MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Eyüp ALBAYRAK
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

E-Posta: ealbayrakkagithane.bel.tr
Tel: 295 68 00

Yönetmelik

KÂĞITHANE BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a)

Belediye

: Kağıthane Belediyesini,

b)

Servis

: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne doğrudan bağlı alt birimleri,

c)

Üst yönetici

: Kağıthane Belediye Başkanını,

d)

Üst yönetim

: Kağıthane Belediye Başkan ve Başkan Yardımcılarını,

e)

Başkan

: Kağıthane Belediye Başkanını,

f)

Müdür

: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,

g)

Personel

: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlük Çalışanlarını ifade eder.

Servisler

Madde 4- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Servisleri

a) Eğitim, Basın ve Halkla İlişkiler Servisi

b) Evrak Servisi

c) Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Servisi

İKİNCİ BÖLÜM

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri

Madde 5 — Aşağıda belirtilen görevler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) Belediyenin vizyon ve ilkelerine uygun olarak, belediyenin kültürel ve sosyal etkinliklerini değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip eğitim ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri  koordine ederek uygulamak.

b) Kültürel ve sosyal faaliyetler için gerekli olabilecek ortam, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek,

c) Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

d) Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Kağıthane Kent Konseyi ile kent halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için, kültürel, meslekî ve teknik eğitim programlarını üretip uygulamak.

e) Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini, tiyatro ve sinema gösterimlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak halkın kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak. İlçe halkının kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak.

f) Kent halkının kültürel değerlerinin ilçemiz genelinde yaşatılması amacıyla çeşitli organizasyonlar, festivaller, konserler, şölenler, sportif faaliyetler, bilgi yarışmaları, özel günlerin kutlanması, anma programları, seminer ve söyleşiler vs. düzenlemek.

Eğitim, Basın ve Halkla İlişkiler Servisinin Görevleri

Madde 6- Eğitim, Basın ve Halkla İlişkiler Servisi’nin görevleri şunlardır;

a) Yeni kütüphaneler ve kültür merkezlerinin kurulması, bunların idare ve ihtisas işlerinin düzenlenmesi ile ilgili Üst Yönetimi bilgilendirmek, raporlar hazırlamak ve faaliyet için gerekli çalışmaları tamamlamak.

b) Eğitim kurumlan ile birlikte çeşitli yarışmalar, seminer, konferans, tiyatro vb. etkinlikler düzenlemek

c) Vatandaşların kütüphaneler ve kültür merkezlerinden yararlanabilmesi için gerekli duyuru, ilan, reklam ve diğer hizmetleri sağlamak

d) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili kitle iletişim araçlarında yer alan, haber, yorum ve bilgilerin derlenerek Başkana ve ilgili birimlere sunmak, arşivlemek,

e) Köşe yazıları, fotoğraflar, basın ve sosyal medya yoluyla yapılan istek ve şikâyetler gibi yazıların küpür, dijital vs. halinde çoğaltmak

f) Belediye etkinlikleri ve çalışmalarını fotoğraf ve film olarak kaydetmek, arşivlemek,

g) Belediyenin faaliyetleri ile hedef ve projelerini kitle iletişim araçları, İnternet ve diğer yöntemlerle kamuoyuna duyurmak, bu amaçla basın bülteni, afiş, pankart, broşür, kitapçık ve faaliyet raporu gibi dokümanları hazırlamak,

h) Belediye başkanının çeşitli konulardaki görüş ve açıklamaları ile belediye faaliyetlerini haber haline getirerek yazılı ve görsel basına aktarmak

i) Kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla basın toplantısı ve brifing düzenlemek

j) Belediye hizmetlerinin halka daha iyi duyurulabilmesi amacıyla bülten ve dergi çıkarmak

k) 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Bilgi ve Belgeye erişilmesi işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,

l) Müdür veya üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

Evrak Servisinin Görevleri

Madde 7- Evrak Servisinin Görevleri şunlardır;

a) Müdürlüğümüz ile ilgili tüm evrak giriş ve çıkışlarının takip etmek ve düzenlenmesini sağlamak.     

