MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Mehmet AVCI
Plan ve Proje Müdürü

E-Posta: mavcikagithane.bel.tr
Tel: 295 68 19

1973, Yozgat doğumluyum. İlk-Orta ve Lise eğitimimi Yozgat’ta tamamladım.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve fotogrametri ( Harita ) mühendisliği bölümü ile Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü mezunuyum.

1994 yılından bu yana Kağıthane Belediyesinde çalışmaktayım. Emlak İstimlak Müdürlüğü, Harita Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğünde Harita Mühendisi ve Servis Sorumlusu olarak görev yaptım. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak SPK lisansım bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Yönetmelik

PLAN VE PROJE  MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1
—(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2
—(1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun15/b maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve 2006/9809 kara sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3
—(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Kağıthane Belediye Başkanı’nı ifade eder.
b) Belediye: Kağıthane Belediyesini,
c) Harcama Birimi: Kağıthane Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve/veya harcama yetkisi bulunan birimleri,
d) Müdür: Plan ve Proje Müdürü’nü
e) Servis: Plan ve Proje Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,
f) Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanını,
g) Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,

İKİNCİ BÖLÜM
       Plan ve Proje Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri
       Plan ve Proje  Müdürlüğü’nün görevleri

Madde 4 —(1) Aşağıda belirtilen görevler, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) İmar planlarının hazırlanması için gerekli halihazır haritaları ile Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına göre imar planlarını yapmak veya yaptırmak.Her türlü plan tadilatı ve müracaat taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak.
b) Her türlü plan yapımı için gerekli olan zemin etüdü ve analitik çalışmaları gibi işlemleri yapmak veya yaptırmak.
c) Yeni bir mahalle kurulması ile ilçe ve mahalle sınırlarına ilişkin her türlü işlemi yapmak
d) Belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Kent Bilgi Sistemini oluşturmak.
         e)Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

Planlama Servisi’nin Görevleri
Madde 5 — (1) Planlama kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
a) Her türlü plan yapımı için gerekli olan (zemin etüdü, analitik çalışmaları ….vb) işlemleri yapmak veya yaptırmak.                                        
                                         
b) Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına göre imar planları ile ıslah imar planlarını yapmak veya yaptırmak ve onanmak üzere Belediye Meclisine takdimini sağlamak.


 
Harita Servisi’nin Görevleri
Madde 6
—(1)  Harita Servisinin temel görevleri şunlardır:
a) İmar planlarının uygulanmasını yapar veya yaptırır.
b) İmar planlarının hazırlanması için gerekli halihazır haritalarını yapmak veya yaptırmak.
c) Caddelere, sokaklara ad verilme ya da değiştirilme işlemleri, binaların kapı numaralarını ve numarataj ile ilgili işlemleri Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yerine getirmek.
d) İşlem görmekte olan parsellere ilişkin, talep halinde imar yönetmeliği gereği revizyon yapmak
e) Belediye ve imar mevzuatı gereğince öngörülen imar yada ıslah imar planı uygulamaları,ayırma-birleştirme,yola terk,yoldan ihdas,kamulaştırma,irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak.
f) Kot,kesit,inşaat istikamet rölevesi ve kontur gabari belirlemesi yapmak
g) Yeni bir mahalle kurulması ile ilçe ve mahalle sınırlarına ilişkin her türlü işlemi yapmak.
h) İnşa edilmesi planlanan yol ve Teknik Alt Yapı Tesislerinin arazi çalışmaları ile arazide parsel tespitleri yapmak.
i) Harita uygulama sorumlularını (TUS) kontrol etmek ve sicillerini tutmak.
j) Belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Kent Bilgi Sistemini oluşturmak.
k) Ulusal Adres Veri Tabanı(UAVT) işlemlerinin yapılması.


     
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

Plan ve Proje  Müdürü’nün görev ve yetkileri
Madde 7
— (1) Plan ve Proje  Müdürü,
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
c) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
d) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
e) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
f) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
 
g) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
h) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
i)  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
j) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
k) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

Plan ve Proje  Müdürü’nün sorumlulukları
Madde 8
—(1) Plan ve Proje Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
c) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri
Madde 9
— (1) Servis Sorumlusu,
a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Servis sorumlularının sorumlulukları
Madde 10
— (1) Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
 
c) Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel  ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
Madde 11
—(1) Plan ve Proje Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Plan ve Proje Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.


Plan ve Proje Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
Madde 12
—(1) Plan ve Proje Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
Madde 13
—(1) Plan ve Proje Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük
Madde 14
—(1) Bu Yönetmelik Kağıthane Belediyesi Meclis Kararının kesinleşmesiyle yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15
—(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017