümler bulunmaktadır.

 

4.DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ

1.Gündüz Çocuk Bakım Evi

Kurum personelini çocuklarına yönelik faaliyet gösteren kreşimizde 2 öğretmen ve 2 hizmetli personelle fa­aliyetler yürütülmektedir. 36-60 aylık çocukların kabul edildiği kreşimizde çocuklarımıza sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı ikramı yapılmaktadır.  

 

5.DEVAM EDEN PROJELER

1.Gündüz Çocuk Bakım Evleri

2021 yılında işleri tamamlanan Hamidiye Gençlik Merkezi binası içerisinde yapımı tamamlanan ve Yeşilce de şu an eksiklikleri tamamlanıp hizmet verecek olan Gündüz Çocuk Bakım Evlerimiz 2022 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

4 derslik bulunan Gündüz Çocuk Bakım Evlerimiz tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

2.Yaşlılar Evde Bakım Hizmeti

2022 yılı içerisinde bahse konu hizmete başlanılması planlanmaktadır.

3. Engelliler Eğitim Kampüsü

2022 yılı içerinde projelendirilerek akabinde faaliyet geçirilmesi planlanmaktadır.

Projeler

1- AYNİ YARDIMLAR

a- Gıda Yardımı
b- Kıyafet Yardımı
c- Eşya Yardımı (Soba, çekyat, battaniye, ikinci el ev eşyası)
d- Tekerlekli sandalye ,Akülü Tekerlekli sandalye
e- Hasta yatağı, havalı yatak, hasta bezi
f- Çanta Kırtasiye Yardımı

2- NAKDİ YARDIMLAR

a- Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

3- SOSYAL HİZMETLER

a- Aşevi Hizmeti
b- Taziye Yemeği
c- Sokak iftarı organizasyonu
d- Sünnet Organizasyonu
e- Yalnız yaşayan yaşlılara yönelik çalışma
f- Engelli ziyaretleri
g- Evde Bakım maaşı tespiti
h- Aile  Danışma Birimi
i- Danışmanlık hizmeti

4- ÇALIŞILAN PROJELER

a- Sosyal Market çalışması
b- Kadın, çocuk konukevi çalışması
c- Yaşlı dinlenme evi projesi (Hamidiye Mahallesi)

SOSYAL YARDIM BİRİMİ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz; T.C. Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmakta ilçe halkı içinde mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kurumlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

Amacımız, bugün toplumumuzda kaybolmaya yüz tutmuş yardımlaşma ve dayanışma bilincini ayakta tutmak, iyiliğin her yere yayılmasını temin, kötülüğün önlenmesi için ise kardeşlik bilinci ile nerede ve kim olursa olsun dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm Kâğıthane halkının yanında olmaktır.

Nasıl Çalışıyoruz?

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze müracaat eden veya gönüllü kuruluşlarla koordineli çalışmalar esnasında ulaşılan ihtiyaç sahiplerinin başvuruları kayıt altına alınır ve kayda alınan ihtiyaç sahibi vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek tespit ekibi tarafından durumları hakkında tutulan rapor doğrultusunda, kurumumuzca belirlenen kriterlere göre komisyon kararı ile derecelendirilir. Daha sonra vatandaşlarımıza yardımları ulaştırılır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Ana Faaliyet Alanları Aşağıdaki Gibidir

 • Gıda yardımları
 • Giyim Yardımları
 • Aşevi Hizmeti
 • Eşya Yardımları (Soba ve Çekyat)
 • Asker Maaşı Yardımları
 • Toplu Sünnet Organizasyonu
 • Üniversite Öğrencileri Sosyal yardımları
 • İlköğretim ve Lise Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Yardımları
 • Görme Engellilere Beyaz Baston Yardımları
 • Tekerlekli Sandalye yardımları
 • Hasta Yatağı Yardımları
 • Yaşlılara Yönelik Çalışmalarımız
 • İlçe Dışına Yapılan Yardımlar
 • İftar Çadırları
 • Depremzede Ailelerine Yapılan Yardımlar
 • Maharetti Eller pazarı
 • Aile Okulu ve Eğitim – Bilinçlendirme Seminerleri
 • Danışmanlık Hizmetler
 • Evde Bakım Ücreti Hizmeti
 • Cenaze yemekleri

AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Türkiye bugün hızla gelişen bir ülke olarak ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda hızlı bir dönüşüm yaşamaktadır. Gelişme ve dönüşüm, toplum için genel anlamda olumlu ve istenen bir durum olmakla birlikte ekonomik, kentleşme, işsizlik, istihdam,eğitim gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından  2010   tarihinde “Aile Sorunlarına Bölgesel Düzeyde Bakış” başlığıyla yayınlanan rapora göre bugün Türkiye’nin karşı karşıya olduğu aile problemlerini;  Göç, Evlilik, Boşanma, Çocuklar ve Aile İçi Şiddet olarak özetlemiştir.

Ailede görülen bu problemlere karşın çözülen geleneksel sosyal destek sistemleri eski işlevini yerine getirememektedir. Bu nedenle genelde toplumun ve özelde aile bireylerinin kişisel, sosyal uyumları ve psikolojik sağlıkları sarsılmakta; değerler sistemi altüst olmakta ve ailenin profesyonel psikolojik danışma hizmeti alma gereksinimi gittikçe artmaktadır.

Merkezimiz bu gereksinimi karşılamak amacı ile kurulmuştur.

Aile Toplum Merkezinin Hedefleri

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile Kağıthane ilçesinin halkına ve özelliklede kırılgan birey ve ailelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ruhsal sağlık ,eğitim ,danışmanlık ve sosyal yardım desteği vermektir.

 • Çocuklar ve ailelerin güven içerisinde ve ruh sağlığı yerinde bireyler olarak yaşayabilmeleri
 • Aile içi huzur ve birliğin artması
 • Çiftlerin ilişkilerini güçlendirerek etkin yollarla sorunlarını çözebilmeleri
 • Ebeveynlerin ailenin mimarı olarak sağlıklı çocuklar yetiştirebilmeleri
 • Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ruhsal sağlık ve yeterliliklere erişmeleri

Hizmet Alanları

 • Yetişkinler
 • Çiftler
 • Çocuklar
 • Aileler
 • Guruplar

Hedef Kitlemiz

 • Parçalanmış veya parçalanmak üzere olan aileler
 • Tek ebeveynli aileler (boşanmış)
 • Engelli çocuğu veya yakını olan aileler
 • Yaşlı bakımı veren aileler
 • Risk altındaki çocuklar ve aileleri (sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklar ve aileleri gibi…)
 • Bağımlı çocukları ve yakınları olan aileler
 • Kadınlar
 • Yaşlılar

Kağıthane Aile Toplum Merkezinin Hizmetleri

 • Aile terapisi yaklaşımı ile psikolojik danışma ve terapi(bireyler, çiftler, çocuk, ergen ve ailelere)
 • Sosyal hizmet (maddi ve/veya ayni yardım, barınma vb. desteği)
 • Eğitimler(evlilik öncesi, ebeveynlik, çocuklara ve yaşlılara etkili bakım verme, madde kullanımı ve zararları vb.)
 • Destek gurupları ile işbirliği (gönüllüler, sivil toplum gurupları)
 • Çevre hastaneler ve psikiyatri hekimleri ile işbirliği çerçevesinde gerekli yönlendirmeler ve projeler
 • Gerekli tedavi, destek, bilgi ve yardım için ilgili hizmetleri sunan kurum ve uzmanlara yönlendirme

Nasıl Çalışıyoruz?

