MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

M. Akif OĞUZ
Emlak İstimlak Müdürü

E-Posta: aoguzkagithane.bel.tr

Yönetmelik

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1
— Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununu, 2981-3290-3366 sayılı İmar affı Kanunu, 775 sayılı Gecekondu kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706(4916) sayılı Kanun, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve buna bağlı olarak yayınlanmış yönetmelikler ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3
— Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Kağıthane Belediyesini,
b) Müdürlük: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nü,
c) Harcama Birimi: Kağıthane Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve/veya harcama yetkisi bulunan birimleri,
d) Servis: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,
e) Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,
f) Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
g) Başkan; Kağıthane Belediye Başkanı’nı ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görevleri
Madde 4
— Aşağıda belirtilen görevler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yürütülür:
a) Çeşitli kanunlarla tapu almaya hak kazanan kişilere tapularının verilmesi işlemlerini yapmak
b) Kağıthane sınırları içerisinde hazine adına kayıtlı parsellerin belediye adına devir ve hak sahiplerine tapularının verilmesi işlemleri yapmak
c) İpotekli olarak tapularını almış kişilere ait taşınmazların ipotek ve takyitlerinin terkin işlemlerini yapmak
d) İmar Uygulaması sonucunda ipotek konmuş olan parsellerin ipotek terkin işlemlerini yapmak
e) Belediye mülkiyeti veya tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiralama veya başka bir kamu kuruluşuna bedelsiz tahsis işlemlerini yapmak
f) Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak
g) Yol fazlalıkları veya şahıs ile hisseli taşınmazların satış işlemlerini yapmak
h) Belediye mülkiyetinde olduğu halde tapu tahsis belgesi olmayan taşınmazlar için ecrimisil uygulamalarını yapmak
i) Belediye Mülkiyetinde olup da İmar Affı Yasası kapsamına girmeyen taşınmazların, satış işlemlerini yürütmek
j) İmar Planlarında yeşil alan veya güzergahlarında kalan vatandaşlara enkaz bedeli ve yer tahsisi işlemlerini yapmak
k) Belediyeye ait lojman ve sosyal tesislerin tahsis işlemleri yaparak bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak
l) Belediye taşınmazları ile ilgili satın alma, satma, kiraya verme, kiralama, trampa,  mülkiyetin gayri aynı hak tesisi gibi işlemleri yapmak.
m) Belediye emlakinin değerlendirilmesi, korunması, en karlı şekilde isletilmesi ve imar tescillerinin yapılması konularında diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,
n) Her türlü taşınmazın alım ve satım işlemlerini yapmak,
o) Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan hazine arazilerinin İmar Kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlemlerini yapmak
p) Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yer alan taşınmazların devir ve tahsis işlemlerini yerine getirmek

Hazine Arsaları ve Gecekondu İşleri Servisi’nin Görevleri
Madde 5 —
Hazine Arsaları ve Gecekondu İşleri Servisi’nin görevleri şunlardır:
a) Hazine adına kayıtlı taşınmazları tespit, takip ve değerlendirme işlemlerini yapmak,
b) Yeşil alan ve yol güzergahında  kalan gecekonduların tasfiyesine ilişkin enkaz bedeli ödeme dosyası ile yer tahsisi işlemlerini yapmak
c) Kamulaştırma işlemlerini yapmak.
d) Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer alan arazilerin gerçek veya tüzel kişilerden anlaşma, takas veya kamulaştırma gibi yöntemlerle belediyeye kazandırılması işlemlerini yapmak


Arsa Satış, Kira ve Ecrimisil Servisi’nin (İhale Servisi) Görevleri
Madde 6
— Arsa Satış, Kira ve Ecrimisil Servisi’nin görevleri şunlardır:

a) Belediye adına kayıtlı taşınmazların kiralama veya satış işlemlerini ve ecrimisil uygulamalarını yürütmek
b) 3194 say.kan.17.mad. göre satış işlemlerini yürütmek
c) Müdürlük ile ilgili ödemelerin dosyalarını hazırlamak.  
d) Ecrimisil uygulanacak taşınmazların rapor ve hesap tutanağını hazırlamak,                             
e) Müdür tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

Tapu İşlemleri Servisi’nin Görevleri
Madde 7
— Tapu İşlemleri Servisi’nin görevleri şunlardır:
a) Hazine adına kayıtlı parsellerden Belediye adına tescil edilenlerin tapu dosyalarını hazırlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.
b) Belediye adına kayıtlı taşınmazların tapu dosyalarını hazırlamak ve tapu işlemlerini sonuçlandırmak .
c) Tapu işlemine başlanacak parsellerin kayıtlarını tanzim etmek,
d) Tapu işlemine başlanacak her bir parsel için mahallinde tespit işlemleri yapıp değerlendirme raporu hazırlamak,
e) Belediye adına devir edilen hazine parsellerinin tapuda tescil işlemlerini yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

Emlak ve İstimlak Müdürü’nün görev ve yetkileri
Madde 8
— Emlak ve İstimlak Müdürü,
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
c) Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
d) Birim performans programını hazırlar.
e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
f) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
l)  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

Emlak ve İstimlak Müdürü’nün sorumlulukları
Madde 9
— Emlak ve İstimlak Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
c) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri
Madde 1O
— Servis Sorumlusu,
a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Servis sorumlularının sorumlulukları
Madde 11
— Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu;
1. Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
2. Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
3. Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
Madde 12
— Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün çalışmaları, müdür tarafından düzenlenen bir çalışma planı çerçevesinde yürütülür. Müdürlüğün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Emlak ve İstimlak Müdürü’nün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.


Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
Madde 13
— Müdürlükçe işlem gören taşınmazlar pafta, ada, parsel esasına göre dosyalanır. Bu işlemlere ait kartoteks kayıtları tutulur. Dosyalama ve saklama işlemleri arşiv memuru tarafından sağlanır.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
Madde 14
— Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük
Madde 15
— Bu Yönetmelik Kağıthane Belediyesi Meclis Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16
— Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

 

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017