MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Ensar GÜR
Teftiş Kurulu Müdürü

E-Posta: egurkagithane.bel.tr
Tel: 295 68 00

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Yönetmelik

 

T.C. İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Birinci Bölüm
(Amaç Kapsam veTanımlar )


Amaç ve Kapsam

Madde 1)-   Bu yönetmenlik, Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün teşkilat görevleri ile Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları, Teftiş Kurulu Büro Servisi’nin görev, yetki ve sorumluluklarını, Teftişe tabi olanların ödev ve sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Müdürü ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ‘nın  atamalarını, özlük haklarını, Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’nın çalışma esas ve usullerini kapsar.                                                   

Madde 2)- Bu yönetmenlikte geçen ;

Belediye                   : Kağıthane Belediye Başkanlığı’nı
Başkanlık Makamı     : Kağıthane İlçe Belediye Başkanı’nı
Teftiş Kurulu             : Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu’nu
Teftiş Kurulu Müdürü  : Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürü’nü
Müfettiş                    : Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Müfettişleri’ni
Refakat Müfettişi       : Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürü’ne                                
Yardımcı olarak görevlendirilen Müfettişleri
Müfettiş Yardımcısı     : Yetkili veya yetkisiz Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları’nı
Birim                        : Kağıthane Belediye Başkanlığı bünyesindeki Müdürlükleri
Teftiş Kurulu Bürosu   : Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Bürosunda görevli büro sorumlusu, Memur,Sekreter.Daktilograf kadrolarında bulunan diğer memurları ifade eder.

                                                                                        
İkinci Bölüm
Teşkilat

Teşkilat,Bağlılık ve Görev Mahalli

Madde-3/a)- Teftiş Kurulu Müdürlüğü bir Müdürle yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı’ndan oluşur.Müdürlük doğrudan Başkanlık Makamı’na bağlıdır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün yazı,hesap,arşiv ve benzeri işleri Müdürlüğe bağlı Teftiş Bürosu’nca yürütülür.
               b) -Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün görev mahalli Kağıthane İlçe Belediyesidir.

İKİNCİ KISIM

Birinci Bölüm
Teftiş Kurulu

Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün Görev ve Yetkileri

Madde 4)- Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri  şunlardır.

Kağıthane İlçe Belediye  Başkanı’nın soruşturma emri ve onayı üzerine;
 
             a)-  Belediye Başkanlığına bağlı bütün birimlerle, Belediye  Başkanlığı bünyesinde kurulabilecek Belediye İktisadi Teşekküllerinde (Meclis Üyeleri ile Belediye Encümeni’nin Başkan ve Üyelerinin Encümendeki işlemleri hariç ) her türlü inceleme, araştırma,soruşturma ve teftiş yapmak.
             b)-Başkanlık Makamı’nca verilen denetim hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.


İkinci Bölüm
Teftiş Kurulu Müdürü’nün Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teftiş Kurulu Müdürü’nün Atanması

Madde 5)- Teftiş Kurulu Müdürü; Bu yönetmeliğin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanıp yürürlüğe girmesinden önce kamu kurum ve kuruluşlarında bu yönetmelikte belirtilen öğrenim şartlarını taşımak kaydıyla Müfettişlik sıfatını alanlarla bu yönetmeliğe uygun olarak Müfettişlik sıfatını iktisab edenler arasından atanır. Teftiş Kurulu Müdürü’nün “Müfettiş Yardımcıları Özel Yeterlik Sınavı Yönetmeliği” hükümlerine göre Müfettiş olarak atanmış olması ve (5) beş yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması gerekir.

Teftiş Kurulu Müdürü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde  6)- Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Başkanlık Makamı’nın emir veya onayı üzerine doğrudan doğruya Başkanlık adına aşağıdaki görevleri yapar.
              a)- Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 4’ncü maddede belirtilen görevlerini yürütmek,
              b)- Teftiş Kurulu’nu yönetmek, Müfettişlerin  çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek ,
              c)- Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
              d)- Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün yıllık teftiş programı’nı hazırlamak ve Başkanlık onayı ile uygulamaya koymak.
             e)- Müfettişlerden gelen yazı, rapor ve ön inceleme raporları’nı usul ve esas yönünden inceleyip değerlendirmek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak ilgili mercilerle göndermek, sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.
              f)-Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne intikal eden teftiş, denetim, inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları, gerekli görmesi halinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlara göndermek ve bunların sonuçlarını takip etmek.
              g)- Müfettiş Yardımcılarının  işe alınması ve 3 aylık staj döneminde yetiştirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
              h)- Müfettişlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını özendirmek ve düzenlemek, gerekirse başarılı bulunan inceleme sonuçlarının yayımını sağlamak,
              ı)- Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak,  alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamı’ ne  tekliflerde bulunmak,
              j)- Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak.
              k)- Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek  ve Başkanlık Makamı’na arz etmek.
              l)- Başkanlık Makamı’nca Teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne Yardım ve Vekalet

Madde-7/ a)- Teftiş Kurulu Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi Başkanlık Makamı Onayı  ile “Refakat Müfettişi” olarak görevlendirebilir.Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla 1(bir) yıl olup, süresi dolanlar  yeniden görevlendirilebilir.
                 b)- Teftiş Kurulu  Müdürü geçici sebeplerle görevinden ayrıldığında veya Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün boşalması halinde vekalet görevi Başkanlık Makamı’nın onayı ile Müdürlüğe tayin şartlarını taşıyan bir müfettişe verilir.