 • Sosyal yardıma biriminden yönlendirme ile
 • Aile içi şiddet, eşler arası problemler, engelli, bağımlı vb. bireyleri bulunan ailelerin yada kişilerin direk başvuruları ile
 • Psikiyatrik muayene sonrası yönlendirme ile


Vatandaşın başvuruları alınır. Psikologlarla gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra aile terapisine başlanır.
Patoloji gözlenen kişi veya kişiler psikiyatrik muayeneye gönderilir.
Sosyal yardıma ihtiyacı olanlar aileler ve kişiler sosyal yardım biriminde değerlendirilir.

AİLE TERAPİSİ

Aile terapisi, bireysel terapi görenlerin iyileşmelerinde aile yapısının öneminin fark edilmesiyle ortaya çıkan psikoterapi şeklidir. Aile terapisi bireyin değil, ailenin sağaltımını amaçlar.

Aile içinde iletişim köprülerinin kurulmasında, karşılıklı anlayışın gelişmesinde, kişisel meselelerin çözülmesinde, içsel huzurun bulunmasında, gerginliğin azalmasında ve hayatta kalmaya dair önemli meselelerin ele alınmasında destekleyici rol üstlenir.

Bireysel Psikoterapi

Terapistin tek bir hastayla yüz yüze, bire bir etkileşerek terapi uyguladığı psikoterapi türlerinin ortak adıdır.

Talep doğrultusunda aile bireylerine bireysel psikoterapi desteği verilmesi de amaçlanmaktadır.

Grup Terapileri

Bir veya daha fazla psikoterapist gözetiminde iki veya daha fazla hastanın hem duygusal hem bilişsel düzeyde birbiriyle etkileşerek sorunlarını anlamaya ve çözmeye çalıştığı bir psikoterapi şekli.

Danışanların kişiler arası becerilerinin gelişmesinde, yeni bakış açıları kazanmasında ve sosyal destek almalarında yardımcı olur.

Aile toplum merkezimizde; klinik program yöneticisi/süpervizör kontrolünde stajyer aile terapistleri gurup terapisi yapmaktadır.

Eğitimler

 • Evlilik öncesi
 • Psiko eğitimler
 • Halka yönelik seminerler (ebeveynlik, etkili bakım, vb…)

Evlilik Öncesi Eğitim

Evlilik Öncesi Eğitim Programında aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrendikleri bir program olup, evliliğe iyi bir başlangıç yapabilme fırsatı vermektedir.

Yapılan çalışmalar sonrasında;

Evlilik Öncesi Eğitim için Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı tarafından 4 kitapçık hazırlanmıştır. Bunların ışığında:

 • Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri
 • Aile Hukuku
 • Aile Bütçesi Hazırlama
 • Evlilik ve Sağlık

Psikiyatrik Değerlendirme

Terapi sürecinde patoloji gözlenen yada psikiyatri desteğin talep eden vatandaşlarımıza psikiyatrik destek verilmektedir.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi ve çevre hastaneler ile işbirliği çerçevesinde gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Danışma ve Yönlendirme

Gerekli tedavi, destek, bilgi, yardım ve barınma hizmetleri sunan kurum , kuruluş ve uzmanlara yönlendirme yapılmaktadır.

KÂĞITHANE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAŞLI ÇALIŞMASI

 • Belediyenizin adı nedir?: Kağıthane belediyesi
 • Bulunduğunuz İl /İlçe neresidir?: İstanbul/Kağıthane
 • İlinizde 60 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik yapılan çalışmalar, yatırımlar nelerdir?
 • İlinizde 60 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik yapılması planlanan yatırımlarınız nelerdir?
 • Yaşlılara yönelik yürütmekte olduğunuz projeniz/projeleriniz var mı?
 • Projeniz yoksa yaşlılara yönelik proje üretmeyi düşünüyor musunuz?
 • Projeniz varsa yaşlılar ile ilgili yeni projeler yürütmeyi düşünüyor musunuz?
 • Projeleriniz ile ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği içine girmeyi düşünüyor musunuz?
 • Geçmişte yapılan ve/veya halen devam eden projelerinizin isimleri nelerdir?
 • Projenizin adı nedir? 65 yaş üstü yalnız yaşayan yaşlılar
 • Projenizin konusu nedir?

