MENÜMENÜ
 
 
Hobi Bahçesi

HOBİ BAHÇELERİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Kağıthane Belediyesi tarafından Kağıthane halkının doğada zaman geçirmelerine, bitkisel ürünler yetiştirmelerine imkan sağlamak ve bitki yetiştirme konusundaki hobilerini tatmin etmek amacıyla hizmete sunulan hobi bahçelerinin tahsis, kullanım ve işletme usul ve esaslarını belirlemektir.

Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak 12786 Parsel üzerinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Şefliği tarafından yapılan 58 adet Hobi Bahçesi kura yolu ile yeterli  başvuru olmaması durumunda ise dilekçe tarih sırasına göre belirlenecek olup 1 (bir) yıllığına tahsis edilecektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Bahçe: Tahsis, kullanım ve işletme şartları bu Yönetmelikte belirlenen bir adet hobi evi ve/veya bir adet hobi bahçesinden oluşan birimi,

b)İdare: Kağıthane Belediyesini,

c)Kullanıcı: Kendisine bu Yönetmelik hükümlerine göre Bahçe tahsis edilen kişiyi,

d)Kullanıcı Yakını : Kullanıcının anne-baba-eş veya çocuklarını,

e)Meclis : Kağıthane Belediye Meclisini,

f)Sorumlu Müdürlük: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,

g)Müracaat ve Tahsis: İşletmeler Müdürlüğünü,

h)Tahsis: İdare tarafından hizmete sunulan bahçelerin bu yönetmelik hükümlerine göre kullanıcılarının belirlenmesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müracaat ve Tahsis

Sorumlu İdari Birim

MADDE 4- (1) Bahçelerin idari ve teknik işleyiş ve hizmetlerinin yürütülmesinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü sorumludur.

(2) Sorumlu Müdürlük; bahçenin ortak kullanımları ile ilgili yollar, sulama ve kullanma suyu ve içme suyunu emre amade hale getirmekle sorumludur. Sorumlu Müdürlük ayrıca bahçenin şartlarının elverdiği ve bütçe imkanları çerçevesinde aydınlatma, otopark, duş, tuvalet, kafeterya, çocuk oyun alanları gibi tesisleri yapabilir.

Tahsis müracaatı

MADDE 5- (1) İdare tarafından hizmete sunulan ve herhangi bir kişiye tahsis edilmemiş Hobi Bahçeleri için 27 Ocak - 03 Şubat 2020 tarihleri arasında billboardlar üzerinden duyurular yapılacak olup 03 Şubat - 14 Şubat tarihleri arasında İdareye yazılı olarak Müracaat ve Beyan Formu (Ek-1) vermek suretiyle tahsis müracaatı yapılır. İdare tarafından gerek görülmesi halinde diğer tarihlerde de müracaat alınabilir. Bahçelerin tahsis şekli ve süresi İdarece internet üzerinden ilan edilir.

(2) Müracaat edenlerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Fiil ehliyetine sahip gerçek kişi olmak.

b) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Adres Kayıt Sistemine göre yerleşim yeri Kağıthane Belediyesi sınırları dahilinde olmak.

c) Bulaşıcı hastalık taşımamak, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmamak.

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81, 82, 83, 102, 103, 104, 105, 109, 142, 188, 190,191,228, 302,303,304, 307,308,309, 310,311,312, 313,314 ve 315. maddelerinde sayılan suçlar ile Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı, Göçmen Kaçakçılığı, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki Suçlar nedeni ile hükümlü olmamak veya adli mercilerce haklarında arama, yakalama, tutuklama kararı verilmemiş olmak.

(3) Müracaat, kişinin beyanına göre alınır ve değerlendirilir. Müracaat ve Beyan Formunun tam olarak yazılı olarak doldurulması ve İdareye gönderilmesi şarttır.

(4) Başvuruda bulunacak kişilerin 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

(5) Aynı adreste ikamet edenler veya anne-baba-eş ve çocuklardan sadece bir kişi müracaat edebilir.

(6) Kura çekilişi 21 Şubat 2020 günü saat 10:00’da Kağıthane Belediyesi Sadabad Nikah Salonunda yapılacaktır.

(7) Müracaatlar, İdare tarafından incelenir ve bu Yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olanlar geçerli müracaat olarak tespit edilir.

