MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Mehmet Yüksel KIZILOĞLU
İşletmeler Müdürü

E-Posta: mehmetkiziloglukagithane.bel.tr
Tel:294 20 36

Erzurum doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Yine aynı şehirde olan Atatürk Üniversitesin’de İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesin’de tamamladı ve İnşaat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. Kısa bir süre özel sektörde şantiye şefliği yaptıktan sonra, 2002 yılında Kağıthane Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünde göreve başladı. Sırasıyla Bölge mühendisliği, Yapı denetim şefliği, müdür muavinliği yaptıktan sonra Başkan danışmanı olarak görevine devam etti. Değişik dallarda sertifikalara ve katılım belgelerine sahiptir. Çocukluk yıllarından itibaren amatör olarak güreş, futbol, kayak ve binicilik branşlarıyla ilgilenmiş olup; şimdilerde ise binicilik alanındaki spor faaliyetini profosyonel olarak devam ettirmektedir.

2023 yılında İşletmeler Müdürlüğü’ne atanmıştır. Halen görevine devam eden Mehmet Yüksel KIZILOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetmelik

T.C.

İSTANBUL KÂĞITHANE BELEDİYESİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler                 

Amaç:

MADDE 1

1)    Bu yönetmeliğin amacı; İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul esasını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2

1)    Bu Yönetmelik İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3

1)    Kâğıthane Belediye Meclisinin …/…/2011 tarih ve 2011/… sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan İŞETME MÜDÜRLÜĞÜ’ NE ait bu yönetmelik;5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE4

1)    Bu yönetmelikte geçen;

a)    Belediye: Kâğıthane Belediye Başkanlığı’nı,

b)    Başkan: Kâğıthane Belediye Başkanı’nı,

c)    Müdür: İşletme ve İştirakler Müdürü’nü,

d)    Müdürlük: İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ,

e)    Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

f)     Yönetmelik: İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5

1)    Kâğıthane Belediye Başkanlığı İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ tüm çalışmalarında

a)    Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)    Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk

c)    Hesap verebilirlik

d)    Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık

e)    Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik

f)     Belediye kaynaklarında etkinlik ve verimlilik

g)    Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

MADDE 6

1)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)    Müdür

b)    Memurlar

c)    İşçiler

d)    Diğer personel

2)    Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a)    Kiralar şefliği

b)    Otopark işletme şefliği

c)    Sosyal tesisler işletme servisi

d)    Stratejik yönetim birimi

e)    Muhasebe servisi

f)     Büro servisi

3)    Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.

4)    Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

MADDE 7

1)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 8

1)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

2)    Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin yapılması, bu işlere ait işlemlerin başlamasından işi bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek,

3)     (1) bendinde yazılı olan işleri yapılacak olan işin durumuna göre ya kendi eliyle ya da ihale etmek suretiyle yapmak ve yaptırmak,

4)    Belediye sınırları içerinde tesislerin kuruluş ve işleyiş işlemlerini yürütmek,

5)    Spor kompleksi (futbol sahası, yüzme, vs…) işletmesi işlemlerini yürütmek,

6)    Belediye misafirhanelerinin bakım, onarım yaptırmak, yemek ve yatak ücretlerini belirlemek,

7)    Otopark yerlerinin işletmesini yapmak.Yeni otopark yerleri belirlemek ve işletmeye açmak ve işlemek,

8)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını sağlamak,

9)    Ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak,

10) Meclisten çıkan tariflerin uygulamasını sağlamak ve denetlemek,

11) İş huzurunu ve güvenliğini sağlamak,

12) Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak,

13) Ücreti ödemeyenler hakkında yasal takibat yapmak,

14) Birliklere üye olmak

15) Üyesi olduğumuz Birliklerle ilgili iş ve işlemleri doğrudan yürütmek.

16) Belediyenin sahibi bulunduğu taşınmazlarla ilgili her türlü işlemleri yerine getirme, taşınmazların satış, kiralama ve ecrimisil, tahsis, devir, trampa ve diğer işlemlerini yapmak, takip etmek “Kamu idarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” ve taşınmazlarla ilgili diğer mevzuat hükümlerini yerine getirmek, taşınmazların envanterini oluşturup güncellemek,

17) Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü sorumlulukları yerine getirmek, beyannameleri vermek,

18) Belediyenin iştiraki veya hissesi bulunduğu kuruluş ve şirketlerle ilgili iş ve işlemleri takip etmek, yerine getirmek.

