-
-
-

Müdürlüklerimiz

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Yönetim
Yönetmelik
Faaliyetler
Projeler
Fotoğraf Galerisi
Gıda Güvenliği
Sağlık İşleri Müdürlüğü

Dr. Nurten BAŞ
Sağlık İşleri Müdürü

E-Posta: nurtenbas@kagithane.bel.tr
Tel:295 68 00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1
— Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2
— Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun15/b maddesi ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3
— Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Kağıthane Belediyesini,
b) Servis: Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,
c) Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanını,
d) Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
e) Başkan: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,
f) Müdür: Sağlık  İşleri Müdürü’nü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görevleri
Madde 4
— Aşağıda belirtilen görevler, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:
a) Belediye çalışanlarına birinci basamak sağlık hizmeti sunmak, gerek görülenleri ileri tetkik merkezlerine sevk etmek.
b) Çalışma ortamları ile çalışanların uyumunu sağlık açısından değerlendirerek ilgililere bilgi vermek,
c) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat komisyonunda görev almak,
d) Defin ruhsatı verme ve MERNİS ölüm tutanağı düzenleme gibi cenaze ile ilgili işleri yerine getirmek,
e) İlçe sağlık grup başkanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile koordineli çalışarak ilçede sağlık risklerinin azaltılması ve sağlıklı toplum oluşturulması için gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak
f) Halk sağlığını korumak amacıyla önleyici ve bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak
g) Gıda satış yerlerinin hijyenik koşullara uygunluğunu ve satılan gıda maddelerinin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek.                                                                                                                                     
h) Hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak genel sağlıkla ilgili hizmetleri yürütmek.
i) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü çerçevesinde, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli önlemleri almak,
j) Tüm hayvansal gıdaların insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli önlemleri almak
k) Hayvan veya insan kaynaklı bulaşıcı hastalıklarla önleyici tedbirler yoluyla mücadele etmek

Poliklinik Hizmetleri Servisi’nin Görevleri
Madde 5
— Poliklinik Hizmetleri Servisi’nin görevleri şunlardır:
1. Belediye memur ve eşlerinin bakmakla yükümlü oldukları ana-baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde tedavileri için poliklinik hizmetlerini yürütmek.
2. SSK ile işbirliği yaparak işçi personel hakkında poliklinik hizmetleri yürütmek
3. İşçi çalıştırılan birimlerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, İş Kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
4. Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yapmak
5. Gezici sağlık araçları ile sağlık taraması, eğitim ve tanıtma çalışmaları yapmak.
6. Yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı vatandaşlara ve özürlülere yardım amacı ile tedavi merkezleri, ilaç temini gibi hususlarda projeler geliştirmek ve uygulamak.
7. Belde halkının ihtiyacı olan bölgelerde hastane, tedavi merkezi, dispanser, anne-çocuk muayene ve tedavi evi, gezici semt poliklinikleri açılması için projeler geliştirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar ile, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.
8. Bulaşıcı hastalıkla mücadele etmek ve gerekli aşılamaları yapmak, bu konuda ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak

Cenaze İşleri Servisi’nin Görevleri
Madde 6
— Cenaze İşleri Servisi’nin görevleri şunlardır:

a) Doğal afetlerde, acil vakalarda ve trafik kazalarında cenaze ve hasta nakilleri için ambulans hizmetleri yürütmek.
b) Cenazelerin ilk kayıtlarını bilgisayar ortamında girmek, cenazeye ait MERNİS belgesi düzenlemek, defin ruhsatı vermek ve diğer cenaze yazışmalarını yapmak
c) Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