Bahçe Kullanıcılarının Belirlenmesi

MADDE 6- (1) Her tahsis döneminde tahsise konu edilecek parsel sayısı ve numaraları Sorumlu Müdürlük tarafından belirlenir. Tahsis işlemlerinde birinci derece şehit yakını ile gazi vatandaşlara Yıllık Hizmet Kullanım Bedeli üzerinden % 15 indirim hakkı tanınır.

(2) Herhangi bir sebeple Bahçelerin boş kalması halinde kullanıcı yedek listesi sıralamasına göre Bahçe kullanıcıları belirlenir. Yedek listenin bulunmaması veya bitmesi halinde kura çekilişi sonrası yapılan müracaatlar müracaat sırasına göre değerlendirilebilir. Sonradan yapılan bu tahsisler, boş kalan Bahçe kullanıcısının kalan süresi kadar yapılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca tahsis hakkı kazanılması halinde, kişinin müracaat formunda yer alan tebligat adresine durum bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde müracaat sahibi hizmet bedelini yatırmak ve bu Yönetmeliğin ekinde bulunan Kullanım Taahhütnamesini (Ek-2) imzalamak zorundadır. Aksi halde Bahçe tahsis hakkını kaybeder.

Bahçe Kullanımının Kesinleşmesi

MADDE 7- (1) 6’ncı madde uyarınca tahsis hakkı kazanan kişiler bu durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde aşağıdaki evrak ile İdareye başvurur:

a)      Başvuru dilekçesi fotokopisi

b)     Hobi Bahçesi Kullanma Taahhütnamesi.

c)    Nüfus cüzdanı fotokopisi

ç)    2 adet fotoğraf

d)    Kağıthane sınırları içerisinde oturduğuna dair ikametgah belgesi

e)   1. derecede şehit yakını veya gazi olanlar için; 1. Derecede şehit yakını veya gazi olduğunu gösterir belge

f)   Adli Sicil Belgesi

g)  Yıllık Hizmet Kullanım Bedeli (1.500,00 TL KDV DAHİL) ve Kullanım Bedeli Teminatı (500,00 TL)’nın belediye veznesine yatırıldığına dair dekont aslı 

*Kullanım Bedeli Teminatı; herhangi bir maddi zarar veya ödenmemiş borç olmaması durumunda sözleşme bitiminde Kullanıcı’ya iadesi yapılacaktır. 

(2) Müracaat ve Beyan Formunda, Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (c) ve (ç) bentlerinde sayılan şartları taşıdığına ait istekli tarafından bildirilen beyanların, tahsisin kesinleşme veya tahsis döneminin herhangi bir aşamasında İdare tarafından şüpheli bulunması halinde beyanın doğruluğunu belgelemek üzere tahsis hakkı kazananlardan Adli Sicil Belgesi yenilemesi ve yetkili bir sağlık kuruluşundan alınmış bulaşıcı hastalık taşımadığını veya uyuşturucu bağımlısı olmadığını belgeleyen bir sağlık raporu istenir.

(3) İşletmeler Müdürlüğü; bahçe tahsis hakkı kazananlardan süresi içinde gerekli evrakı teslim eden kişilere bahçe tahsis eder ve Hobi Bahçesi Kullanma Belgesi (Ek-3) verir.

Bahçenin Kullanım Süresi

MADDE 8- (1) Bahçe tahsis hakkı bu Yönetmelikte belirtilen şartların devamı halinde ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde mevcuttur. Aksi halde kişilerin Bahçe kullanım hakkı ortadan kalkar ve İdare tarafından bahçe tahliye ettirilir.

(2)Bahçe kullanım dönemi, her yıl sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır.

(3)Bahçenin kullanıcılara tahsis süresi İdare tarafından belirlenen ve 1 (bir) yıla kadar olan dönemdir. Tahsis süresinin bitiminden sonraki dönemde yeterli talep olmaması halinde kullanıcıların tahsis süresi başkanlık onayı ile 2 (iki) yıla kadar uzatılabilir.

