MENÜMENÜ
 
 
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı Kadın Meclisi Kurucu Yönetmeliği

AMAÇ :

Madde : 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Kağıthane Belediyesince kurulacak "Kadın Meclisi" 'nin kuruluşunu ve çalışma esaslarını belirtmektir.

KAPSAM :

Madde : 2 - Bu yönetmelik; Kağıthane Belediyesi Kadın Meclisi'ni ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

DAYANAK :

Madde : 3 - Bu yönetmelik; 5272 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin b-bendi ve 15. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.

TANIMLAMALAR :

Madde : 4 - Bu yönetmelikte geçen;

 • i. Belediye; Kağıthane Belediyesi'ni
 • ii. Meclis; Kağıthane Belediye Kadın Meclisini
 • iii. Genel Kurul; Meclis Genel Kurulunu
 • iv. Başkanlık Divanı; Kadın Meclisini sevk ve idare edecek olan Kadın Meclisi organı
 • v. Komisyon; Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Kadın Meclisi organını
 • vi. İcra Kurulu; Kadın Meclisi'nin aldığı kararları uygulayan Kadın Meclisi organını ifade eder.

MECLİSİN AMACI :

Madde : 5

Kadın Meclisi'nin amacı;

 • Kağıthane'de yaşayan kadınların sorunlarını tespit edip, çözüm önerilerini getirmek,
 • Yaşadıkları kentin sorunları ile ilgilenmelerinin sağlayarak iyi bir çevre bilinci edinmelerinin temin etmek,
 • Toplumun temelini oluşturan ailede, anne sorumluluğunu üstlenme önemini anlamak ve anlatmak;
 • Milli ve Manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktadır.

MECLİSİN OLUŞUMU :

Madde : 6 - Kadın Meclisi; Kağıthane'de yaşayan kadınlardan oluşur. Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvurulan her tahsil seviyesindeki kadınların, kendi aralarında seçecekleri 37  üyeden meydana gelir.

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ :

Madde : 7 - Kadın Meclisi; kendi arasından seçeceği bir meclis başkanı, bir meclis başkan vekili ve iki meclis başkanlık divanı üyesi tarafından yönetilir.

Madde : 8 - Kadın Meclisi'nin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları Kadın Meclisi tarafından hazırlanacak "İÇ TÜZÜK" ile belirlenir.

MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLME ŞARTLARI :

Madde : 9 - Kadın Meclisi Üyesi Olabilmek İçin;

a) Kağıthane'de ikamet etmek,
b) Kağıthane formunu doldurmak, (18 yaşından küçük olanlar için velisinin izni olması gerekir.) yeterlidir.

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ :

Madde : 10

Meclis Üyeliği;

a) Üyenin istifası ile kendiliğinden,
b) Yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde ise, en az 5 üyenin teklifi üzerine, Meclis kararı ile sona erer.

MECLİS'İN SÜRESİ :

Madde : 11

Kadın Meclisinin süresi, bir yıldır. Meclis her yıl Aralık ayında, güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır.Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevi sona erer.

MECLİS'İN GÖREVLERİ :

Madde : 12

 • i. Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra Kurulu'nu seçmek,
 • ii. Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu'na rapor sunacak komisyonları seçmek,
 • iii. Kanun, tüzük ve içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak, toplantılar yapmak
 • iv. Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksikleri rapor ederek düzeltmesini talep etmek,
 • v. Kermesler düzenlemek,
 • vi. Çeşitli kültürel etkinlikler ve formları tertip etmek,
 • vii. Çeşitli kampanyalar düzenlemek,
 • viii. Kamuoyuna seslerini duyurup, problemleri dile getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak.

Madde : 13

Kadın Meclisi Üyeleri Belediyelerinin tüm haklarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Kadın Meclisinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Kadın Meclisini tanıtıcı her türlü çalışmayı yapacaklardır.

İCRA KURULU : 

Madde : 14

İcra Kurulu, Meclis tarafından alınan kararları yürütmek üzere, meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden oluşur. İcra Kurulu Üyeleri seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan, başkan yardımcısı birde sekreter seçerler.

Madde 15        

Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülür.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK :

Madde : 16

Bu yönetmelik; İstanbul Kağıthane Beledi Meclisince kabulünden itibaren yürürlüğe. Bu yönetmelik hükümlerini, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanlığı yürütür.    

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017