MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Dr. Nurten ÖZCANER
Sağlık İşleri Müdürü

E-Posta: nurtenbaskagithane.bel.tr
Tel: 295 68 00

Yönetmelik

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun15/b maddesi ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara; 5393 sayılı Belediye kanununun 3 ‘üncü bölüm (Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları), madde 15, l bendi (Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.), ve yine aynı kanunun 38 inci maddesi (Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri) m bendi (Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak). dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3Bu Yönetmelikte geçen;

 • Belediye: Kağıthane Belediyesini,
 • Servis: Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,
 • Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanını,
 • Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
 • Başkan: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,
 • Müdür: Sağlık İşleri Müdürü’nü, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görevleri
Madde 4Aşağıda belirtilen görevler, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:

 • Belediye çalışanlarına birinci basamak sağlık hizmeti sunmak, gerek görülenleri ileri tetkik merkezlerine sevk etmek.
 • Çalışma ortamları ile çalışanların uyumunu sağlık açısından değerlendirerek ilgililere bilgi vermek,
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat komisyonunda görev almak,
 • Defin ruhsatı verme ve MERNİS ölüm tutanağı düzenleme gibi cenaze ile ilgili işleri yerine getirmek,
 • İlçe sağlık grup başkanlığı ile ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar ile koordineli çalışarak ilçede sağlık risklerinin azaltılması ve sağlıklı toplum oluşturulması için gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak
 • Halk sağlığını korumak amacıyla önleyici ve bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak
 • Gıda üretim ve satış yerlerinin hijyenik koşullara uygunluğunu ve satılan gıda maddelerinin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek.                                                                                                                                      
 • Hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak genel sağlıkla ilgili hizmetleri yürütmek.
 • Tüm hayvansal gıdaların insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli önlemleri almak
 • Hayvan veya insan kaynaklı bulaşıcı hastalıklarla önleyici tedbirler yoluyla mücadele etmek

Poliklinik Hizmetleri Servisi’nin Görevleri

Madde 5Poliklinik Hizmetleri Servisi’nin görevleri şunlardır:

 • Belediye memur ve eşlerinin bakmakla yükümlü oldukları ana-baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde tedavileri için poliklinik hizmetlerini yürütmek.
 1. Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yapmak
 • Gezici sağlık araçları ile sağlık taraması, eğitim ve tanıtma çalışmaları yapmak.
 • Yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı vatandaşlara ve özürlülere yardım amacı ile tedavi merkezleri, ilaç temini gibi hususlarda projeler geliştirmek ve uygulamak.
 • Belde halkının ihtiyacı olan bölgelerde hastane, tedavi merkezi, dispanser, anne-çocuk muayene ve tedavi evi, gezici semt poliklinikleri açılması için projeler geliştirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar ile, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.
 1. Bulaşıcı hastalıkla mücadele etmek ve gerekli aşılamaları yapmak, bu konuda ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak

Cenaze İşleri Servisi’nin Görevleri

Madde 6 — Cenaze İşleri Servisi’nin görevleri şunlardır:

 • Doğal afetlerde, acil vakalarda ve trafik kazalarında cenaze ve hasta nakilleri için ambulans hizmetleri yürütmek.
 • Cenazelerin ilk kayıtlarını bilgisayar ortamında girmek, cenazeye ait MERNİS belgesi düzenlemek, defin ruhsatı vermek ve diğer cenaze yazışmalarını yapmak
 • Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

Madde 7 — Gıda Kontrol ve Ruhsatlandırma Servisi’nin Görevleri:

 • Halkın tükettiği her türlü gıdanın üretiminin yapıldığı, hazırlandığı, ambalajlandığı, depolandığı, sevk edildiği, taşındığı ve satışa sunulduğu tüm aşamalarda insan sağlığı yönünden teknolojik ve hijyenik açıdan kontrol hizmetlerini  Yetkili Gıda Tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğü ile işbirliği içinde Gıda işyerlerinin tarafsız kontrol yetki kriterlerini sağlayarak ve yetki alarak (5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu      Madde 31/ (10) uncu bendi planlamak ve yürütmek,   
 • Gıda satış yerlerinin hijyenik koşullara uygunluğunu ve satılan gıda maddelerinin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek, uygun olmayan işyeri ve tesisler için, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, cezai işlemlerde bulunmak,                                                                                                                                    
 • Konut ve işyeri sağlığı hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
 • Gıda hijyeni ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak,
 • Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile koordineli olarak, gıda üreten veya gıda ile ilişkili işyerlerinin denetim ve ruhsatlandırılmasını yapmak
 • Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