Gıda Kontrol ve Ruhsatlandırma Servisi’nin Görevleri
Madde 7
— Gıda Kontrol ve Ruhsatlandırma Servisi’nin görevleri şunlardır:
a) Halkın tükettiği her türlü gıdanın üretiminin yapıldığı, hazırlandığı, ambalajlandığı, depolandığı, sevk edildiği, taşındığı ve satışa sunulduğu tüm aşamalarda insan sağlığı yönünden teknolojik ve hijyenik açıdan kontrol hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 
b) Gıda satış yerlerinin hijyenik koşullara uygunluğunu ve satılan gıda maddelerinin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek, uygun olmayan işyeri ve tesisler için, İktisat ve Küşat Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, cezai işlemlerde bulunmak,                                                                                                                                   
c) Konut ve işyeri sağlığı hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
d) Gıda hijyeni ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak,
e) İktisat ve Küşat Müdürlüğü ile koordineli olarak, gıda üreten veya gıda ile ilişkili işyerlerinin denetim ve ruhsatlandırılmasını yapmak
f) Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

Veteriner İşleri Servisi’nin Görevleri
Madde 8
—Veteriner İşleri Servisi’nin görevleri şunlardır:
1. Hayvan Sağlığı Aşı Merkezleri ile Geçici Hayvan Barındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri açıp, işletmek.
2. Başıboş Hayvanları 5199 sayılı kanun ve yönetmelik kapsamında ; toplama, muayene etme, numaralama,kısırlaştırma,aşılama,10 gün geçici barındırma, sahiplendirme, sahiplendirilemeyenleri alındığı ortama bırakma, ısıran köpeği 10 gün müşahade altına alma gibi bir dizi faaliyetleri yapmak.
3. Yapılan kontroller sırasında tespit edilen insan sağlığına zararlı, bozulmuş ve kokuşmuş maddeleri satıştan men etmek, imhası gerekenleri imha etmek, sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,
4. Bulaşıcı hayvan hastalıkları ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusunda halkı ve hayvan sahiplerini aydınlatmak,
5. Adaklık ve kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin yapılmasını ve olanların düzenlenmesini sağlamak,
6. Haşere, sinek, sivrisinek, kemiriciler ve omurgasızlar vs. gibi insan sağlığını tehdit edici vektörler ile mücadele programları hazırlamak, çalışmaları takip etmek, gerekli tesis, araç-gereç ve modernizasyonu ve personel eğitimini sağlamak.
7. Sahipli hayvanları, muayene ve kontrol sonrası kayıt altına almak, etkin kuduz aşılaması yapmak.
8. İlçe dahilinde hayvan giriş çıkışlarında Kağıthane İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte kontroller yapmak.
9. Hayvanlara eziyet ve kötü muamele edenleri, uyarmak ve gerektiğinde cezai işlem yapmak.
10. Hayvan besleyenlere, etrafı rahatsız etmeden hayvan bakmaları, çevre kirletilmeden hayvanların beslenmeleri, hayvanlarını cadde ve sokaklarda tasmasız dolaştırılmaması, sahibi tarafından dolaştırılan köpeklerin cadde ve sokaklar da tuvalet yaptırma durumu olduğunda bunun usulüne uygun bir eldivenle alınması konularını takip etme ve aksi davrananların uyarılması

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

Sağlık İşleri Müdürü’nün görev ve yetkileri
Madde 9
— Sağlık İşleri Müdürü,
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
c) Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
d) Birim performans programını hazırlar.
e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
f) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
l)  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

Sağlık İşleri Müdürü’nün sorumlulukları
Madde 10
— Sağlık İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
c) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri
Madde 11
— Servis Sorumlusu,
a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Servis sorumlularının sorumlulukları
Madde 12
— Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
c) Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
Madde 13
— Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Sağlık İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.


Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
Madde 14
— Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
Madde 15
— Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük
Madde 16
— Bu Yönetmelik Kağıthane Belediyesi Meclis Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17
— Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

 

 

GIDA GÜVENLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 

T.C. KÂĞITHANE BELEDİYESİ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA GÜVENLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KALİTE POLİTİKASI

T.C. Kağıthane Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğünde hijyen sanitasyon denetimleri gerçekleştirilirken aşağıdaki ilkeleri politika olarak kabul etmiştir:

Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğünde B tipi muayene kuruluşu şartlarına uygun olarak tüm faaliyetler gerçekleştirilirken; TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre faaliyet gösteren güvenilir ve kamuda örnek bir Muayene Kuruluş olmaktır.