Üçüncü Bölüm
Müfettişler

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8)-  Müfettişler Başkanlık Makamı’na bağlı olup, doğrudan doğruya Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar.
             a)- Mer’i  Mevzuat ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri dairesinde; Belediye Başkanlığı’nın  tüm birimleri ve bağlı kuruluşların çalışma hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerini yürütmek.
             b)- Mevzuatın uygulanmasında doğan sonuçlar üzerine inceleme yaparak, görülecek yanlışlık  ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi  yollarını araştırma ve işlerin istenen  seviyede yürümesini sağlamak için gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Müdürlüğe bildirmek.
            c)- Teftiş inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve de görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu derhal Teftiş Kurulu Müdürü’ne bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.
           d)- 3638 Sayılı Kanunla ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması  Hakkındaki Kanuna  tabi olanlar hakkında yaptıkları soruşturmalarda, bu Kanun’un ve bu Kanunda açıklık olmayan hallerde Ceza  Muhakemesi Kanunu’nun koyduğu hazırlık soruşturması ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek.
           e)- Belediye Başkanlığı’nca çıkarılacak yönetmelik, protokol vb.nin hazırlanmasında yardımcı olmak, hazırlanan yönetmelik, protokol vb. taslaklarını ilgili mercie sunulmadan evvel incelemek,  bulunan eksiklikleri veya yasalara aykırı hususları, gerekli tekliflerle birlikte taslak metni hazırlayan birime bildirmek. Başkanlık Makamı’nın onayı halinde gerekli düzeltmeleri  resen yapmak.
          f)- Başkanlık Makamı’nca verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer görevlerle, kanun, tüzük ve yönetmelikle verilen görevleri yapmakla görevli  ve yetkilidirler.
          g)- Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcıları’nın meslekte yetişmelerini sağlamakla görevlidir.
         
          Müfettişler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevleri  eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludur.

 
Görevlendirme

Madde 9)- Müfettişler Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Müdürü’nden aldıkları talimatla görev yaparlar.Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Müdürü’ne bildirirler.
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’nın Uyacakları Hususlar

Madde 10)-  Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak  nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

                Müfettişler :
     
             a)- İcraya müdahale edemezler.
             b)- Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.
             c)- Teftişe tabi kişilerle hususi münasebetleri tesis edemezler.Beşeri ve sosyal ilişkilerin getirdiği hususlar, bu yasakların  dışındadır.
            d)- Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli belge ve bilgileri açıklayamazlar .
                                                       Görevden Uzaklaştırma

Madde 11)- Müfettişler görevlendirdikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgililerin usulüne göre görevden uzaklaştırılmalarını Başkanlık Makamı’nın Onayı’na sunabilirler.
             a)-  Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalmasında  sakıncalı olmak.
             b)-  Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü  mal ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini görmekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek ve engelleyecek davranışlarda bulunmak.
             c)- 3628 Sayılı Kanunun 17. maddesine giren eylemlerde bulunmak.
             d)- Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahribat yapmak.
Bu tedbirler, teftiş ve tahkikatın  her sahasında istenilebilir. Ancak görevden uzaklaştırılması istenen kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması (b) bendindeki hususun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların susma hakkı saklıdır.

           Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o birimin amirince alınır.Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenemez. Görevden uzaklaştırılması keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte atamaya yetkili amire, Teftiş Kurulu  Müdürlüğü kanalı ile yazıyla hemen bildirilir.
           Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılmadığı veya yeterli  delil bulunmadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan personel, yetkili amirce bekletilmeksizin görevine iade edilir.
           Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır. Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ve bu soruşturma ya ait rapor üzerinde yapılacak resmi işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

Müşterek Çalışmalar

      Madde 12)-Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca: işe başlarken ve çalışmaların devamı  sırasında teftiş tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder,çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Müdürlüğe özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini
düzenleyecekleri raporda belirtirler.Teftiş Kurulu Müdürü’ne  yardımla gönderilen Refakat Müfettişleri’nin müşterek çalışmalarda görev alması halinde grup koordinatörü Refakat Müfettişidir.
İşlerin süresinde Bitirilmemesi ve İşin Devri

  Madde 13/a)-Müfettişler,kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Müdürlüğüne belirtilen süreler içerisinde bizzat yapıp bitirirler.Süresinde tamamlanmayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Müdürlüğünce zamanında bilgi verilip alacakları talimata göre hareket ederler.
                b)-Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa;Müfettişler ellerindeki işleri,Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün yazılı müsaadesi ile başka bir müfettişe devredebilirler.   
                c)-Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar.En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; 
                            -Devredilen işin ne olduğu,
                            -Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,
                            -İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,
                            -Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki uygun                      inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,hakkındaki düşüncelerini yazar.

           Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri  sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını,işe ait defter ve belgelerle birlikte,işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.İkinci nüsha bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilir.Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır. 

Dördüncü Bölüm
Teftiş Kurulu Bürosu

                    Teftiş Kurulu Bürosu’nun Görev Yetki ve Sorumlulukları

       Madde 14)-Teftiş Kurulu Bürosu;Teftiş Kurulu  Müdürü’nün emri altında bir Teftiş büro sorumlusu ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

Teftiş Bürosu’nun Görevleri şunlardır;

                   a)-Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve  cevaplarını sevk etmek
                   b)-Her türlü Yönetmelik,Genelge,Başkanlık emirlerini takip etmek,saklamak ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,
                   c)-Müfettişlerden gelen rapor,ön inceleme raporu ve tahkikat evrakı ve sair yazılarını kaydetmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,
                   d)-Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili  ünitelerce yapılması gereken işlemlerin   sonuçlarını  takip etmek ve geciken işler hakkında Müdür’e bilgi vermek,
                   e)-İşleri biten rapor,ön inceleme raporu ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
                   f)-Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,
                   g)-Görevleri sebebiyle öğrenecekleri gizli konuları  ve teftiş,inceleme ve soruşturma   işlerine  ait bilgileri Teftiş  Kurulu  Müdürü’nden başka hiç kimseye açıklamamak.
                   h)-Büroya gelen yazı,belge ve rapor ile büro defter ve kayıtlarını Müdürün bilgisi dışında Müfettişlerden başka hiç kimseye vermemek ve göstermemek,  
                   ı)-Müfettişlere verilecek yazı ,genelge,kırtasiye v.s.’yi zamanında hazırlayıp vermek,
                   j)-Her türlü teftiş,soruşturma ve inceleme işleri ile ilgili evrakın birer suretini Müfettişlere ait kişisel dosyalarda saklamak,
                   k)-Vaktinde cevapları alınmamış olan rapor ve yazılar hakkında Müdürlüğe malumat
vermek  ve te’kit yazılarını hazırlamak,
                   l)-Teftiş Kurulu Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

Büronun  idaresinden Müdüre karşı birinci derecede Büro Sorumlusu ,Büro Sorumlusu’nun bulunmadığı hallerde büro memuru sorumludur.Büro işlerinde gizlilik esastır.Büro memurları rapor,yazışma ve dosyaları Müdürlüğün izni olmadan kimseye göstermez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.Yaptıkları işlerden dolayı Müdür’e karşı sorumludurlar.


 ÜÇÜNCÜ KISIM
Birinci Bölüm

Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Müfettişliği’ne Giriş

 
Madde 15)-Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettişliği’ne  Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre “A” Grubu Kadrolar için yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olanlar arasında kurumca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak gerekir.
  
Müfettiş Yardımcılığı’nda geçen süre dahil olmak üzere en az 4(dört) yıllık Müfettişlik hizmeti bulunan, mesleğe yarışma ve yeterlilik sınavını kazanarak girmiş olan Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Müfettişleri doğrudan Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettişliği’ne atanabilirler.Müfettiş Yardımcılığı’na tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı bilgi, tutum, davranış ve genel yetenek bakımından Kurulda Müfettiş Yardımcısı unvanı ile görev alabileceklerin belirlenmesi ve bu nitelikleri taşıyan adaylar arasından üstün olanların seçilmesi amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür.

Giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınavda tutulurlar.

18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayı ile Bakanlar Kurulunca onaylanarak, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” te belirtilen “A” grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak ön eleme sınavı kurumca gerekli görüldüğü takdirde Giriş sınavı olarak uygulanabilir. Bu durumda sadece sözlü sınav yapılır.

Müfettiş Yardımcılığına tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

Madde 16)-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul Kağıthane İlçe Belediye Başkanlık Makamı’nın onayı ile Teftiş Kurulu Müdürü’nün Başkanlığı’nda (4) dört Müfettişten oluşur.Ayrıca (2) iki yedek üye tespit  edilir.Giriş sınavında gerektiğinde ilgili fakülte  ve yüksek okulların öğretim üyelerinden  yararlanılabilinir.                   

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın Şartları

Madde 17)- Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için ;
               a)- Devlet Memurları. Kanunu’nun 48. maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,
               b)- Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında Lisans Üstü Mezunları için 32 yaşını, diğerler  
için 30 yaşını doldurmamış bulunmak,(Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir. )
               c)- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri  ile en az (4) dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul  edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,
               d)- Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,
(d)bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup,sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce yapılacak inceleme ile tespit edilir.
               e)- Giriş sınavı tarihi itibariyle geriye doğru 2 yıl içinde, 18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’e göre yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda önceden belirlenen KPSS taban puanını almış olmak, KPSS kılavuzunda ve/veya ilanlarda İstanbul Kağıthane Belediye Başkanlığınca belirtilen şartları taşımak.”