Veteriner İşleri Servisi’nin Görevleri
Madde 8 — Veteriner İşleri Servisi’nin görevleri şunlardır:

 • Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için Hayvan Sağlığı Merkezleri yada Geçici Bakımevi İşletmek
 • Başıboş hayvanları toplayıp muayene, kısırlaştırma, numaralama, tedavi yöntemleri uygulayıp sahiplendirmek, sahiplendirilemeyenleri 5199 Sayılı Kanun Gereği aldığı ortama bırakmak ve daha sonraki yıllarda sağlık kontrollerini takip etmek.
 • Yapılan kontroller sırasında tespit edilen insan sağlığına zararlı, bozulmuş ve kokuşmuş maddeleri satıştan men etmek, imhası gerekenleri imha etmek, sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • Bulaşıcı hayvan hastalıkları ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusunda halkı ve hayvan sahiplerini aydınlatmak,
 • Adaklık ve kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin yapılmasını ve olanların düzenlenmesini sağlamak,
 • Haşere, sinek, sivrisinek, kemiriciler ve omurgasızlar vs. gibi insan sağlığını tehdit edici vektörler ile mücadele programları hazırlamak, çalışmaları takip etmek, gerekli tesis, araç-gereç ve modernizasyonu ve personel eğitimini sağlamak.

Madde 9 - Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü, Çalışma Prensipleri Ve Görevleri :

Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü’nün amacı 17020 Muayene Kuruluşu olarak Kağıthane Belediyesi’nin ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak  gıda üreten, depolayan, servis eden, gıda zincirinde yer alan kuruluşların  talep olması durumunda  hijyen ve sanitasyon muayenelerini gerçekleştirip raporlamaktır.

Birim, Gıda, gıda katkı maddeleri, su ürünleri ve yemler ile gıdayla temas eden ürünlerin üretim alanları, nakil araçları, satış yerleri, gıda ve yemlerin sevk edildiği ve depolandığı yerler, gıda ürünlerinin hazırlandığı ve servis edildiği yerler, kırmızı et ve kanatlı mezbahaneleri ile parçalama, üretim ve paketleme tesisleri, nakil araçları, depolandığı yerlerin ISO/IEC 17020 ye uygun olarak, 852/2004/EC, 853/2004/EC 854/2004/EC numaralı AB düzenlemelerine paralel Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanmış Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon - Genel Kurallar, Codex alimanterius Recommended Internatıonal Code Of Practıce General Prıncıples Of Food Hygıene 1969’a uygunluğunun değerlendirmesini yapmaktır.

Birim Kalite Politikası ve Muayene El Kitabı, 17020 Standardı şartlarına göre faaliyetlerini gerçekleştirir. Muayene el kitabı ve içerisinde atıf yapılan dokümanlara göre faaliyetler planlanarak gerçekleştirilir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğünde hijyen sanitasyon denetimleri gerçekleştirilirken aşağıdaki ilkeleri politika olarak kabul etmiştir:
Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğünde A tipi muayene kuruluşu şartlarına uygun olarak tüm faaliyetler gerçekleştirilirken; TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre faaliyet gösteren güvenilir ve kamuda örnek bir Muayene Kuruluş olmaktır.
Etkin bir koruyucu hekimlik uygulaması olan gıda güvenliği denetimlerini etkin bir şekilde uygulayarak ülkemiz insanının yaşam ve sağlık kalitesine katkıda bulunmaktır.
Denetimlerimiz Tarafsızlık (objektiflik), bağımsızlık, dürüstlük, ilkelerine bağlı olarak partizanca hiçbir uygulamanın içinde olmadan gerçekleştirilecektir.
Tüm denetlenen kuruluşlar için adil ve eşitçilik, gizlilik ve etik temel ilke olarak uygulanacaktır.
Denetlenen kuruluşa hiçbir şekilde ayırımcılık yapılmayacaktır.
Kuruluşların denetim talebinde bulunmasını bir şekilde engellemeyecek bu konuda  gereksiz  mali veya haksız rekabet oluşturulmayacaktır.
Denetim faaliyeti gerçekleştirilirken ilgili yasal mevzuat şartları ve standartlar ile akreditasyon kurumunun teamüllerine uygun olarak gerçekleştirirken, yönetim sistemimizin sürekli iyileşmesini sağlanacaktır.
Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğünde görev alan personelin sadece kendi biriminde görev alması sağlanacaktır.
Denetçilerimize yapılacak ücret ödemesi yapılan denetimin sonucuyla ilgili olmayacaktır
Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü’nün yayınladığı rapor belediyenin diğer bölümlerince değerlendirilmemekte ve belediyemizin gerçekleştiği bir hizmetin uygunluğu yaptığımız denetimlerde değerlendirilmemektedir.
Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken İlçemiz bünyesinde bulunan kuruluşların koordinatörlüğümüzden hizmet alınması ile ilgili herhangi zorlayıcı bir talepte bulunulmamaktadır.
Muayenesi gerçekleştirilecek kuruluşlara başvuru aşamasında herhangi bir ön şart talep edilmez.