MÜDÜRLÜK YETKİSİ

MADDE 9

1)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 10

1)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11

1)    Belediye Bakanının atadığı, Başkan yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak,

2)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

3)    Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,

4)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir,

5)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ile müdürlükler arasında uyum içerinse çalışmak,

6)    Yasalarla verilen her türlü görevi yapmak,

7)    İlgili mevzuat Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Kâğıthane Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

8)    Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek,

9)    Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

10)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞ’NÜN harcama yetkilisi, müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olarak, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

11)    Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak. Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,

12)    Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak bürolar içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

13)    Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurmak,

14)    Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

15)    7. Maddede sayılan görevlerin etkin sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak,

16)    Görev alanına içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak,

17)    Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,

18)    Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

Kiralar Şefliğinin Görevleri

MADDE 12

1)    İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye’nin işletme ve iştirak kapsamında kira gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yapmak,

2)    Mer’i mevzuatla görev alanına giren mükelleflerin bütün kayıt kontrollerini yapmak,

3)    Tek sicil uygulama çalışmalarında birimlerle entegrasyonlu çalışmak,

4)    Mükelleflerle ilgili usulüne uygun yoklama tutanağıyla tespitler yapak, tespite ilişkin yoklama tutanağını mer’i mevzuat gerekleri doğrultusunda ilgili mükellef ve birimlere verilmesini sağlamak.

5)    Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili dilekçelerin gereğini yaparak işlemi sonuçlandırmak.

6)    Mükelleflere elden tebliğ edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrakın usulüne uygun tebliğ edilmesini yapmak.

7)    Belediye Gelirleri Kanunu’nda ve diğer mer’i mevzuatta ifade edilen gelirlerin tahakkuk işlemlerini yapmak.

8)    Tahakkuk görevlerinin icrası esnasında diğer ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak.

9)    Tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak.

10) Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılmasını ve yapılmasını sağlamak.

11) Harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.

12) Tahsile müteallik kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını gerçekleştirmek.

13) Tahsilâtla ilgili raporları, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak.

14) Tahakkuklu ve tahakkuksuzlar gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilât takiplerini yapmak.

15) Tahsilâtı yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile yapılacak tebligatların hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlamak.

16) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak, gelirlerin eğilimlerini müdürlüğüne sunmak.

17) Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerini hazırlamak.

18) Yapılacak tebligatları hazırlamak ve dağıtımını yapmak.

19) Birime ait taşınırların muhafazası ile görevleri olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek.

20) Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur.

21) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz kullanılamaz veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında,27/09/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

22) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt,kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tepsi komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil etmek.

23) Arşivlenen dosyaların 16/05/1988 tarihli ve 19816 satılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği” ve bu yönetmelikte 22/05/2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikler dikkate alınarak arşivlenecektir.

24) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak

Otopark İşletme Şefliğinin Görevleri

MADDE 13

1)    Açık, kapalı, yol üstü otoparklarını tek elden sistemli bir şekilde yönetip işletmek,

2)    Yeni açılacak otoparkların nereye yapılacağının belirlenmesi ve öncelikli olarak yer altı ve katlı otoparklar için çalışma yapmak ve önerilerde bulunmak,

3)    Şehir içinde kısa süreli park etmeyi teşvik etmek ve uzun süreli parklaşmayı ana arterlerden alıp daha az yoğun olan bölgelere aktarmak için çalışma yapmak,

4)    Gelişi güzel araç parkından doğan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışma yapmak,

5)    İşletilen otoparklarda, otopark ücreti ödeme hususunda görevlilere zorluk çıkaran sürücülere ait araçları öncelikle “El Terminali” adı verilen elektronik cihazla veya fotoğraf makinesi ile fotoğraflamak, aracın otoparkta ne kadar süre kaldığını bu cihazla tespit etmek ve bu hususları tutanakla kayıt altına almak, ilgiliye park ücretini ödemesi için ilgili tutanak ve belgelerle birlikte ihtarname göndermek, sonuç alınamazsa ilgili araç sahipleri adına yasal işlem başlatmak,

6)    Otoparklarda görevli personelin sevk ve idaresini yapmak.

