MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Av. İshak KÜSKÜ
Hukuk İşleri Müdürü

E-Posta: ishakkuskukagithane.bel.tr
Tel: 295 68 00/1410

Yönetmelik

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1
— Bu Yönetmeliğin amacı; Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2
— Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun15/b maddesi ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3
— Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Kağıthane Belediyesini,
b) Servis: Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,
c) Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanını,
d) Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
e) Başkan: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,
f) Müdür: Hukuk İşleri Müdürü’nü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görevleri
Madde 4
— Aşağıda belirtilen görevler, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) Belediye Başkanı adına adli, idari ve askeri Yargı mercilerinde, Hakemler, icra Daireleri ve noterlerde vesair müesseslerde Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar eliyle Belediye Tüzel Kişiliğini temsil etmek, Dava açmak, Açılan Davalarda gerekli savunmaları yapmak ve davaları sonuçlandırmak.
b) Gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde temsil yetkisini kullanmak, Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile her türlü yetkiyi kullanmak
c) İcra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
d) Adli idari yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına tebellüğ ederek gereğini yapmak.
e) Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye Başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirtmek.
f) Başkanlık katı veya daire müdürlüklerinin tereddüde düştükleri hukuksal sorunlar hakkında danışma niteliğinde hukuki görüş bildirmek, bu suretle Kağıthane Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin hukuksal sorunlarına yürürlükteki yasalar ve mevzuat çerçevesinde çözüm getirmek.
g) Değişen mevzuatı takip edip inceleyerek belediye birimlerine her türlü mevzuat değişiklikleri ve bunların gerektirdikleri hususlar konusunda bilgi akışını sağlamak
h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak

Avukatlık Hizmetleri Servisi’nin Görevleri
Madde 5
— Avukatlık Hizmetleri Servisi’nin görevleri şunlardır:
a) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla, gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, kurum birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik, diğer mevzuat ve tip sözleşme taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.
b) Kurumun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
c) Kurumun taraf olduğu davalarda başkanlığı temsil etmek, prim ve prime ilişkin davalar hariç; kurum tarafından veya kurum aleyhine açılan davaların kadrolu avukatlar veya başkanlıkça vekalet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca her derece takip edilmesini, savunmasını, sonuçlandırılmasını ve koordinasyonunu sağlamak.
d) Belediye Başkanı veya yardımcıları ile birim müdürleri tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek,
e) Belediye Başkanı tarafından yazılı olur ve talimat verilen davaları açmak .
f) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri, temyiz ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Belediye Başkanına görüş bildirmek, Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararlarına göre gereğini yapmak,
g) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne intikal ettirilen raporlar hakkında Belediye Başkanının talimatı doğrultusunda gerekli kanun yollarına başvurmak,
h) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat ile yargı kararlarını izlemek ve uygun görülenleri ilgili birimlere duyurmak
i) Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak

Hukuk İşleri Kalemi’nin Görevleri
Madde 6 —
Hukuk İşleri Kalemi’nin temel görevleri şunlardır:
a) Hukuk İşleri Müdürüne bağlı olarak bu yönetmeliğe bağlı listelerdeki defterlerin tanzim ve işlemlerini yürütmek
b) Dava tebligatlarını tebellüğ etmek ve gereğini yapmak
c) Bilcümle kalem  işlerini yapmak,
d) Avukatların vereceği yazıları hazırlamak
e) Harç memuru görevini yapmak (Müdürlüğün işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan  ve belediye bütçesi ile müdürlüğe tahsis edilen ödenekleri Hesap İşleri Müdürlüğünün sağladığı olanaklar uyarınca temin ederek iş takip memurlarına dağıtmak)

İcra Servisi’nin Görevleri
Madde 7
— İcra Servisi’nin temel görevleri şunlardır:
a) Dava safhası sonuçlanmış veya ihtiyati tedbir veya icrai işlem haciz safhasına ve kararına dönüştürülmüş dosyaları takip etmek
b) Avukatların ellerindeki dava dosyalarını ve kendilerine havale edilen işlemlerin icrai safhalarını yürütmek
c) Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