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın İlanı

Madde 18)- Giriş sınavı tarihleri, sınav yerleri, giriş şartları ve sınav komisyonunca belirlenen asgari KPSS taban puanı il/İlçe genelinde yayınlanan yerel gazetenin en az ikisine ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur. Son ilan, kurumca ayrıca yazılı sınav yapılacaksa bu sınav, yapılmayacak ise; sözlü sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

 Adayların başvuru ve kayıt süresi sınavların başlama tarihinden en çok 15 iş günü öncesine kadar devam edecek şekilde tesbit olunur.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

Madde 19)- Giriş sınavına katılmak isteyenler; Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne iki fotoğraf, aday formu ve Yüksek Öğrenim diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile geçerli kimlik belgesi aslı ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya tasdikli sureti ile müracaat ederler.”
    
Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki  belgeler istenir.

           a)-Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,
           b)-Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,
           c)-Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığı veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,
          d)- 4,5 * 6 ebadında 6 adet fotoğraf,
          e)- Cumhuriyet Savcılığı’nda alınan sabıka kaydı belgesi,
          f)- Kendi el yazısı ile özgeçmişi,
            (Bu özgeçmişinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek tahsillerinde yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir. )

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yeri

Madde 20)- Kamu Personel Seçme Sınavının; ön eleme sınavı olarak uygulanması durumunda, yazılı ve sözlü sınav; giriş sınavı olarak uygulanması halinde sözlü sınav Kağıthane Belediye Başkanlığınca belirlenecek yerde yapılır.

 Kurumca yazılı sınavın yapılması durumunda, bu sınavda başarılı olmayanlar, sözlü sınava alınmazlar.”

         Yazılı ve sözlü sınav Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı’nca belirlenecek yerde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olmayanlar  sözlü sınava alınmazlar.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

Madde 21)- Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

Madde 22)- Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

     A)_ HUKUK
    a)- Anayasa Hukuku  (Genel Esaslar )
    b)- İdare Hukuku’nun genel asaları, İdare yargı, İdari teşkilat
    c)- Ceza Hukuku  ( Genel Esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen cürümler )
    d)- Medeni hukuk ( Genel Esaslar ve ayni haklar )
    e)- Borçlar Hukuku ( Genel Esaslar )
    f)-  Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli evrak )
    g)-  Ceza Mahkemesi  Hukuku ( Genel Esaslar )
    h)- İş Hukuku
   B) İKTİSAT
    a)- İktisat Teorisi ( Mikro_Makro Ekonomi vb.)
    b)- Güncel ekonomik sorunlar
    c)- Para, Banka, Kredi ve Konjonktür
    d)- Milli Gelir
    e)- Milletler arası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller
    f)- İşletme Denetimi ve Finanssal yönetim.
   C)_ MALİYE
    a)- Genel Maliye Teorisi  ve Maliye Politikası
    b)- Türk Vergi Kanunları’nın Esaslar
    c)- Kamu Giderleri ve Gider Kanunları’nın Esasları
    d)- Bütçe ve Bütçe Çeşitleri
    e)- Kamu Borçları
   D)- MUHASEBE
    a)- Genel Muhasebe
    b)- Bilanço Analizi ve Teknikleri
    c)- Ticari Hesap
   E)- YABANCI DİL
    a)- İngilizce
    b)- Almanca
    c)- Fransızca, dillerinden birisi.
   F)- GENEL KÜLTÜR

Genel Kültür ve Kompozisyon
 
          Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir.
 
     Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler                                  
 
Madde 23)-Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.
            Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar,sözlü sınava tabi tutulurlar.Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklaması yanında;zeka,muhakeme ve konuşma yeteneklerinde dikkate alınır.  
             Sözlü  sınavda başarılı  sayılabilmek için sınav kurulu üyelerini her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasını 70’ den aşağı olmaması şarttır Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü notlarını ortalamasıdır
             Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olanlar öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılamaz
             Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir sınavı başaranlara  Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından gerekli tebligat  yapılır.
             Aynı giriş sınavında  başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığı’na tayinleri, sınavdaki derece sırasına göre yapılır.,

İkinci Bölüm
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Madde 24)-Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur.
                    a)-Kişiliklerin mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.
                    b)-Yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak.
                    c)-Bilimsel çalışma,araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç gereçlerden yaralanma alışkanlığı kazandırmak,
                    d)-Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak, 
                    e)-Sosyal,kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak. 

Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

Madde 25)-Müfettiş Yardımcıları,3 yıllık Yardımcılık döneminde  aşağıdaki  programa göre yetiştirirler. Hastalık ve askerlik gibi zorunlu  sebeplerle 3 yıl staj yapmamış olanların, staj süreleri görevlerden ayrı kaldığı süre kadar uzatılır.

        a)- Birinci Dönem Çalışmaları
 
             Bu dönem çalışanları, Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce Müdürlük yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer’i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi , lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Bu dönem en fazla 6 (altı) ay surelidir.


        b)- İkinci Dönem Çalışmaları:

            Bu dönem çalışmaları, Belediye Başkanlığı birimlerin teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir.Yetiştirme görevi,Müfettiş Yardımcıları’nın sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.   
            Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadır.Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getiriler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor ve ön inceleme raporu düzenleyemezler.Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce bir çalışma program düzenlenir.
            Grup Başkanları programlarını,mevzuat ve tatbikatının teftiş ve tahkik usullerinin yeterli derecede öğrenilmesini  sağlayacak  şekilde düzenler ve uygularlar.Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları’nın çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.İkinci dönemde çalışmaları 1(bir) yıl sürelidir.  

        c)-Üçüncü Dönem Çalışmaları;

              Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin tezkiyesi de alınarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce re’sen teftiş,tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir. 
               Re’sen teftiş,tetkik ve tahkike yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları;re’sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.  
               Müfettiş yardımcıları’nın üçüncü döneme ait çalışmaları,yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak,Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce düzenlenir.Üçüncü dönem çalışmaları en fazla 1.5(bir buçuk) yıldır.
     
        d)- Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma ;


              Müfettiş Yardımcılığı döneminde, tezkiye alamayanlar ve Başkanlık Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, “Yeterlik Sınavı” beklenmeksizin Teftiş Kurulu Müdürlüğü dışında başka bir memuriyete nakledilirler.

Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Müfettişlik Sınavı

Madde 26)- Müfettiş yardımcıları üç (3) yılık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavı’na tabi tutulurlar . Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavı’nın tarihi saati ve yeri sınav tarihinden en az (1) ay önce ilgililere duyulur. Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler.

Üçüncü Bölüm
Müfettişliğe Tayin
Müfettiş Yeterlik Sınavı Kurulu

Madde 27)- Müfettişlik yeterlik sınavını bu yönetmeliğin 16. Maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar. Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 
Yeterlilik Sınavı Programı
 
Madde 28)-Müfettiş Yardımcıları’nın üç yıllık dönende kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıda kapsamı belirlenen      
“Yürürlükteki Mevzuat  ve Uygulama” ile “ Teftiş İnceleme Soruşturma Yöntemleri”nden  sorular seçilmek suretiyle,bir veya birkaç bölümde yapılır. 

  A-MEVZUAT VE TATBİKATI
          a)-Belediye Mevzuatı,
          b)-Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetim ve Denetlemesine ait hükümler,
          c)-Vakıf,Dernek,Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,işçi ve işveren 
               teşekküllerine ait genel hükümler,
          d)-Devlet Memurları Kanunu ile ilgili hükümler,
          e)-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
          f)-Vergi,Resim ve Harçlar ile diğer devlet gelirlerine ait hükümler,
          g)-Kambiyo Mevzuatı ile ilgili genel hükümler,
          h)-Harcırah Kanunu,
          ı)-Türk Ticaret Kanunu,
          j)-Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
          k)-Türk Ceza Kanunu,
          l)-Borçlar Kanunu,
          m)-Bankalar Kanunu,
 
B) –MUHASEBE

          a)-Genel Muhasebe,
          b)-Şirketler  Muhasebesi,
          c)-Bilanço Analizi ve Teknikleri,
          d)-Devlet Muhasebesi

C)-TEFTİŞ İNCELEME VE SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ

         a)-Özel Soruşturma Usulü Getiren Kanunlar,
         b)-Ceza Muhakemesi Kanunu ,
         c)-Raporlama Teknikleri ve Teftiş Yöntemleri,
         d)-Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 
             
Yetiştirme Notu
                          
Madde 29)-Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması      
                    alınarak tespit  edilir.                            
              a)-Kurs ve seminerler notu,(Kurs ve seminerler sonunda aldıkları  notlar ortalaması)
              b)-Etüt ve inceleme notu,(Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not)
 c)-Teftiş notu (Yetkili Müfettiş Yardımcıları’nın yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)                                     
              d)-Tahkikat notu,(Yetkili Müfettiş Yardımcıları’nın yaptıkları soruşturma sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not)
              e)-Özel not,(Müfettiş Yardımcıları’nın nitelikleri,tutum ve davranışları,meslekleri, çalışkanlıkları ve meslek bilgileri liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları Kağıthane İlçe Belediye  başkanlığı Müfettişleri ve Teftiş Kurulu tarafından verilen notlar)  

              Her bölümden verilecek notun 60’dan,yetişme notu ortalamasının ise 70’den aşağı  olmaması gerekir.


Yeterlilik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

Madde 30)- Yeterlilik notu,Yetişme notu,Yazılı sınav ve Sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.Yazılı sınav kağıtları,Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir.Yazılı sınavda başarılı sayıla bilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar.Sözlü sınavda müfettiş yardımcıları’na Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir.Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.
 
Yeterlilik  Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler
 
Madde 31)-Yeterlilik sınavını kazanamayan veya mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Belediyenin diğer birimlerinde  durumlarına ve derecelerine uygun kadrolara atanırlar.

Dördüncü Bölüm
Yükselme-Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi
Yükselme

Madde 32)-Yeterlilik Sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilen,Müfettişlerin,maaş dereceleri itibarıyla  müteakip terfileri,genel hükümlere göre yapılır.
 