Etkin bir koruyucu hekimlik uygulaması olan gıda güvenliği denetimlerini etkin bir şekilde uygulayarak ülkemiz insanının yaşam ve sağlık kalitesine katkıda bulunmaktır.

Denetimlerimiz Tarafsızlık (objektiflik), bağımsızlık, dürüstlük, ilkelerine bağlı olarak partizanca hiçbir uygulamanın içinde olmadan gerçekleştirilecektir.

Tüm denetlenen kuruluşlar için adil ve eşitçilik, gizlilik ve etik temel ilke olarak uygulanacaktır.

Denetlenen kuruluşa hiçbir şekilde ayırımcılık yapılmayacaktır.

Kuruluşların denetim talebinde bulunmasını bir şekilde engellemeyecek bu konuda gereksiz mali veya haksız rekabet oluşturulmayacaktır.

Denetim faaliyeti gerçekleştirilirken ilgili yasal mevzuat şartları ve standartlar ile akreditasyon kurumunun teamüllerine uygun olarak gerçekleştirirken, yönetim sistemimizin sürekli iyileşmesini sağlanacaktır.

Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğünde görev alan personelin sadece kendi biriminde görev alması sağlanacaktır.

Denetçilerimize yapılacak ücret ödemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi gereğince yapılan denetimin sonucuyla ilgili olmadan gerçekleştirmektedir.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken İlçemiz bünyesinde bulunan kuruluşların koordinatörlüğümüzden hizmet alınması ile ilgili herhangi zorlayıcı bir talepte bulunulmamaktadır.

T.C. KÂĞITHANE MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
GIDA GÜVENLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Rev:01 01.09.2013

 

ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

T.C. Kâğıthane Belediyesi Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü Üst Yönetimi Olarak;

Gıda güvenliği ve halk sağlığı koordinatörlüğü’nün gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin TS EN ISO IEC 17020 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlamayı,

Gıda Güvenliği Ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü’nün diğer Sağlık İşleri Müdürlü’ğü faaliyetlerinden bağımsız olarak yürütülmesini sağlayacağımı,

Gıda güvenliği ve halk sağlığı koordinatörlüğünde görev ve sorumlulukları olan personelin ;

• Görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda denetimlerde görevlendirmeyeceğimi
• Gıda güvenliği ve halk sağlığı koordinatörlüğü’nün dışındaki kişilerle hizmet sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir bağlantı içinde olmayacağımı,
• Gıda Güvenliği Ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü’nün sadece denetim faaliyetlerinde görevlendireceğimi,
• Denetimlerde görev alan personelin maaş ödemelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi gereğince yaptıkları muayenenin sayısına ve sonuçlarına bağlı olmaksızın gerçekleşmekte olduğunu,
• Yönetim Sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini için katkı sağlayacağımı,
• İhtiyaç duyulan aşamalarda yönetim sistemi uygulamalarına aktif katılacağımı, periyodik olarak düzenlenen yönetimin gözden geçirme toplantısına katılacağımı, belirlenen hedeflere ulaşılması için gerekli olan kaynakları sağlayacağımı, denetim sonuçlarını etkileyecek partizanca hiçbir tavır sergilemeyeceğimi,
• Gıda Güvenliği Ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü’nü B tipi muayene kuruluşu şartlarına uygun olarak yöneteceğimi,
• Yasal mevzuat şartlarına uyacağımı
• Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve gizlilik, tarafsızlık ve dürüstlükle ilgili tüm üzerime düşen görevleri yerine getireceğimi taahhüt ve beyan ederim.

T.C. KÂĞITHANE BELEDİYESİ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
GIDA GÜVENLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
01.09.2013 rev:01

 

Gıda Güvenliği Denetim Hizmeti Süreç Bilgilendirme Talimatı için tıklayınız.
Logo ve Marka Kullanım Talimatı için tıklayınız.
Şikayet ve İtirazlar Prosedürü için tıklayınız.

Sayfa içeriği hazırlanmaktadır.

  • İçerik Bulunamadı
    

KAĞITHANE BELEDİYESİ GEÇİCİ BAKIMEVİ AÇILIŞI