GIDA GÜVENLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BİRİMİ ÇALIŞANLARI SORUMLULUK VE YETKİLERİ

TEKNİK MÜDÜR GÖREV TANIMI

Organizasyondaki Yeri

1.1      Üst  Organ  :  Sağlık İşleri Müdürü

           Alt Organ :    Denetçiler(Kontrolör) Planlama sorumlusu

           Vekaleti   :    Atanmış personel

2.      POZİSYONUN EĞİTİM ÖĞRENİM BECERİ İLE İLGİLİ GEREKSİNİMİ

2.1    5996 Sayılı kanunun ek 2 sinde belirtilen meslek gruplarından birine mensup olmalı  
2.2    Gıda sektöründe veya ilişkili sektörlerde (Gıda Laboratuvarı, belgelendirme, kamuda gıda ile ilişkili bölümde) en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olunmalı ve bunun kayıtları sunulmalıdır.(SGK, SSK, Emekli sandığı veya Bağkur bildirimi, firma referansları vb şekilde)
2.3      Teknik müdürlerin en az ISO 22000 GGYS baş denetçi eğitimi, ISO 17020 Standardı, gıda  mevzuat eğitimi, numune alma teknikleri konularında en az  eğitim alması sağlanmalıdır
2.4    Sorunların kaynağını bulup çözümler üretebilmeli.
2.5    PUKÖ (Planla- Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) döngüsünü uygulaya bilmeli.
2.6    Sorumluluk sahibi olmalı.
2.7    Takım ruhu bilincine sahip olmalı.
2.8    Beşeri ilişkilerinde başarılı olmalı.
2.9        Tertipli ve düzenli olmalı, işine gereken özeni gösterebilmeli.

3.      BU POZİSYONDAN BEKLENEN SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

3.1    Kontrolör adayların atamasını yapmak performansını değerlendirmek
3.2    Başvuruların uygunluğunu değerlendirmek
3.3    Kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda çalışmak
3.4    Planlama aşamasında tüm teknik konularda planlama sorumlusuna destek vermek
3.5    Biriminin işletilmesine ilişkin oluşturulan politikaların, prosedürlerin ve proseslerin uygulanmasından sorumlu olmak.
3.6    ISO/IEC 17020 standardının kurulması ve uygulanması için tüm teknik süreçleri oluşturmak ve uygulatmak
3.7    Fiyat analizi çalışmalarını koordine etmek, incelemek ve teklif verme faaliyetini sürdürmek.
3.8    Muayene raporlarını onaylamak
3.9       Anlaşmalı laboratuvarlar belirlemek ve sözleşme imzalatmak
3.10       İhtiyaç duyulan ekipmanları belirler, bakım ve onarımını koordine eder
3.11     Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulama faaliyetlerini takip ve koordine eder.
Ölçüm cihazlarının kuruluş içi toleranslarını belirler ve kalibrasyon sertifikalarının sonuçlarının uygunluğunu değerlendirir.
3.12      Denetimde kullanılacak metotları, kontrol formaları belirler
3.13       Ekipmanların uygun şartlarda depolanmasını sağlar
3.14      Tamamlanan işi ve üstlenilen işlerin kontrolünü sağlar
3.15       Dış kaynaklı dokümanların kontrolünü yapar, revizyon olması durumunda ilgili dokümanların uygunluğunu değerlendirir.
3.16       Senede bir kez denetim planlama ve gerçekleştirme ile ilgili dokümanların gözden geçirmesini yapar revizyon talebini yönetim temsilcisine iletir.
3.17       Muayene personelinin yeterli deneyimde olmasını sağlar
3.18       Gelişen teknolojiye paralel ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesini koordine eder