YALNIZ YAŞAYAN YAŞLILARA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Yaşlılık, insan yaşamının en duyarlı ve kaçınılmaz dönemidir. Bu dönemde, yaşlının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, güvenli ve saygın bir yaşama devam etmesi önem taşımaktadır. Teknoloji ve modern yaşam dünyada ve ülkemizde baş döndürücü bir hızla ilerlerken onayladığımız ve onaylamadığımız pek çok değişimi de beraberinde getirmiştir. Ülkemizdeki nüfus hareketliliğine de yansıyan bu değişmeler geleneksel aile yapısının giderek çekirdek aile yapısına dönüşmesine sebep olmuştur. Bugünün gençlerinin yarının yaşlıları olacağı bilinci ile yaşlılarını el üstünde tutan bir medeniyetin emanetçileri olarak, yalnız yaşayan yaşlılarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında yaşlı ziyaretleri çalışmalarını başlattık. Uzman psikolog, Belediye Sosyal Yardım İşleri tespit ekipleri ve konuyla ilgili gönüllü katılımcılar eşliğinde yapılan ziyaretlerde;

 • Ayni Yardım
 • Nakdi Yardım
 • Evde Sağlık Hizmetleri
 • Evde Teknik Hizmetler ( Bakım –Tamirat – Onarım )
 • Ev Temizliği
 • Kişisel Bakım ( Vücut Temizliği – Kuaförlük Hizmeti )
 • Yemek Hizmetleri ( Aşevi )
 • Talep Doğrultusunda Alışveriş, Fatura Yatırma gibi Hizmetlerinin Sağlanması
 • Sosyal Etkinlik ve Gezilere Katılımın Sağlanması
 • Ulaşım Hizmetleri
 • Park, Bina ve Yaşam Alanlarının Yaşlılara Yönelik Fiziksel Düzenlemelerinin Yapılması
 • Psikolojik Destek Hizmetleri
 • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, 65 Yaş üstü yalnız yaşayan yaşlılarımıza, bu hizmetler in götürülmesi doğrultusunda alanı içerisindeki Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir

2012 yılında 100 yaşlı ziyaret edilmiş, halleri hatırları sorulmuş, ihtiyaçları tespit edilmiş ve gerekli yardımları yapılmıştır.

1 - AYNİ YARDIMLAR

 • Giysi
 • Kahvaltılık
 • Kuru Gıda
 • Ev Eşyası
 • Aşevi

2 - KİŞİSEL HİZMETLER

 • Kuaförlük ve kişisel bakım

3 - BAKIM-ONARIM VE TAMİRAT HİZMETLERİ

 • Ev Temizliği
 • Badana Boya
 • Ev içi tamirat işleri

4 - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HİZMETLERİ

 • Rehberlik ve yönlendirme
 • Psikolojik destek

5 - KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER

 • Şehir dışı Geziler (Bursa, Edirne)
 • Zaman zaman şehir içi turizm ve tarihi mekânların ziyareti

6 - ULAŞTIRMA VE REFAKAT HİZMETLERİ

 • Ulaştırma hizmetleri
 • Refakat Hizmetleri

AYNİ YARDIMLAR

GİYSİ: Yapılan yaşlı ziyaretlerinde ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza gerekli giyim yardımı yapılmıştır.(manto, pardösü, palto etek, hırka, çorap, pijama, gömlek, vb.)olmak üzere 79 kişiye giysi yardımı yapılmıştır.

KAHVALTILIK VE KURU GIDA: 53 Aileye kahvaltılık ve kuru gıda verilmiştir.
EV EŞYASI: Yaşlı ailemizin ev eşyası noktasındaki ihtiyaçları karşılanmaktadır.

