MENÜMENÜ
 
 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Belediyemiz Tarafından Yapılan Duyurular, Hizmetler, Etkinlikler Ve Faaliyetlerinin Vatandaşlarımıza Duyurulması Amacıyla ll Dönem Toplu Kısa Mesaj (SMS) Gönderilmesi Hizmeti Alınması İşi

KAĞITHANE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz tarafından yapılan duyurular, hizmetler, etkinlikler ve faaliyetlerinin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla II dönem toplu kısa mesaj (SMS) gönderilmesi hizmeti alınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/622016

1-İdarenin

a) Adı

:

KAĞITHANE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Merkez Mh. Lalezar Sk.No:1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2123210953 - 2122942041

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Belediyemiz tarafından yapılan duyurular, hizmetler, etkinlikler ve faaliyetlerinin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla II. dönem toplu kısa mesaj (SMS) gönderilmesi hizmeti alınması işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Belediyemiz tarafından yapılan duyurular, hizmetler, etkinlikler ve faaliyetlerinin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla 50.000.000 (ELLİMİLYON) adet Toplu Kısa Mesaj (SMS) gönderilmesi hizmeti alınması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kağıthane/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 18.07.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022

d) İşe başlama tarihi

:

18.07.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.07.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kağıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017