4.      Yetkileri

4.1    Denetim başvurularını onaylar
4.2    Denetim personelini atar, performansını değerlendirir
4.3       Raporları onaylamak
4.4      Tüm teknik prosedür ilgili kararları verir

KONTOLÖR (MUAYENE PERSONELİ) GÖREV TANIMI

Organizasyondaki Yeri

1.1      Üst  Organ  :  Teknik müdür

           Alt Organ :  -

           Vekaleti : Diğer

2.      POZİSYONUN EĞİTİM ÖĞRENİM BECERİ İLE İLGİLİ GEREKSİNİMİ

2.1    5996 Sayılı kanunun ek 2 sinde belirtilen meslek gruplarından birine mensup olmalı  
2.2    Gıda sektöründe veya ilişkili sektörlerde (Gıda Laboratuvarı, belgelendirme, kamuda gıda ile ilişkili bölümde) en az 1/2 yıllık iş tecrübesine sahip olunmalı ve bunun kayıtları sunulmalıdır.(SGK, SSK, Emekli sandığı veya Bağkur bildirimi, firma referansları vb şekilde)
2.3     ISO 22000 GGYS temel eğitimi, ISO 17020 Standardı, 19011 tabanlı iç tetkik, gıda  mevzuat eğitimi, numune alma teknikleri konularında en az  eğitim alması sağlanmalıdır
2.4    Sorunların kaynağını bulup çözümler üretebilmeli.
2.5    PUKÖ (Planla- Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) döngüsünü uygulaya bilmeli.
2.6    Sorumluluk sahibi olmalı.
2.7    Takım ruhu bilincine sahip olmalı.
2.8    Beşeri ilişkilerinde başarılı olmalı.
2.9        Tertipli ve düzenli olmalı, işine gereken özeni gösterebilmeli.

3.      BU POZİSYONDAN BEKLENEN SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

3.1    Kontrolör Denetim Planlama Ve Gerçekleştirme Prosedürü’ne uygun olarak denetim yapar ve raporlar
3.2    Denetim esnasında kontrol formlarını kullanır
3.3    Denetimde ihtiyaç duyulan test ve ölçümleri ilgili cihazın kullanım talimatlarına uygun olarak gerçekleştirir, sonuçlarını Referans Değerler Talimatı’na göre değerlendirir
3.4    Kalite politikası ve hedefler doğrultusunda çalışır
3.5    Görevini tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik taahhüdüne uygun olarak gerçekleştirir
3.6    Denetimde numune alınacak ise anlaşmalı laboratuvar ile gerekli koordinasyonu sağlar
3.7    Alınan numunelerin anlaşmalı laboratuvara veya yetkililerine teslim eder
3.8    Analiz sonuçları, test ve ölçümlerin sonuçlarını değerlendirmeden muayene raporunu hazırlamaz
3.9    Denetim esnasında edindiği bilgileri 3. Kesimlerle paylaşmaz
3.10    Denetim sonrasında oluşan kayıt ve dokümanları teknik müdürün değerlendirmesi için planlama sorumlusuna teslim eder

4.      Yetkileri

4.1    Denetime gittiği kuruluşun uygunluk kararını verir.

PLANLAMA SORUMLUSU GÖREV TANIMI

Organizasyondaki Yeri

1.1      Üst  Organ  : Teknik müdür

           Alt Organ : -

           Vekaleti: Diğer birim çalışanı

2.      POZİSYONUN EĞİTİM ÖĞRENİM BECERİ İLE İLGİLİ GEREKSİNİMİ

2.1    Tercihen üniversite mezunu olmak
2.2    Sorumluluk sahibi olmalı.
2.3    Takım ruhu bilincine sahip olmalı.
2.4    Beşeri ilişkilerinde başarılı olmalı.
2.5       Tertipli ve düzenli olmalı, işine gereken özeni gösterebilmeli.