KİŞİSEL HİZMETLER

KUAFÖRLÜK VE KİŞİSEL BAKIM: Yaşlılarımızın kişisel bakım kapsamındaki kuaförlük, banyo ve vücut bakımı gibi ihtiyaçlarını gidermek üzere gerekli kurumlarla koordineli olarak çalışılmaktadır.

BAKIM-ONARIM VE TAMİRAT HİZMETLERİ

EV TEMİZLİĞİ: Ziyaret kapsamında ihtiyaç sahibi 8 ailemizin ev temizliği yaptırılmıştır.
BOYA_BADANA VE EV İÇİ TAMİRAT İŞLERİ: Belediyemizin ilgili birimleri ile yapılan çalışmalarla yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın boya-badana ve ev içi tamirat işleri yaptırılmaktadır.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME: Ziyaret edilen 89 yaşlımıza ihtiyaç duydukları çeşitli alanlarda rehberlik ve yönlendirme hizmeti verilmektedir.

PSİKOLOJİK DESTEK: Yaşlılık döneminde sık rastlanan depresyon, alzheimer, demans (bunama) vb… rahatsızlıklar konusunda gerek yaşlıya gerekse yaşlıya bakan aile mensuplarına konuyla ilgili gerekli destek verilmektedir.

KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER

İL DIŞI GEZİLER: Maddi ve manevi yoksunluk sebebiyle sosyal hayatın dışında kalmış yaşlılarımızı refakatçileri eşliğinde Bursa, Edirne gibi tarihi beldelerimize geziler düzenlemekteyiz. İlk gezimiz 12 Mayıs cumartesi günü 45 kişilik bir grup halinde Bursa 45 kişilik bir grup halinde Bursa’ya yapılacaktır.

ŞEHİR İÇİ GEZİLER: Yaşlılar için düzenlediğimiz Şehir içi gezilerimizde camiler, türbeler, mesire alanları ve diğer tarihi mekânlar ziyaret edilecektir.

ULAŞTIRMA VE REFAKAT HİZMETLERİ

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ: Yalnız yaşayan yaşlılardan 15 aileye talepleri doğrultusunda ulaştırma hizmeti verilmiştir.

REFAKAT HİZMETLERİ: Yalnız yaşayan yaşlılarımız yaşları gereği ve yalnız yaşadıkları için; alışveriş, fatura yatırma gibi alanlarda zorluklar yaşamaktadırlar. Bu yaşlılarımıza sıkıntı yaşadıkları bu alanlarda gerekli destek sağlanmaktadır.

 • Projenin asıl sahibi/yürütücüsü kimdir? Kâğıthane belediyesi Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü
 • Varsa proje ortakları kimlerdir?
 • Uygulama yerleri neresidir? Kâğıthane İlçesi
 • Proje süresi lütfen tarihleriyle belirtiniz? Ziyaretler devam edecek
 • Proje kaynakları /bütçesi nedir? Kâğıthane Belediyesi Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü
 • Proje çıktılarınız neler olmuştur? Lütfen sayısal değerleri belirtiniz.

 • Projenizde kitap, cd, dergi vb. çıktılarınız içinde yer aldı mı? Hayır
 • Projeleriniz herhangi bir yerde yayımlandı mı? Hayır
 • Projenin sağladığı faydalar neler olmuştur?

Sokakta Yaşayan Ve Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Çalışma

Kağıthane Belediyesi, Kağıthane Kaymakamlığı, ilçe Emniyet müdürlüğü ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen sokakta çalıştırılan ve yalnız yaşayan çocuklara yönelik çalışma sonucunda 20 çocuk ve ailesi evlerinde ziyaret edilmiştir.

Kurulan komisyonda, yapılan ziyaretler değerlendirilerek bu ailelere yönelik gıda, kıyafet, eşya vb. yardımı yapılmıştır.

AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Belediyemiz halkın değerlerine ve evrensel değerlere saygılı, bu değerleri önemseyen, adil ve gelişime açık bir yönetim anlayışı ile Kağıthane ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak amacı ile bir çok alanda yerel hizmet sunmaktadır.

Aile danışma merkezimiz Kâğıthane ilçesinin halkına geniş kapsamlı, insan odaklı ve bütüncül bir anlayışla hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Ailelerin, çocukların ve bireylerin ruh sağlıkları yerinde yaşayabilmeleri, aile içi huzur ve paylaşımın artmaması, eşlerin ilişkilerini güçlendirerek etkin yollarla sorunlarını çözebilmeleri, ebeveynlerin ailenin mimarı olarak sağlıklı çocuk yetiştirebilme becerilerinin geliştirilmesi merkezimiz tarafından hedeflenmektedir.

Merkezimizde nişanlı ve evlenecek çiftlere evliliklerinin başlangıcında destek olmak amacı ile evlilik öncesi eğitimler, ailelere, parçalanmış (tek ebeveynli) ailelere, engeli çocuğu olan ailelere, yaşlı bakımı veren ailelere, risk altındaki çocuklar ve ailelerine, alkol ve madde bağımlısı bireylerin ailelerine aile terapisi ve psikolojik destek hizmeti verilecektir.

Kreş Hizmeti

Belediyemiz personel çocuklarına yönelik müdürlüğümüze bağlı kreşimiz bulunmaktadır.36-72 aylık çocukların bakıldığı kreşte 2 öğretmenimiz ve 1 psikoloğumuz hizmet vermektedir. Çalışan annelerin en büyük sıkıntısı; çocuklarını bırakacakları güvenilir ve ekonomik kreşler bulmaktır. Bu anlamda kreşimiz çalışan hem bayan hem de erkek personelimizin bu sıkıntısını gidermektedir.

Suriyeli mültecilere yardım

Suriye’deki iç savaş sebebiyle ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerden ilçemize gelenlere, gıda kıyafet ve eşya konusunda yardımcı olmaktayız. Sağlık hizmetleri noktasında gerekli yardımlar yönlendirmeler yapılmaktadır.

Aile Toplum Merkezi İçin lütfen tıklayınız.
Fotoğraf Galerisi

.10.2014 450 SURİYELİ ÇOCUĞA EĞİTİM SETİ

23.10.2014 450 SURİYELİ ÇOCUĞA EĞİTİM SETİ

04.07.2013 HASTA YATAĞI DAĞITIMI VE HASTA ZİYARETİ

18.06.2013 SOSYAL YARDIM DAĞITIMI RAMAZAN KOLİSİ

  07.06.2013 SOSYAL YARDIM DAĞITIMI

   27.03.2013 GÜNEY KORE SOSYAL MAĞAZA GEZİSİ

   19.12.2012 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GİYİM MAĞAZASI

   12.10.2012 SOSYAL YARDIMLAŞMA MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET

   17.09.2010 PAKİSTANA YARDIM

   16.09.2010 PAKİSTANA BELEDİYE VE KIZILAYIN YARDIMI

   17.03.2010 FİLİSTİN GAZZEYE GEMİYLE YARDIM PROGRAMI MECLİS SALONU

   12.01.2010 ÖĞRENCİLERE KIYAFET YARDIMI

   15.12.2009 BOLUDAKİ ÖĞRENCİLERE YARDIM

   16.10.2009 YETİM ÇOCUKLARA YARDIM

   23.01.2009 GAZZE'YE YARDIM

   10.03.2008 TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI

    31.01.2008 FİLİSTİNE YARDIMI

    08.01.2007 ELBİSE VE ERZAK YARDIMI

    10.10.2006 AİLELERİN İHTİYAÇLARINA YARDIM

    06.03.2006 PAKİSTANE BATTANİYE YARDIMI

     KIYAFET GIDA VE KÖMÜR YARDIMI

     YARDIM KOLİSİ - SOSYAL MAĞAZA

     T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017