(4)Kullanıcı, tahsis süresinin bitiminde, ihbara gerek olmaksızın Bahçeyi teslim alındığı gibi İdareye teslim eder. Bahçe İdare tarafından incelenir, kullanıcı tarafından Bahçeye verilen zarar Sorumlu Müdürlük tarafından tespit edilerek kullanıcıdan tahsil edilir veya varsa iade edilecek Kullanma Bedeli Teminatından mahsup edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Kullanım Bedeli ile Kullanım Esasları

MADDE 9- (1) Kullanıcılar, Hobi Bahçesi Kullanma Belgesini İdarenin görevlileri tarafından sorulduğunda göstermek zorundadır. Hobi Bahçesi Kullanma Belgesi olmayan veya bu Belgeye sahip kişi tarafından misafir olarak beyan edilmeyenler Bahçeye giremez. Kullanıcılar, kendileri Bahçede oldukları zamanlarda Bahçeye misafirlerini alabilir.

(2)Bahçe kullanım hakkı devredilemez. Bahçe, adına Hobi Bahçesi Kullanma Belgesi tanzim edilen kişiler haricinde kullanılamaz.

(3)Kullanıcılar, bahçeyi amacına uygun şekilde kullanır ve düzenli olarak ekim/dikim faaliyetinde bulunur. Bahçede kalıcı bitki türleri dikilemez. Bahçe, boş ve bakımsız bırakılamaz.

(4)Sorumlu Müdürlükten izin alınmadan bahçede ilave yapı ve tadilat yapılamaz.

(5)Bahçe içerisinde yapılacak tamir ve tadilat işleri hafta içerisinde Sorumlu Müdürlük tarafından belirlenen günlerde yapılır. Kullanıcılar kendilerine tahsis edilen bahçede bulunan tesisat arızalarının giderilmesinden sorumludur.

(6)Kullanıcılar Sorumlu Müdürlük personelinden özel işleri için hizmet talep edemez.

(7)Kullanıcılar kendilerine tahsis edilen bahçede işçi çalıştırması halinde mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerden sorumludur.

(8)Bahçe tarımsal amaçlı faaliyetler dışında (mangal, arıcılık vs.) kullanılamaz.

(8)Bahçeye alkollü gelinmesi, alkol getirilmesi ve içilmesi yasaktır.

(9)Diğer Bahçe kullanıcılarını rahatsız edecek davranışta bulunulamaz. Bu davranışların tespiti halinde kullanıcının hakkı iptal edilir.

(10) Bahçede gece kalınması yasaktır. Bahçeye en erken saat 08:00 da girilir ve en geç saat 22.00’te boşaltılır.

(11)İki komşu kullanıcı anlaşsalar dahi Bahçelerini birleştiremez.

(12)Bahçe içerisinde ilan ve reklam içeren afiş ve branda gibi malzemeler kullanılamaz; ticari ve siyasi amaçlı faaliyetlerde bulunulamaz; pankart, çirkin görünüm arz eden çadır, şemsiye ve bezler kullanılamaz.

 (14)Bahçe içindeki görünür alanlar kapatılamaz.

(15)Kullanıcılar çöplerini ve Bahçe atıklarını sadece İdarece belirlenen yerlere boşaltabilir.

(16)Bahçe sınırları içerisindeki su tesisatlarından faydalanılarak araç yıkama işlemleri yapılamaz.

(17)Tarım ilaçlarının kullanımı Sorumlu Müdürlük iznine tabidir.

(18)Kullanıcının kendi fiili veya ihmalinden kaynaklanan her türlü zarar kendisi tarafından karşılanır.

(19)Çatı üzerlerine malzeme konulamaz.

(20)Kullanıcılar kendilerine tahsis edilen alanı genişletemez; ortak kullanım alanlarını kendi bahçesine dâhil edemez.

(21)Bahçede hayvan barındırılamaz.

(22) Bahçede ekim-dikim faaliyetlerinin olduğu Nisan-Kasım ayları arasında (1) bir aydan daha uzun süre ile hiçbir işlem yapmayanlar yazılı olarak uyarılır. İlk uyarıdan sonra bu durumun devam etmesi halinde ikinci uyarıdan sonra kullanım hakkı iptal edilir.

(23) Bahçede bulunan hobi evlerine ısınma veya soğutma amaçlı soba vb. kullanılamaz.

(24) Hobi Bahçesi sınırları içerisinde meydana gelebilecek adli olaylardan, İdare sorumlu olmayacaktır. Adli bir olayın vuku bulması durumunda kolluk kuvvetleri tarafından işlemler yürütülecektir.