b) Evrak kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlamak ve organize etmek.

c) Birim müdürlükleri ile başkanlık ve dış birimler arasındaki her türlü yazışmaları düzenlemek ve takip ederek elektronik ortam da dâhil olmak üzere sınıflandırarak dosyalanıp arşivlenmesini sağlamak.

d) Personel özlük haklarının takibi ve özlük dosyalarının düzenli olarak takibi.

e) Birim içi toplantıların organizasyonu, raporlanması ve arşivlenmesi.

f) Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ihalelerini yaparak hizmet alımlarını gerçekleştirmek.

g) Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarfiyat malzemelerinin teminini sağlamak.

h) Müdürlüğün stratejik plan ve performans raporlarının hazırlanması ve takibini sağlamak.

i) Müdürlük bütçesinin hazırlanması ve takibi.

j) Müdürlük faaliyet raporlarının hazırlanması ve takibi.

k) ISO 9001 yönetim stratejilerini takip ve raporlanması, gerekli dosyalarının tutulması.

l) Müdür veya üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

m) Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz malların giriş çıkışlarını takip edip dosyalamak.

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Servisinin Görevleri

Madde 8- Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Servisinin görevleri şunlardır:

a) Halkın kültür ve sanata karşı olan bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak, bu katkıyı gerçekleştirmek için yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini Kâğıthane halkına ulaştırmak.

b) Gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmek ve zararlı alışkanlıklar ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalar düzenlemek.

c) Belediye tarafından düzenlenen veya katkıda bulunulan her türlü kültürel faaliyeti gerçekleştirmek.

d) Her türlü imkândan yararlanılarak, ilçemizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı, bu amaç ve kapsamla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi veya düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişilerin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve bunlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması, bu tür faaliyetlerin ilçemizde yapılmasının özendirilmesi, ödül verilmesi, tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

e) Kağıthane Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmek.

f) İlçenin gelişime ve kalkınmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri ile yönetim kadroları arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi alışverişinde bulanarak çözüm yolları oluşturmak amacıyla toplantı ve seminerler tertip etmek.

g) İlçe halkının görüş ve düşüncelerini almak ve çözüm yolları oluşturmak amacıyla halk toplantıları, esnaf ziyaretleri vs. programlar tertip etmek.

h) İlçe halkına yönelik kültürel ve sosyal amaçlı geziler organize etmek

i) Gelişen Dünya ve Türkiye’de sosyal diyalogun artırılması için halkın sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projeler hazırlayıp uygulamak.

j) Doğal, tarihsel kaynak ve zenginliklerin korunarak uygun şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve bölge halkına tanıtmak amacıyla müzeler oluşturmak.

k) Mahalle Konaklarındaki sosyal alanlarda faaliyetlerin takibini ve koordinasyonunu sağlamak.

l) Müdür veya üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlük Yöneticilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kültür ve Sosyal işler Müdürünün görev ve yetkileri

Madde 9 — Kültür ve Sosyal İşler Müdürü;

a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.

b) Birimin çalışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdinde ki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.

c) Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlar.

d) Birim performans programının hazırlanmasını sağlar.

e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

f) İç ve dış denetim sırasında denetçilere; bilgi, belge vs. konularda kolaylıklar sağlar.

g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.

h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.

i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.

j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.

k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.

l) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.

m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.

n)  Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün sorumlulukları

Madde 10 — Kültür ve Sosyal İşler Müdürü;

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, birim görevlerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur.

b) Müdür; görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.

c) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.

d) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri

Madde 11 — Servis Sorumlusu;

a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeller arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.

c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.

d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacım belirler ve üstüne iletir.

e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.

f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.

h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Servis Sorumlularının Sorumlulukları

Madde 12— Servis Sorumluları

a) Servis sorumlusu, servis görevlerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur.

b) Servis sorumlusu; görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.

c) Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.

d) Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum

Madde 13— Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve önerilerdeğerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler

Madde 14— Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde kullanılacak defte, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda arşivlenerek muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmaları

Madde 15 — Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin elektronik sistem üzerinden kayda alınarak izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik Kâğıthane Belediyesi Meclis Karcının kesinleşmesiyle 2015 yılı itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kâğıthane Belediye Başkanı yürütür.

