MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Önder ÇEÇEN
Strateji Geliştirme Müdürü

E-Posta: ocecenkagithane.bel.tr
Tel:295 68 00

Yönetmelik

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı    Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Başkan: Kağıthane Belediye Başkanı’nı ifade eder.
 2. Belediye: Kağıthane Belediyesini,
 3. Harcama Birimi: Kağıthane Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve/veya harcama yetkisi bulunan birimleri,
 4. Müdür: Strateji Geliştirme Müdürü’nü
 5. Servis: Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,
 6. Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanını
 7. Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,

 

İKİNCİ BÖLÜM
Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 4-(1) Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatlara ilişkin Esaslara dayanılarak yürütülür:
(2)5393 Sayılı Belediye Kanunun 59. maddesinde zikredilen
a-Kanunlarla gösterilen Belediye vergi, resim,harç ve katılma payları
b-Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay
c-Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler
d-Taşınır ve taşınmaz malların kira,satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler
e-Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler
f-Faiz ve ceza gelirleri
g-Bağışlar
e-Her türlü girişim,iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler
f-Diğer gelirler
Maddelerdeki gelirlerin tarh,tahakkuk ve tahsilini yapmak.

(3)   Diğer İşlemler       

  1. Mali İşler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak belediye gelir bütçesini hazırlamak
  2. Belediyenin diğer birimleri ile koordineli çalışılarak yıllık gelir tarifesini hazırlamak.
  3. Aylık olarak Belediyenin gelirlerini tablo haline getirmek
  4. Belediyenin her türlü alacağını kanunların vermiş olduğu yetkiler   çerçevesinde takip ve tahsil etmek.
  5. Tahsil edilen paraların belediye adına açılan banka hesaplarına yatırmak
  6. Tahsili gerçekleşmemiş gelirlerin takibini yapmak ve tahsili için yasal yollara başvurmak.
  7. Veznedar ve tahsildar gibi sayman adına ve hesabına geçici olarak değerleri almaya ve sarf etmeye yetkili olan saymanlık mutemetlerine ait hesapları takip etmek ve denetlemek.
  8. Ulusal kalkınma stratejive politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
  9. Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
  10. Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
  11. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans    programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
  12. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını   da esas alarak belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak.
  13. Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

Tahakkuk Servisi’nin Görevleri

MADDE 5- Tahakkuk Servisi’nin görevleri şunlardır:

 1. Belediye sınırlarında bulunan gayrimenkullerin emlak vergilerinin tarh ve tahakkunu yapmak.
 2. Verilen beyannamelerin denetimini yapmak.
 3. Genel beyanı dönemi öncesi sokak değerlerinin belirlenmesi yönünde komisyonları oluşturmak.
 4. Tapudan gelen satış listelerini emlak beyanlarından kontrol edip rayiç bedellerini tapu idaresine göndermek.
 5. Emlak beyanı vermeyen mükellefleri tespit etmek ve gereğini yapmak.
 6. Diğer servislerle bağlantılı çalışarak mükellefiyet kayıplarını önlemek.
 7. Emlak beyan dosyalarının düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak.
 8. Çevre Temizlik Vergisi bildirimlerini almak ve tahakkuk ettirmek.
 9. İlan ve Reklam Vergisi beyanlarını almak ve tahakkuk ettirmek.
 10. Müdür tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

Tahsilat Servisi’nin Görevleri

MADDE 6-(1) Tahsilat Servisi’nin görevleri şunlardır:

 1. Resim, harç, ücret ve cezalarla umumi hükümlere ve amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanuna göre kabili tahsil hale gelmiş olan belediye alacaklarını tahsil etmek.
 2. Tahsile müteallik kayıtları tutmak ve tahsil olunan paraları bankaya ve banka olmayan yerlerde vezneye yatırmak.
 3. Borçlu mükelleflere ait takibat dosyalarını tesis ederek, gerekli muameleleri ifa etmek.
 4. Tahsildara ait tahsilatın kayıtlarını tutmak ve tahsildarların hesaplarını incelemek ve murakabe etmek.
 5. Vadesine rıza en ödenmemiş olan resim ve harçlara ait belediye alacaklarının ödevlisi ve sorumlusundan 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun tahsil ve takibatına müteallik işlemine zamanında tevessül ettirmek.
 6. Ödevliler namına düzenlenen Haciz Varakalarını kovuşturma yapmak suretiyle ve cebri icra yolu ile tahsilini sağlamak.
 7. Müdür tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

