MENÜMENÜ
 
 
Fen İşleri Müdürlüğü
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kağıthane ilçesi, Sultan Selim mahallesi Şahinler caddesi - Turan sokak tematik yol düzenlemesi yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/694732
1-İdarenin
a) Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2122956828 - 2122950113
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Kağıthane ilçesi, Sultan Selim mahallesi Şahinler caddesi - Turan sokak tematik yol düzenlemesi yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
3.250 M2 HER KALINLIKTA GRANİT, ANDEZİT KAPLAMA,DOĞAL PARKE TAŞI,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 1.400 M HER TÜRLÜ BETON BORDÜR,GRANİT VE ANDEZİT BORDÜRÜN SÖKÜLMESİ VB.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sultan Selim mahallesi Şahinler caddesi - Turan sokak
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.08.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ENCÜMEN TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’’de yer alan (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı )  , benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 İnşaat Mühendisi / Mimar


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 29 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 0,034% 0,047% 1
ø 14-28 MM KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLMESİ, YERİNE KONMASI (NAKLİYE DAHİL) 0,009% 0,013% 1
ÇELİK HASIR DÖŞENMESİ (NERVÜRLÜ)(TS4559) 0,01% 0,013% 1
4 CM GRİ GRANİT PLAK İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (4x30 cm x Serbest Boy) 0,168% 0,231% 5
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 0,011% 0,015% 1
GÖRME ENGELLİ PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI (40X40X8CM) 0,013% 0,018% 1
35x50x15 CM EBATLARINDA PATİNATOLU BAZALT BORDÜR YAPILMASI 0,09% 0,123% 3
10x10x4 BAZALT TAŞLARLA DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI (PATİNATOLU) 0,026% 0,036% 1
KOMPOZİT SINIR ELEMANININ temin edilmesi, çelik düplüve ile montajı, yapılması, bir adet sınır elemanının montajı 0,03% 0,041% 1
1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*16 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) 0,013% 0,017% 1
H:7,2MT BOYUNDA ÇELİK GÖVDELİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ÇİFT KONSOL 1*90W / 1*60W LED ARMATÜRLÜ AYDINLATMA KAİDESİ LAZER KESİM YAZILI ALT VE ÜSTÜ DÖKÜM AYDINLATMA DİREĞİ (ANKRAJ VE KAPAK DAHİL) 0,121% 0,166% 3
35/40 (GÇ) ÖLÇÜLERİNDE, 2M. TİJLİ LİGUİDAMBAR ORİENTALİS ( SIĞLA AĞACI ) TEMİN EDİLMESİ (TEMİNİ+ NAKLİYESİ+DİKİLMESİ+HEREKLEMESİ) 0,028% 0,038% 1
35/40 (GÇ) ÖLÇÜLERİNDE, 2M. TİJLİ ACER SACCHARUM (ŞEKER AKÇAAĞACI) TEMİN EDİLMESİ (TEMİNİ+ NAKLİYESİ+DİKİLMESİ+HEREKLEMESİ) 0,013% 0,018% 1
40/45 (GÇ) ÖLÇÜLERİNDE, 2M. TİJLİ PLATANUS OCCİDENTALİS (BATI ÇINARI) TEMİN EDİLMESİ (TEMİNİ+ NAKLİYESİ+DİKİLMESİ+HEREKLEMESİ) 0,015% 0,021% 1
35/40 (GÇ) ÖLÇÜLERİNDE, 2M. TİJLİ TİİLİA AMERİCANA''NOVA'' (IHLAMUR) TEMİN EDİLMESİ (TEMİNİ+ NAKLİYESİ+DİKİLMESİ+HEREKLEMESİ) 0,018% 0,025% 1
CUPRESSUS SEMPER VİRENS GOLD GRES PİRAMİT LİMONİ SERVİ 400/500 TEMİN EDİLMESİ (TEMİNİ+NAKLİYE+DİKİLMESİ) 0,092% 0,126% 3
EUONİMUS ELEGANTİSSİMA BALL TOP ALTUNİ TAFLAN 60/80 TEMİN EDİLMESİ (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİLMESİ) 0,009% 0,012% 1
PHORMİUM TENAX FORMİYUM 80/100 TEMİN EDİLMESİ (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİLMESİ) 0,008% 0,011% 1
ROSA KIRMIZI 7 VEREN GÜL 40/60 TEMİN EDİLMESİ (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİLMESİ) 0,015% 0,021% 1


Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Kendi malı olarak istenilen makine,teçhizat ve ekipman listesi; 1 adet Kazıcı ve Yükleyici 1 adet Paletli Ekskavatör 1 adet Çift Kabinli Kamyonet 2 adet Kompaktör 2 adet Derz Kesme Makinesi, olarak belirlenmiştir. İstekliler kendi malı olduğunu; tevsik eden belgeleri ( ruhsat veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ) teklif ekinde sunacaklardır
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Kendi malı olarak istenilen makine,teçhizat ve ekipman listesi; 1 adet Kazıcı ve Yükleyici 1 adet Paletli Ekskavatör 1 adet Çift Kabinli Kamyonet 2 adet Kompaktör 2 adet Derz Kesme Makinesi, olarak belirlenmiştir. İstekliler kendi malı olduğunu; tevsik eden belgeleri ( ruhsat veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ) teklif ekinde sunacaklardır 1
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017