Faaliyetler

FAALİYETLERİMİZ

Sosyal yaşamın gerekleri hususunda vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek, özellikle çocuklar ve gençlerin şehre aidiyet duygusu kazanmaları, şehir kültür ve varlıklarının yerel, ulusal ve uluslararası alanda bilinmesi, ilçemizin kamuoyunda her geçen gün artan bir değere ulaştırılması nihai hedeflerimizdir. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Kâğıthane Tarihi Envanteri, Osmanlı Belgelerinde Kâğıthane, Tarihi Demiryolu, Sözlü Tarih çalışmaları gibi birçok tarihi ve kültürel materyalleri bir araya getirecek birçok yayın basılmış ve kitap raflarında yerini almıştır. Yine Gazete Kâğıthane çalışması ile aylık olarak belediyemiz ve ilçemiz hakkında vatandaşlarımıza bilgi ve haber sağlanmaktadır. Kültür Müdürlüğü; belediyemiz organizasyonlarının planlayıcısı ve uygulayıcısıdır. Müdürlüğümüzce belediyemizin tanıtım, özel gün kutlamaları, etkinlik, organizasyonları vatandaşlarımıza duyurmak ve haberdar olmaları için açık alan çalışmaları, billboard ve raket grafiklerinin tasarımlarını yapmaktayız. Belediyemizin sosyal medya platformlarının yönetimini yapmakta olup bu kapsamda dijital medyada; buluşmalar, kitap çekilişleri ve yarışmalar düzenleyerek dijital platformlarımızda kültürel etkinlikler gerçekleştirdik.     Başkanımızın söz verdiği 53 Proje kapsamında Sultan Selim Gençlik Merkezinin içinde Sultan Selim Millet Kıraathanesinin açılışı gerçekleştirilmiştir. Yeni Kültür Merkezinde inşa ettiğimiz Stüdyonuz Bizden projesi ile gençlerimize sosyal medyada kendilerini gösterebilecekleri, onlara dijital dünyada ışık tutabileceğimiz ve eğitim imkânları sağlayacağımız projemizi hayata geçirmeye çok yaklaştık. Hazırlık aşamasında olan ve büyük heyecan duyduğumuz Genç Vadi Projesi kapsamında Genç Girişimci Merkezi, Proje Üretim Merkezi, Siber Güvenlik ve Kodlama Merkezini yakında hizmete açacağız. Yine Genç Vadi Projesi kapsamında hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan Genç Vadi Millet Kıraathanesini önümüzdeki yıl hizmete sunacağız. Kültür Müdürlüğü olarak Kültür Merkezlerimiz ve Yaşam Beceri Atölyelerimiz ile gençlerimize ve çocuklarımıza unutamayacakları eğlenceli anlar yaşatıp aynı zamanda tarihi ve kültürel çalışmalarımızla yeni nesillerde tarih bilinci oluşturmaktayız.

1. KÜLTÜR MERKEZLERİ
2. YAŞAM BECERİ ATÖLYELERİ
3. MİLLET KIRAATHANELERİ
4. EL BATTAN-İ UZAY EVİ
5. EL YAPIMI KÂĞIT ATÖLYESİ
6. KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZ
6.1. Yetişkin Sinema ve Tiyatroları
6.2. Çocuk Sineması ve Tiyatroları
6.3. Konserler
6.4. Söyleşiler
6.5. Sabadad Yaz Etkinlikleri
6.5.1. Okçuluk
6.5.2. Cirit Şöleni
6.5.3. Yağlı Güreş
6.5.4. Uçurtma Şenliği
7. ORGANİZASYONLAR VE AÇILIŞLAR
8. SADABAD SANDALLARI
9. DİĞER FAALİYETLER
10. KÜLTÜREL GEZİLERİ

Projeler

Sayfa İçeriği Hazırlanmaktadır..

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017