MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Cihan TEMEL
İmar ve Şehircilik Müdürü

E-Posta: cihantemelkagithane.bel.tr
Tel: 295 68 00

Yönetmelik

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1
— Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2
— Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun15/b maddesi ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3
— Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Kağıthane Belediyesini,
b) Servis: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,
c) Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanını,
d) Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
e) Başkan: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,
f) Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürü’nü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görevleri
Madde 4
— Aşağıda belirtilen görevler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülür:
a) Şahıs ve kurumlara yazılı veya çizili olarak imar durumu belgesi düzenlemek
b) Kağıthane sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılaşmasını sağlamak
c) Müelliflerce hazırlanan projelerin, müdürlüğe ibraz aşamasında gerekli tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak
d) Mimari proje tasdik aşamasında diğer müdürlüklerden alınan verilerin projeye aktarılmasının kontrolünü yapmak
e) Mimar projelerin mer’i mevzuata göre uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak.
f) Statik büroya ibraz edilen projelerin mer’i mevzuata göre incelemesini yapmak ve onaylamak. 
g) Onaylanan mimari, statik ve tesisat projelerinden sonra yapı ruhsatı tanzimine esas olan evrakların teminini müteakip yapı ruhsatını düzenlemek.
h) İnşaatları verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünü sağlayarak gerekli vizelerini yaptırmak
i) Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak mer’i mevzuat hükümlerini uygulamak.
j) Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve vizeleri tamamlanan yapıların kontrolü sonucu yapı kullanma (iskan) izin belgesi düzenlemek
k) Yazılı – Sözlü veya iletişim yolu ile gelen şikayetleri değerlendirmek.
l) Kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında ilgili kanun hükümlerince yasal işlemleri yapmak.
m) İmar planları ve Belediye mevzuatı doğrultusunda tevhid, ifraz, yola terk ve yoldan ihdas-sınır düzeltme işlemlerine ilişkin belgeleri Belediye encümenine arz etmek.
n) Lüzumu halinde ve kat irtifakı kurulmak üzere proje sureti onayı yapmak.
o) Kağıthane’nin zemin durumunu inceleyerek ve uygun yapı sistemin planlamasında planlama servisine yardımcı olmak,
p) İmar planı tadilat taleplerinin incelenerek gerekli işlemlerin yapılması
q) Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına havale edilen Meclis kararları ile ilgili Komisyona katılarak İmar Konularında bilgi vermek,

Durum Ruhsat Servisi’nin Görevleri
Madde 5
— Durum Ruhsat Servisi tarafından yürütülecek görevler şunlardır:
a) Afet riski taşıyan ve farklı nedenlerden tehlike arz eden yapıların yıkım işlemlerini yürütmek.
b) Vatandaş şikayetlerini yerinde incelemek ve ilgili yönetmelik çerçevesinde cevaplandırmak   
c) Kaçak hafriyatların denetlenmesini sağlamak.
d) Belediye sınırları içerisinde yapılaşma ile ilgili intikal eden şikayet dilekçelerini yerinde inceleyerek sonuçlandırmak.
e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Mahkemelerden gelen imar konuları hakkında gerekli yazışmaları ve işlemleri yürütmek,

Yapı Denetim Servisi’nin Görevleri
Madde 6 —
Yapı Denetim servisi tarafından yürütülecek görevler şunlardır:
a) Yapılaşmaların plana uygunluğunun denetlenmesini sağlamak
b) Kaçak yapılaşmayı Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla koordine sağlayarak önlemek, gerekiyorsa yıkımını sağlamak,
c) Hukuk Müşavirlerince istenen keşiflere katılmak,
d) Vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirilmek,
e) İmar ve yapılaşmayla ilgili diğer iş ve işlemleri denetlemek,
f) Kamu kuruluşları ve mahkemelerden gelen imar mevzuatı ile ilgili taleplere cevap vermek.
g) Afet riski taşıyan ve tehlike arz eden yapıları tespit etmek.

Şehircilik ve Kentsel Tasarım Servisi’nin Görevleri
Madde 7
— Planlama Şehircilik ve Kentsel Tasarım Servisi tarafından yürütülecek görevler şunlardır:
a) Belediyenin yetki alanları içerisinde 2863 ve 2286 sayılı kanunlar kapsamında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarda, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde veya münferit kültür ve tabiat varlıkları için koruma amaçlı kentsel tasarım projeleri, uygulama ve programları yapmak.
b) Belediye sınırları içerisindeki tarihi, kültürel ve doğal eserlerin envanterini çıkarmak, kayıtlarını tutmak, resim ve bilgilerinin derlemek.
c) Geleneksel kent dokusunun bulunduğu alanları tarayarak, bu alanların koruma ve iyileştirme projeleri yoluyla korunma kalitesini artırmak
d) Tarihi ve kimlik belirleyici şehir mekanlarında isimlendirme veya reklamlar yoluyla yabancılaşmaya karşı önlemler almak
e) Kağıthane’nin bütününde yapılarla ilgili kent estetiğini gözeten projeler üretmek
f) Kamusal mekan kentsel tasarım projeleri yapılmasını sağlamak
g) Kağıthane belediyesi sınırları içerisindeki kent mobilyalarının seçiminde Büyükşehir belediyesi ile ortak çalışmak
h) Kent estetiğini bozan ve görüntü kirliliğine neden olan faktörlerin izale edilmesi için, Zabıta Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, önlemler almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

İmar ve Şehircilik Müdürü’nün görev ve yetkileri
Madde 8
— İmar ve Şehircilik Müdürü,
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
c) Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
d) Birim performans programını hazırlar.
e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
f) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
l)  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.


İmar ve Şehircilik Müdürü’nün sorumlulukları
Madde 9
— İmar ve Şehircilik Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
c) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri
Madde 10
— Servis Sorumlusu,
a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Servis sorumlularının sorumlulukları
Madde 11
— Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
c) Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
Madde 12
— İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, İmar ve Şehircilik Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
Madde 13
— İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
Madde 14
— İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük
Madde 15
— Bu Yönetmelik Kağıthane Belediyesi Meclis Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16
— Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

 

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017