Müfettişlerin kıdemi

 
Madde 33)-
Müfettişlik kıdemine esas süre;Müfettiş   Yardımcılığında, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir. Müfettişlik kademinde esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik  sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

Başmüfettişliğe Yükselme

Madde-34)- Başmüfettişliğe yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Heyeti Müdürlüğü nezdinde bırakılacak umumi intibak ve kanaatin müspet olmasıdır.

Başmüfettişliğe aday olabilmek için; Müfettişin 1’inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

Teftiş Kurulu’ndan Nakil ve  istifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

Madde-35)- Kağıthane Belediye Başkanlığı, Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nden istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin, Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne tekrar kabulleri, Kağıthane İlçe Belediye Başkanı’nın iznine bağlıdır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasını tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, 35. madde hükümlerine göre tespit edilir.

Müfettişlik Güvencesi

Madde 36)- Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya  teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı,sağlık kurulu raporu,müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.


Müfettişleri’nin Çalışma anlayışı ve Amacı:

Madde 37)- Teftişe esas amaç denetlenen kurumun gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine ve yolsuzlukların.usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

Müfettişler bu esastan hareketle;

             a)-Bütün Belediye birimlerinde Teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek,
             b)-Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, kamu harcamalarının yerinde olup olmadığını denetlemek,
             c)-Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, idari, hukuki nedenleri tahlil ederek,sapmaların düzeltilmesi,iş ve hizmet veriminin rasyonel bir düzeye çıkarılması için öneriler getirmek.

             Müfettişlerin çalışma anlayışı,etkin,verimli,iktisadi ve caydırırcı bir denetim sistemini öngörür,hata arayan veya sadece tenkit eden statik teftiş sistemini red eder.


Teftiş programı’nın uygulanması:

Madde 38)-Müfettişlerin teftiş programları,Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı’nın emri ile teftiş esasına göre düzenlenir ve uygulanır.Uygulama esasları programda ayrıca belirtilir.Teftişlerde suç unsuruna rastlanmamışsa en fazla 5 (Beş) yıl öncesine inilir.

Müfettişlerin İdari Kademelerinde Görevlendirilmeleri.

Madde 39)-Müfettişler Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Kağıthane İlçe Belediye Başkanı’nın Oluru ve Müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Birinci Bölüm

Raporlar ve Personel Denetleme  Raporu
Rapor Çeşitleri

Madde 40)-Müfettişler çalışmalarının neticelerini,işin özelliğine göre;
               a)-Cevaplı Rapor (Layiha)
               b)-İnceleme Raporu
               c)-Genel Durum Raporu
               d)-Personel Denetleme Raporu
               e)-Ön İnceleme Raporu
               f)-Soruşturma Raporu
               g)-Tevdi Raporu


Cevaplı raporlar

Madde 41)-Cevaplı raporlar
               a)-Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birim ve kuruluşlarca düzeltilmesi gereken işlemler hakkında.esas itibarıyla üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayrı düzenlenir.
               b)- Raporun aslı ile bir nüshası;aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri göndermek,bir nüshası da teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.
               c)- Cevaplı raporlarda;
                    1-İşlemleri teftiş edilen memurların adları,soyadları ve memuriyet ünvanları,teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı
                    2-Hatalı ve noksan görülen hususların hangi Kanun.Tüzük.Yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu.
                    3-Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri.
                    4-Mevzuata göre yapılması gereken işlemler belirtilir.
               d)- Cevaplı raporlar,Müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde,teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur.Gelen raporlar en geç 30 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne tevdi edilir
               e)- Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmesi halinde;son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.
               Hastalık,Askerlik,Yurt dışı stajı gibi zaruri sebeplerle Müfettişce  cevaplandırılamayan  raporların son mütalaaları,Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.
               f)- Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler.Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilir.

               g)- Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili kurum ve kuruluşa gönderir ve sonuçları yakından izler.
               h)- Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen birim ve kuruluşa bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne tevdi edilir.
               Teftişe tabi birim,bağlı veya ilgili kuruluşların amirleri bu raporları ve bununla ilgili yazışmaları dosyalamaya ve iyi bir şekilde muhafaza ederek haleflerine devretmeye mecburdurlar.

