MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Vahap YASİNTİMUR
Fen İşleri Müdürü

E-Posta: vahapyasintimurkagithane.bel.tr
Tel: 295 68 00

Yönetmelik

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun15/b maddesi ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3Bu Yönetmelikte geçen;

a)   Belediye: Kağıthane Belediyesini,

b)   Şeflik: Fen İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,

c)    Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,

d)   Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarını,

e)   Başkan: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,

f)    Müdür: Fen İşleri Müdürü’nü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fen İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

Fen İşleri Müdürlüğü’nün görevleri

Madde 4Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a)   Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.

b)   Müdürlüğün sorumluluğundaki yapı ve inşaat programını hazırlamak.

c)    Fen İşleri Müdürlüğünün yıllık bütçesini oluşturmak.

d)   Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.

e)   İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.

f)    Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.

g)   Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.

h)   Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

i)     Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordür ve tretuvar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

j)    Açık-kapalı otoparklar ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak.

k)   Altyapı çalışmalarını (yağmursuyu kanallarını) projelendirip yapmak.

l)     Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyenin diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

 

Etüt ve Proje Şefliği’nin Görevleri

Madde 5Etüt ve Proje Şefliği’nin görevleri şunlardır:

a)   Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde ve etkilenen bölgelerinde yapımı planlanan hizmet binaları, kat otoparkları, spor tesisleri, meydan düzenleme ve yollar v.b. projeler için öneride bulunmak.

b)   Bu projelerin imar planına uygunluğunu araştırmak; alan, uygulama ve detay projelerini hazırlamak; mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanmasını sağlamak.

c)    Kağıthane genelinde yeni yollar açmak.

d)   Planlanan ve çalışmaları devam eden bütün yapım işlerinin kontrollüğünü yapmak ve bu işlere ait ihale hazırlık çalışmaları ile ihalelerin yapılmasında görev almak;

e)   Vatandaştan gelen şikayetleri yerinde değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunmak.

f)    Kış aylarında karla mücadele konusunda yol bakım ve onarım şefliğine yardımcı olmak.

g)   Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, kat otoparkları, spor tesisleri, meydan düzenleme ve yollar ile her türlü üst yapı tesis ve düzenlemelerin kontrollük işleriyle beraber geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.

h)   İlçe genelinde çevre güvenlik ve sağlığını tehdit eden nitelikteki metruk yapıların tebligat ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.

i)     İmar Kanunun 23. Maddesi gereğince yol katılım harç bedellerini hesaplayarak tahakkuk ettirmek.

Tranşe Kontrol Şefliği’nin Görevleri

Madde 6Tranşe Kontrol Şefliği’nin yürüteceği görevler şunlardır:

a)   Kağıthane genelinde kazı ve üstyapıların ruhsatını vermek ve onaylamak.

b)   Bölgede yapılan kazıların kontrollüğünü yapmak.

c)    Belediye ile altyapı hizmeti veren kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak.

İhale ve İdari İşler Şefliği’nin Görevleri

Madde 7İhale ve İdari İşler Şefliği’nin yürüteceği görevler şunlardır:

a)   İhale ön hazırlık çalışmalarını yaparak keşif hazırlamak.

b)   Keşfi hazırlanan işlerin ihalelerini yaparak sonuçlandırmak.

c)    Personel takip sevk ve idaresini düzenlemek.

Yol Bakım ve Onarım Şefliği’nin Görevleri

Madde 8Yol Bakım ve Onarım Şefliği’nin yürüteceği görevler şunlardır:

a)   İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelerde alt yapısı bitmiş, asfalt kaplama ihtiyacı olan adreslerin tespiti yapılarak programları hazırlamak ve asfalt kaplama çalışmasını yapmak.

b)   İlçe genelinde alt yapısı yapılmış ancak çeşitli sebeplerle bozularak trafik akışı açısından tehlike arz eden yollarda asfalt yama, parke taşı ve bordür tamiratlarını yapmak.

c)    İlçemiz sınırları içerisindeki bütün yağmur suyu kanallarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve kanallara ait içleri dolu olan mazgalların temizliklerini yapmak.

d)   İlçe Belediye sınırları içindeki bütün mahallelerimize ait yağmursuyu ızgaraları ve bacalarının kotlarını sürekli olarak kontrol etmek. Yol kotunda olmayan yağmursuyu ızgaraları ve bacalarının yol kotuna getirilmesini sağlamak.

e)   Kış mevsiminde karla mücadele için gerekli olan çalışmaların tamamlanması için yeterince iş makinası, kar küreme aracı, kamyon ve personel teminini sağlamak ve karla mücadele çalışmasını yapmak.

f)    Kötü hava koşullarında, şiddetli yağışlarda sürekli mahallelerimizi gözetim altında tutmak, her türlü sel ve baskınlara karşı gerekli ve yeterli araç, ekip ve ekipmanları temin etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

Fen İşleri Müdürü’nün görev ve yetkileri

Madde 9Fen İşleri Müdürü,

a)   Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.

b)   Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.

c)    Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.

d)   Birim performans programını hazırlar.

e)   Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar.

f)    İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.

g)   Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.

h)   Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerin amacına, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.

i)     Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.

j)    Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.

k)   Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.

l)     Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.

m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.

n)   Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

Fen İşleri Müdürü’nün sorumlulukları

Madde 10Fen İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;

a)   Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.

b)   Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.

c)    Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Şefleri’nin görev ve yetkileri

Madde 11Servis Şefleri,

a)   Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

b)   Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.

c)    Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.

d)   Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.

e)   Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.

f)    Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.

g)   İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.

h)   Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Servis Şefleri’nin sorumlulukları

Madde 12Servis şefleri, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis şefleri;

a)   Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.

b)   Performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.

c)    Sorumlu olduğu şeflik ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum

Madde 13Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Fen İşleri Müdürünün başkanlığında servis şeflerinin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler

Madde 14Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar

Madde 15Fen İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde ve elektronik ortamda izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük

Madde 16Bu Yönetmelik Kağıthane Belediyesi Meclisinin Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

 

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017