Hukuk İşleri Müdürü’nün görev ve yetkileri
Madde 8
— Hukuk İşleri Müdürü,
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
c) Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
d) Birim performans programını hazırlar.
e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
f) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
l)  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

Hukuk İşleri Müdürü’nün sorumlulukları
Madde 9
— Hukuk İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
c) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri
Madde 10
— Servis Sorumlusu,
a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Servis sorumlularının sorumlulukları
Madde 11
— Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu;
1. Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
2. Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
3. Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün İş ve İşlemleri

Diğer Müdürlüklerden Gelen Hukuki Mütalaa Talepleri
Madde 12
- Diğer Müdürlükler, hukuki görüş taleplerini Başkanlık makamından onay aldıktan sonra Hukuk İşleri Müdürlüğüne iletirler. Mütalaa taleplerinde hukuki problemin ilişkin olduğu hadise ve hukuki problem açık ve anlaşılır bir şekilde izah edilir, meseleye ilişkin bütün evrak mütalaa talep yazısına eklenir ve görüş isteyen Müdürlük kendi görüşünü de açıklar.

Mütalaa talebinde bulunan ilgili birim tarafından benzer konularda daha önceden hukuki görüş alınmış olması halinde aynı konuda mütalaa istenilemez, Müdürlükçe bu talep geri çevrilir.

Avukatların Çalışma Usulleri
Madde 13
- Avukatlar, Hukuk İşleri Müdürlüğünde görev yapmak üzere avukatlık ruhsatına havi avukatlardan teşekkül eder Belediye Başkanının usulüne uygun vermiş olduğu vekaletname ile her türlü dava ve iş takibine ve belediye tüzel kişiliğinin bu sıfatla resmi daire ve müessese ve meclislerinde temsile yetkilidirler. Hukuk İşleri Müdürü ve / veya Avukatlık Hizmetleri Servis Sorumlusu’nun tevzi edeceği dava, mütalaa vesair dosyaları başkanlık adına takip ederler. İş ve işlemlerinin durumu hakkında müdürlü k ve gerektiğinde Başkanlık makamlarına bilgi vermekle yükümlüdürler. Zimmetlerinde bulunan dava ve iş dosyalarının muhafaza ve takibi kendi sorumluluklarındadır.

Avukatların kazandıkları davalarda, diğer taraftan tahsil edilen ve yasa uyarınca kendilerine dağıtılan vekalet ücretlerinin tahsil ve dağıtımında 5393 sayılı yasanın 82. maddesi uygulanır.

İstanbul dışı mahkeme duruşmalarında ve Yargıtay mürafalarında bulunmak, davayı takip eden avukatların insiyatifine bırakılmıştır. Bundan doğabilecek idari sorumluklar kendilerine aittir. İstanbul içinde yarım günü aşacak daire dışı çalışmalardan müdürlüğün bilgilendirilmesi zorunludur.

Avukatların yıllık izinlerini adli tatil içinde kullanmaları esastır.

Dava Konusu Uyuşmazlıkların Tasfiyesi
Madde 14
- Dava konusu uyuşmazlıkların tasfiyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununa göre hareket edilir. Ancak, temyizden vazgeçme Başkanlık onayına bağlıdır.
   
İş Takip Memurlarının İş ve İşlemleri
Madde 15-
İş Takip Memurları, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde çalışan avukatların belediye ile ilgili dava ve hukuki işlerini takiple yükümlüdürler. Alacakları sözlü ve yazılı işleri gün geçirmeksizin yerine getirirler. Hukuki işlemlerde süreler çok önemli olduğundan iş takip fişinde gösterilen süre sonunun geçirilmesinden doğacak her türlü sorumluluk kendilerine aittir.

İş takip memurları avukatların gözetimi altında icra işlemlerini takip ve sonuçlandıracaklardır. Tahsil edilen paraların merciden alınması ve diğer mali konularda Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışacaklarıdır. Ancak bu çalışma sadece mali yöndedir. Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne karşı sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
Madde 16
— Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Hukuk İşleri Müdürü’nün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.


Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
Madde 17
— Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
Madde 18
— Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük
Madde 19
— Bu Yönetmelik Kağıthane Belediyesi Meclis Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 20
— Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017