İnceleme Raporları:

Madde 42)- İnceleme raporu;
                a)- Mer’i tüzük,yönetmelik karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,
                b)- Teftişlerde cevaplı raporla bağlanması gerekli görülmeyen hususların,
                c)-  Belediye Başkanlığınca tetkik ettirilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin,
                d)- Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.Müfettişler,bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

                 İnceleme raporları,konularının ilgilendirdiği birim ve kuruluşlar göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır.Bu raporlar gereği yapılmak üzere ilgili birimlere ve kuruluşlara gönderilir.
Genel Durum Raporu:

Madde 43)- Genel durum raporu,yıllık teftiş programlarının sonunda, program sırasında ifa edilen teftiş,inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne özet bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır:

                a)-Teftiş yerleri birim ve kuruluşu,teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar.
                b)- İhbar ve şikayet konuları,bunlar üzerinde yapılan tetkik ve tahkiklerin neticeleri
                c)- Teftiş Kurulu programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konuları,yapılan incelemelerin neticeleri.
                d)- Görevden uzaklaştırılan memur varsa sayıları ve sebepleri.
                e)- Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar.
                f)- İş yerleri ve çalışma araçları ve diğer ihtiyaçlar.
                g)-Teftiş olunan yerin verimlilik vaziyeti.
                h)- Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların,teftiş yerine ait kısımların gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlere uygun ve zorunlu görülen diğer hususlar.
                Genel durum raporları üç nüsha olarak düzenlenir ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne tevdi edilir.Ayrıca;Birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme,soruşturma ve denetimler nedeniyle,Müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması veya Müdürlüğün talebi halinde alınması istenen önlemlerin,müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporları düzenlenebilir.

Personel denetleme raporu

Madde 44)- Personel denetleme raporu,657 sayılı DMK’nun 110’ncu maddesinde öngörülen,denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır.

Bu formlarda denetlenen birimlerin amir ve memurlarının:

           a)-Mesleki bilgileri,mevzuata uyma dereceleri
           b)-Çalışmaları,intizam ve enerjileri,yaş ve bünyeleri,
           c)-Üretici zeka ve kavrayış kabiliyetleri
           d)-Amir ve memurların.iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları
           e)-Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri    
           f)-İtimada şayan olup olmadıkları
           g)-Görevinde başarı dereceleri,hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri
           h)-Dirayetli olup olmadıkları;
                hususlarında delillendirilmiş objektif ve delillere dayalı görüş belirtilmesi esastır.

           Personel denetleme raporunun her biri üzerinde ilgili personelin adı,soyadı,unvanı ve sicil numarası yazılıp kapalı zarf içerisinde hakkında personel denetleme raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekinde müfettiş tarafından Personel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne tevdi edilir.
           Müfettişlerce düzenlenen personel denetleme raporları,personelle ilgili tayin,terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.

Ön inceleme raporu

Madde 45/a)- 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri’nin Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre yapılan tahkikatın sonuçları ‘’Ön inceleme Raporuna’’ bağlanır.
                  b)- Müfettiş Ön İnceleme Raporundaki tahkik konularını ve işlenen suçların unsurları ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerine göre takibat yapılması gerektiğini,suçun tespit edilmemesi halinde soruşturma izni verilmemesine karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir.
                 c)- Müfettiş,incelemeyi ve soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içerisinde Ön İnceleme Raporunu tamamlayıp Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne vermek zorundadır. Ancak Ön İnceleme raporu tamamlanamayacağı durumlarda,ilgili 4483 Sayılı yasa gereği 15 gün ek süre talep edebilir.
                 d)- Düzenlenen Ön inceleme Raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne verilir.Raporun bir nüshası Teftiş Kurulu Müdürlüğünde,bir nüshası da Müfettiş tarafından muhafaza edilir.

Soruşturma Raporu

Madde 46)- Soruşturma raporları,teftiş ve soruşturmaya tabi personelle suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/ veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.Bu raporlar soruşturmanın bitimini bir ay içerisinde düzenlenir.        
                    
         Soruşturmanın bitiminde düzenlenmesi gereken bu raporların  asıllarıyla intikal ettirilecek birimlerde dikkate alınarak hazırlanacak yeter sayıdaki suretleri raporu yazan Müfettiş veya Müfettişler tarafından soruşturma onayı ile birlikte Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne sunulur.

 
    A)- Adli Soruşturma Raporu

              Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri’nin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında soruşturulmayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

   B)- Disiplin Soruşturma raporu
              Disiplin soruşturma raporları,disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

Tevdi Raporu

Madde 47)- Genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda,doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıkları’na gönderilmek üzere hazırlanan rapordur.

               Yapılan denetimlerde Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile memur olmayan şahısların Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 Sayılı Kanun kapsamında soruşturulamayan ve/veya 3628 Sayılı Kanun Kapsamında suç duyurusu gerektiren eylemlerle ilgili olarak üç nüsha Tevdi Raporu düzenlenir. Tevdi Raporunun aslı, düzenleyen Müfettiş tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne sunulur. Bir nüshası Müfettiş tarafından muhafaza edilir. Bir nüshası da Teftiş Kurulu Müdürlüğü Bürosu’n daki dosyasında muhafaza edilir.


Raporlar üzerinde yapılan işlemler

Madde 48)- Raporlar Müdür veya görevlendireceği bir refakat müfettişi tarafından incelenir.Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa,bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir.Müfettişin isteğe katılmaması halinde,Teftiş Kurulu Müdürü’nce belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.
          