3.      BU POZİSYONDAN BEKLENEN SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

3.1    Kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda çalışır.
3.2    Başvuru taleplerini alır,  başvuru aşamasında tutulması gereken kayıtları talep eder
3.3    Gelen başvurunun uygunluğunun değerlendirmesi için teknik müdürden destek ister
3.4    Denetim Talep Formu’nu müşteriden doldurmasını talep eder
3.5    Müşteriye Denetim Teklif Formu’nu oluşturup gönderir, onayını talep eder,
3.6    Onaylanan tekliflerle ilgili denetimlerin planlamasını yapar     
3.7    Muayene Bilgi Formu’nu oluşturur ve ilgili denetçiye iletir.
3.8    Müşterilerin nezdinde kurumu olabildiğince iyi tanıtır.
3.9    Müşteri bilgilerini tam ve eksiksiz alır.
3.10    Müşteri bilgilerini 3. Taraflar ile paylaşmaz
3.11    Gizlilik, tarafsızlık, dürüstlük ile ilgili taahhüdüne uygun olarak çalışır
3.12    Denetim sonunda denetçiden denetim kayıtlarını talep ederek teknik müdüre iletir.
3.13    Her müşteriye müşteri numarası verir
3.14    Müşteri dosyası oluşturur
3.15    Denetimin planlamasını teknik müdürün önerilerine göre gerçekleştirir
3.16   Müşteri bilgilerinin güncelleştirilmesini sağlamak

4- yetkileri  Başvuruları almak,

YÖNETİM TEMSİLCİSİ  GÖREV TANIMI

1.        Organizasyondaki Yeri

1.1      Üst  Organ        :        Sağlık İşleri Müdürü

           Alt Organ :        ---                               

2.      Nitelikleri

2.1    Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmalı ve alanında da en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmalı.
2.2    En az 19011 tabanlı iç tetkik başarı sertifikasına sahip olmalı
2.3    17020 Standardı eğitimi almış olmalı
2.4    ISO 22000 Standardı konusunda bilgi ve deneyimi olmalı
2.5    MS Office programlarını etkin kullanabilmeli.
2.6    Takım çalışmasına uygun ve organizasyon yapabilme yeteneği olmalı.
2.7    Yöneticilik yeteneğine sahip olmalı.
2.8    Sorunların kaynağını bulup çözümler geliştirebilmeli ve problem çözme kabiliyeti olmalı.

3.      Sorumlulukları

3.1    Kalite Politikası doğrultusunda çalışır. Kalite yönetim sisteminin uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak.
3.2    ISO/IEC 17020 standardına uygun olarak yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak.
3.3    Yönetimin gözden geçirme toplantılarını koordine eder
3.4    İç tetkikleri planlayıp koordinasyonunu yapar
3.5       Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarını koordine eder
3.6    Yönetim sistemlerini iyileştirmek ve geliştirmek için gerçekleştirilen çalışmalar esas alınarak, sistemlerin performansları konusunda Sağlık İşleri Müdürüne bilgi vermek.
3.7       Yönetim sistemleri ile ilgili olarak,  dış kuruluşlarla kurumun ilişkilerini organize etmek.
3.8    Kurum politikalarının ve hedeflerinin hazırlanmasında Sağlık İşleri Müdürüne yardımcı olmak. Belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmaları planlamak ve sürekliliğini sağlamaya yardımcı olmak.
3.9       Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili itiraz ve şikayetleri değerlendirir.
3.10  İlgili yerlerde ihtiyaç duyulan dokümanların bulunmasını sağlar
3.11  ISO/IEC 17020 Sistemlerine uygun olarak el kitabının, görev tanımlarının, prosedürlerin, proseslerin, talimatların ve formların hazırlanmasını; birim sorumlusunu danışarak hazırlar,
3.12  İhtiyaç olarak belirlenen iç ve dış eğitimleri değerlendirmek, yönlendirmek, eğitimlerin verilmesini, izlenmesini sağlamak, kontrol ve takip etmek.
3.13  Taşeronların (Tedarikçilerin) performans takiplerinin yapılmasını sağlamak, sonuçları değerlendirmek, kontrol ve takip etmek.
3.14  Dokümantasyonlardaki değişiklikleri takip etmek, gerekli revizyonların yapılmasını, eskilerinin iptali ve yenilerinin dağıtımını sağlamak ve kontrol etmek.
3.15     Eğitim faaliyetlerini teknik müdüre danışarak koordine etmek
3.16    Kayıtların kontrolü ile ilgili çalışmaları yapar
3.17   Teknik müdür ile beraber dış kaynaklı dokümanların kontrolünü sağlar