Sosyal Tesisler İşletme Servisinin Görevleri

MADDE 14

1)    Sosyal tesislerin işletilmesini sağlamak,

2)    Evlendirme salonlarının ve diğer kültür salonlarının işletilmesini sağlamak,

Stratejik Yönetim Birimini Görevleri

MADDE 15

1)    Müdürlüğün stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek,

2)    Müdürlüğün performans programının hazırlanmasını sağlamak,

3)    Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak,

4)    İç kontrol ve kalite yönetim sistemlerini kurmak, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

Muhasebe Servisinin Görevleri

MADDE 16

1)    Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işletmelerin kendilerine verilen Tek Düzen Muhasebe sisteminde ve Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde kayıt altına almak, Vergi Usul kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli defterleri tutmak, kayıtları yapmak ve beyannameleri vermek,

2)    İşletmelerin ayrı bir banka hesabını açmak

3)    İşletmelerden gelen tahsilatları banka hesabına teslimatla yatırıp kontrol etmek,

4)    Zamanında alınamayan gelirleri ilgili işletme sorumluluklarına takip ettirip gerekirse yasal tahsilat işlemini başlatmak ve sonuçlandırmak,

5)    Aylık mizan ve bilançosunu çıkarmak,

6)    Gerekli mali raporları hazırlamak,

7)    Ay sonlarında işletmenin gelir ve gider durumunu gösterir mizanı banka hesaplarına uygun olarak belediye bütçesi ile konsolide etmek,

8)    Belediye muhasebe yetkilisi ile koordineli çalışmak,

9)    2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun ilgili maddeleri ve belediye meclisi ve encümenin belirleyeceği gelirle alakalı tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yaptırmak ve denetimini yapmak,

10) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE bağlı birimlerin gelirlerini ve giderlerinin kayıtlarını tutmak

11) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜNÜ giderlerini yapmak,

12) Gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi diğer tüm mali kayıtların yapılması ve raporlanmasına ilişkin hizmetlerin yapılmasını sağlamak, birimlerden alacağı bilgileri kayıt altına alarak sonuçlandırmak,

Büro Servisinin Görevleri

MADDE 17

1)    Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak,

2)    Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kaydetmek,

3)    Gelen-giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek,

4)    Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurmak,

5)    Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak, cevaplandırmak, tasnif etmek. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarmak,

6)    Verilen diğer ek görevleri yerine getirmek.

Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 18

1)    Müdürlüğün çalışma konularında kendi kısmı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak,

2)    Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,

3)    Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve uygulamak,

4)    Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek,

5)    Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

6)    Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verecek şekilde planlamak,

7)    Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlaması yapmak,

8)    Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek,

9)    Çalıştırdıkları görevlilerin iş bölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,

10) Kendisine bağlı elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,

11) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırmak,

12) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak,

13) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,

14) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı çalışmaya teşvik etmek,

Diğer Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 19

1)    Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek,

2)    Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların uygulanmasında amirin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,

3)    Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere katılmak,

4)    Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, iş ve genel ahlaki değerlere uygun hareket etmek,

5)    Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,

6)    Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere

7)    Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek,

8)    Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutmak,

9)    Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol etmek, imza karşılığı almak, gelen evrak defterine kaydetmek,

10) Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi sağlamak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 20

1)    Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 21

1)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 22

1)    Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gerek özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri arasında İşbirliği

MADDE 23

1)    Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

2)    Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

3)    Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

4)    Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölü hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

5)    Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 24

1)    Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzasıyla yürütülür.

2)     Müdürlüğün, belediye dışı özle ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 25

1)    Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personel havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2)    Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları ine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivlene ve dosyalama

MADDE 26

1)    Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörde saklanır.

2)    İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

3)    Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri

MADDE 27

1)    İşletme ve İştirakler Müdürü tüm personeli her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

2)    İşletme ve iştirakler Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

3)    İşletme ve İştirakler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

4)    İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDE çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 28

1)    İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 29

1)    Bu yönetmelik hükümleri; Kâğıthane Belediye Meclisinin kararının kesinleşmesinden sonra yürürlüğe girer.

MADDE 30

1)    Bu yönetmelik hükümlerini Kâğıthane Belediye Başkanı yürütür.

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi
Sertifikalar
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017