 Raporlar Üzerinde Müdürlükçe yapılan incelemeden sonra aşağıdaki prosedür uygulanır

               a)-Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerde izlenmesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne aittir.

               b)-Raporlar üzerine ilgili üst Makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce Raporu yazan Müfettişe, Rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.Soruşturma ve inceleme raporlarının ‘’SONUÇ’’bölümlerindeki Müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler,ilgili birim kurum ve kuruluş amiri’nce iki nüsha halinde işlem tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Müdürlüğü aracılığıyla Müfettişe bildirilir.Her hangi bir işlem yapılmaması halinde bununda gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.
               c)-Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde dosya kapanır.Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne bildirirler.

               d)-Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birim ve kuruluşların kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Müdürü konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

               e)-Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve kurumun daha mükemmel sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri.Onay Makamınca uygun görülmek şartıyla ‘’TAVSİYELER’’ başlığı adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili makama gönderilir.Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir.Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir.Aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir.

BEŞİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
Teftişe Tabi Olanların ödev ve sorumlulukları

Madde 49/a)-Teftişe veya tahkike tabi birimlerde bulunan görevli memur ve personel, para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan  ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve  defterleri,gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek,saymasında ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır. 
              b)-Teftişe ve tahkike tabi birimlerdeki görevli memur ve personelin Müfettişin gerekli gördüğü evrak,kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.Asılları alınan evrak ve belgelerin,Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri,dosyasında saklanmak üzere,evrak ve belgelerin alındığı birim,kurum ve kuruluşlara verilir.    
              c)-Teftişe tahkike tabi birimlerin amirleri teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır.

              d)-Teftiş ve tahkike tabi birimlerin görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması,hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında Müfettişin isteği üzerine Teftiş veya tahkik sonuna kadar durdurulur.İzin kullanmaya başlamış olan görevli Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.
     
               Görevlerinin ifası sırasında Müfettişlerin görev yaptıkları birim teşkilatı gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindedir.Teftişe tabi olanlar,Müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür.

İkinci bölüm
Çeşitli hükümler

İzin Kullanılması

Madde 50)-Müfettişler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aldıkları izinleri,bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne yazı ile bildirirler.

                                                      Haberleşme
 
Madde 51/a) Müfettişler; teftiş ve tahkik çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla
                       doğrudan doğruya haberleşme v e yazışma yaparlar.

 Vilayet ve Bakanlıklarla olan yazışmaları Büyükşehir Belediye Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.
 b) Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre gerekli iletişim aracı kullanılır.
 c) Teftiş Kurulu ı’na gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.
 d) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş kurulu Başkanlığı’na en seri vasıta ile bildirirler ve bunu yazıya bağlarlar. Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler kıdemli Müfettiş tarafından yapılır.

Kayıt ve Dosya işleri

Madde 52/a)- Müfettişler yazdıkları rapor,Ön inceleme raporu ve diğer yazıların birer nüshasını  
                        ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.
                  b)- Raporlar , ilgili makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir.
                  c)- Müfettişler,çeşitli makamlara gönderdikleri raporlar ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir “kayıt defteri”ne işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.

Müfettişlik Mühür ve belgeleri,Demirbaşları

Madde 53)- Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir.Ayrıca Müfettişler ile yetkili yetkisiz müfettiş yardımcıları’na Kağıthane İlçe Belediye Başkanı tarafından imzalanmış Müfettişlik belgesi verilir.Müfettişlere yazı ve hesap makinesi,çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce sağlanır.

Geçici Hükümler

Madde 54/a)- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde ; Teftiş Kurulu Müdürü,Müfettiş ve Müfettiş yardımcısı olarak atanmış olanlar hakkında bu yönetmelikte yer alan ‘’Yarışma ve Yeterlilik Sınavı’’hükümleri uygulanmaz.Bunlar bu Yönetmelikle getirilen atama,görev,yetki ve sorumluluk
unvan,özlük güvence ve diğer bütün hakları kazanmış sayılırlar.Kazanılmış hakları saklıdır.
                 b)- Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları’ndan naklen atanmış ve  yayın tarihinden sonra atanacak olan Müfettişlerin kıdemine esas süre;Kamu Kurum ve Kuruluşları’ nın Teftiş Kurullarında Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla geçirdikleri toplam süredir.Bu gibilerin müfettişlik kıdemlerinin Teftiş Kurulu’nda görevli diğer müfettişlerle eşitliği halinde memuriyet kıdemi fazla olan Müfettiş kıdemli sayılır.
                  Naklen atananlardan doğrudan veya daha sonra Başmüfettişliğe atananların kıdem sırasının tespitinde 33.madde hükümleri esas alınır.  

           
Üçüncü Bölüm
Kaldırılan Hükümler,Dayanak,Yürürlük ve Yürütme
Kaldırılan Hükümler

Madde 55)- Kağıthane İlçe Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinin 15.06.1998 gün ve 295 sayılı kararı ile kabul edilmiş bulunan Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Dayanak

Madde 56)-Bu Yönetmelik 5393, 5216 Sayılı Kanunların ilgili hükümlerine istinaden düzenlenmiştir.

Yürürlük

Madde 57)- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 58)- Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane İlçe Belediye Başkanı yürütür.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017