4.      Yetkileri

4.1    Kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda kurumu temsil etmek. Dış kuruluşlarla kalite ve belgelendirme konularında görüşmek.
4.2    Kalitenin faaliyetinin sürekliliği için gerekli her türlü kararı vermek.
4.3    Taşeronların (Tedarikçilerin) performans değerlendirme sonuçlarına göre, taşeronları (tedarikçileri) Taşeron listesine eklemek veya Taşeron listesinden çıkarmak.

BİRİMDE KULLANILACAK DOKÜMANLAR

Birimde, 17020 Muayene Kuruluşu olarak gerçekleştirilen faaliyetler birim için oluşturulan Muayene El Kitabı “MEK”ve içerisinde atıf yapılan dokümanlara göre  gerçekleştirilecektir. Birimde kullanılacak dokümanlar Güncel Doküman Listesi’nde detaylandırılmıştır.

Birimde kullanılacak dokumanların kontrolü  Doküman Kontrolü Prosedürü’ne göre
Birimde oluşan kayıtların kontrolü Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre
Birimde gerçekleştirilecek yönetimin gözden geçirme toplantıları Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü’ne göre
Birim içi yapılan iç tektiler İç Tetkik Prosedürü’ne göre
Birim içi eğitim faaliyetleri Eğitim Prosedürü’ne göre
Birimde yaşanabilecek uygunsuzluklar Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürüne göre
Ölçüm cihazlarının kontrolü Kalibrasyon Prosedürü’ne göre
Ekipmanların kontrolü Bakım Onarım Prosedürü’ne göre
Hijyen denetimleri sonrasında yazılan raporlar Muayene Raporu Hazırlama Prosedürü’ne göre
Muayene personelinin performansı “Kontrolör Performans Değerlendirme Prosedürü’ne göre
Hijyen denetimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi Denetim Planlama ve Gerçekleştirme Prosedürü’ne göre
İhtiyaç duyulduğunda diğer muayene kuruluşlarıyla ilişkiler Muayene Kuruluşlarıyla İlişkiler Prosedürü’ne göre
Muayenelerde görev alacak personellerin ataması Kontrolör Atama Prosedürü’ne göre
Denetimlerde alınacak numunelerin kontrolü ise Numune Alma Prosedürü’ne göre gerçekleştirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

Sağlık İşleri Müdürü’nün görev ve yetkileri
Madde 10Sağlık İşleri Müdürü,

 • Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
 • Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
 • Birim performans programını hazırlar.
 • Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
 • İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
 • Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
 • Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
 • Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
 • Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
 • Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
 •  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
 • Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

Sağlık İşleri Müdürü’nün sorumlulukları
Madde 11Sağlık İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;

 • Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
 • Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
 • Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri
Madde 12Servis Sorumlusu,

 • Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
 • Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
 • Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
 • Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
 • Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.
 • Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Servis sorumlularının sorumlulukları
Madde 13Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu;

 • Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
 • Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
 • Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
Madde 14 Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Sağlık İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
Madde 15Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
Madde 16Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük
Madde 17 Bu Yönetmelik Kağıthane Belediyesi Meclis Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18 Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi
2024 Yılı Hizmet Tarifesi
S.N. Tarife Grubu Tarife Adı Tutar
1 Hijyen Ve Sanitasyon Denetimi 50-100 m2 arası gıda hijyen sanitasyon muayene ücreti 850,00 ₺
2 Hijyen Ve Sanitasyon Denetimi 101-200 m2 arası gıda hijyen sanitasyon muayene ücreti 1.100,00 ₺
3 Hijyen Ve Sanitasyon Denetimi 201-400 m2 arası gıda hijyen sanitasyon muayene ücreti 2.500,00 ₺
4 Hijyen Ve Sanitasyon Denetimi 401-1000 m2 arası gıda hijyen sanitasyon muayene ücreti 3.700,00 ₺
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017