(25) Bu maddede belirtilen esaslara aykırılık halinde durumun ciddiyetine göre kullanıcı uyarılabilir veya doğrudan kullanım hakkı iptal edilebilir.

(26) Bahçede yapılacak işlemlerde gerekli bahçe ekipmanları Kullanıcılar tarafından temin edilecektir. Bahçe ekipmanlarının sorumluluğu Kullanıcılara aittir.

Hizmet ve Kullanma Bedeli

MADDE 10- (1) Bahçenin yapılması ve işletilmesi İdarenin kâr amaçlı bir çalışması olmayıp sosyal bir hizmetidir. Bu çerçevede İdare tarafından sunulan hizmetin karşılığı olarak 29/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi gereğince, kullanıcılar her yıl Meclis tarafından belirlenecek tutarda Yıllık Hizmet Kullanım Bedeli ve Kullanım Bedeli Teminatı ödemek zorundadır.

(2)Hobi bahçelerindeki ahşap kulübelerde ayrı olarak elektrik tesisatı bulunmamakta olup, sulama ihtiyacı için her bir bahçeye ayrı olarak tahsis edilen İSKİ’ye kayıtlı sayaçlardan abonelik yapılarak bedeli  yatırılmak suretiyle faydalanılabilmektedir.

(3) 1 (bir) yıllık Kullanım Bedeli ve Kullanım Bedeli Teminatı nakit olarak İdarenin veznelerine yatırılarak ödenir.

Bahçenin Tahliyesi

MADDE 11- (1) Bahçenin aşağıdaki durumlarda kullanıcı tarafından tahliye edilerek İdareye teslimi zorunludur:

a)Tahsis süresinin dolması.

b)Kullanıcının bu Yönetmelikte belirtilen şartları kaybetmesi veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması.

c)Kullanıcının bu Yönetmelikte belirtilen kullanım esaslarına aykırı hareket etmesi durumunda Sorumlu Müdürlük tarafından tahliye edilmesine karar verilmesi.

ç)Kullanıcının bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda Bahçe kullanım hakkının ortadan kalkması. d)Kullanıcının kendi talebi.

(2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri uyarınca Bahçeyi tahliye etmesi gereken kullanıcılara durum tebliğ edilir. Bu kişiler, tebligatı müteakip 10 iş günü içinde Bahçeyi tahliye ederek teslim aldığı gibi İdareye teslim eder. Bahçe Sorumlu Müdürlük tarafından incelenir, varsa kullanıcı tarafından Bahçeye verilen zarar Sorumlu Müdürlük tarafından tespit edilerek kullanıcıdan tahsil edilir veya varsa iade edilecek Kullanma Bedeli Teminatından mahsup edilir.

(3) Bahçenin birinci fıkranın (a) ve (d) bentleri uyarınca tahliye edilmesi durumunda kullanılmayan dönem için tahsil edilen Yıllık Hizmet Kullanım Bedeli hariç varsa Kullanım Bedeli Teminatı iade edilir.

(4) Bahçenin birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri uyarınca tahliye edilmesi durumunda kullanılmayan dönem için tahsil edilen Yıllık Hizmet Kullanım Bedeli iade edilmez.

(5) Kullanıcının ölümü halinde, aynı şartlarla ve 30 iş günü içinde İdareye yazılı müracaatı halinde eşi bir sonraki tahsis dönemine kadar Bahçeyi kullanabilir. Eşi Bahçeyi kullanmak istemezse kalan kullanma dönemin Yıllık Hizmet Kullanım Bedeli iade edilmez, ancak Kullanım Bedeli Teminatı bu Yönetmelikte yazılı işlemlere tabi tutulduktan sonra varsa kalanı iade edilir. Bahçenin kullanım hakkı yeni kullanıcıya tahsis edilmek üzere İdareye geçer.

(6) Kullanıcılar tahliye sonucunda ekim, dikim, biçim, tadilat, mahsul gibi değerler açısından İdareden herhangi bir hak ve tazminat talep edemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12- (1)  05/12/2019  tarih  91 nolu alınan Meclis kararı ile bu Yönetmelik yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanlığı yürütür.

Boyut: 221 KB
Hobi Bahçesi Müracaat ve Beyan formu için lütfen tıklayınız.

Fotoğraf Galerisi

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017