        İcra Takip Servisi’nin Görevleri

    MADDE 7-(1) İcra Takip Servisi’nin görevleri şunlardır:

 1. Belediye alacaklarını vaktinde ödemeyen mükelleflerin borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu ahkamın tevfikan tahsilat servislerince düzenlenecek dosyaların cebri icra yolu ile tahsilatını sağlamak.
 2. Müdür tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

       Kontrol ve Gelir Artırma Servisi’nin Görevleri

MADDE 8- Kontrol ve Gelir Artırma Servisi’nin temel görevleri     şunlardır:

 1. Belediye sınırlarında faaliyet gösteren Bar, Pavyon, Gazino gibi eğlence yerlerine tarh ve tahakkuk işlemi yaparak biletlerin tasdikli olup olmadığını yerinde kontrol etmek.
 2. Belediye sınırlarında açık ve kapalı alanlarda tertiplenen konser, sergi, lunapark vs. gibi eğlence faaliyetlerinin tarh ve tahakkukunu yapmak.
 3. İlan-Reklam,Çevre Temizlik vergisi, İşyeri açma, Hafta Tatili,Emlak vergisi ile ilgili yoklama tutmak ve yeni mükellefiyetler kazandırmak.
 4. Mükellef tarafından verilen şikayet veya düzeltme dilekçelerinin kontrolünü yapmak, yapılan kontroller sırasında görülen eksiklikleri gidermek
 5. Vergi ihbarnamesi ve Ödeme Emri tebliğini yapmak,
 6. Çalışmalarını Tahsilat, Tahakkuk ve Emlak Tahakkuk servisleri ile koordineli olarak yürütmek
 7. Müdür tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

.

   Strateji Geliştirme Servisi’nin Görevleri

   MADDE 9- Strateji Geliştirme Servisi
            a)Belediyenin kurum felsefesinin (misyon, vizyon ve çalışma ilkeleri)    belirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Müdür tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

AB Ofisi’nin Görevleri

MADDE 10- Avrupa Birliği Ofisi’nin temel görevleri şunlardır

 1. Başta AB fonları olmak üzere, belediyenin çeşitli projelerine ulusal ve uluslar arası kaynak sağlamak
 2. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve diğer belediye birimleri tarafından geliştirilen projelerin formatını dış kaynak sağlayacak şekilde belirlemek
 3. Yurtdışından gelen konukların belediyede ağırlanması ve tercümanlık işlerini yürütmek
 4. Belediyeyi ilgilendiren uluslar arası gelişmeleri izleyerek, belediyenin ve sunduğu hizmetlerin gelişen şartlara uyumu için önerilerde bulunmak
 5. Kağıthane Belediyesi’nin yurtdışındaki kardeş belediyeleri ile irtibat ve işbirliğini yönetmek ve geliştirmek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

Strateji Müdürü’nün görev ve yetkileri

MADDE 9- Strateji Müdürü,

 1. Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
 2. Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 3. Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
 4. Birim performans programını hazırlar.
 5. Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
 6. İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
 7. Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
 8. Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî   yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
 9. Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
 10. Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
 11. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
 12.  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.

m)İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
n)Faaliyet raporları, Kanunun 41. maddesi ve bu maddeye dayanılarak yapılan düzenlemelere uygun bir şekilde hazırlanır. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, belediye faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak belediye faaliyet raporu hazırlanır ve üst yöneticinin takdirine sunulur
o) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

 

Strateji Müdürü’nün sorumlulukları

MADDE 10- Strateji Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;

 1. Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
 2. Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
 3. Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri

MADDE 11- Servis Sorumlusu,

 1. Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
 2. Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
 3. Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
 4. Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
 5. Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
 6. Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.
 7. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
 8. Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

 

Servis sorumlularının sorumlulukları

MADDE 12-(1) Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu;
a-Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve                               doğru yürütülmesinden sorumludur.
b-Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
c-Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Çalışmalarda işbirliği ve uyum

MADDE 13-(1) Strateji Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Strateji Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Strateji Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Strateji  Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler

MADDE 14-(1)Strateji Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar

MADDE 15-(1)Strateji Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük

MADDE 16-(1) Bu Yönetmelik Kağıthane Belediyesi Meclis Kararının kesinleşmesiyle yayımladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017