MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Hüseyin AYRILMAK
Fen İşleri Müdürü

E-Posta: huseyinayrilmak@kagithane.bel.tr
Tel: 295 68 00

Yönetmelik

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1
— Bu Yönetmeliğin amacı; Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2
— Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun15/b maddesi ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3
— Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Kağıthane Belediyesini,
b) Servis: Fen İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,
c) Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,
d) Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarını,
e) Başkan: Kağıthane Belediye Başkanı’nı,
f) Müdür: Fen İşleri Müdürü’nü ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Fen İşleri Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

Fen İşleri Müdürlüğü’nün görevleri
Madde 4
— Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:
a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak,
b) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak,
c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak,
d) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak,
e) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,
f) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak,
g) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,
h) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
i) Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak
j) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak
k) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak

Etüt ve Proje Servisi’nin Görevleri
Madde 5
— Etüt ve Proje Servisi’nin görevleri şunlardır:
a) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde ve etkilenen bölgelerinde yapımı planlanan (ihale edilen) hizmet binaları, yeşil alan ve yollar v.b. projeler için öneride bulunmak,
b) Bu projelerin imar planına uygunluğunu araştırmak; alan, uygulama ve detay projelerini hazırlamak; mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanmasını sağlamak.
c) Hazırlanan projelerin keşif ve ihale çalışmalarını gerçekleştirerek neticelendirmek.
d) Kağıthane genelinde yeni yol açmak,
e) Mevcut yolların yeniden düzenlenmesi işlerin kontrollüğünü yapmak ve bu işlere ait ihale hazırlık çalışmaları ile ihalelerin yapılmasında görev almak;
f) Vatandaştan gelen şikayetleri yerinde değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunmak
g) Kış aylarında karla mücadele konusunda yol bakım servisine yardımcı olmak.
h) Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, yeşil alan, yollar ve her türlü üst yapı tesis ve düzenlemelerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek

Tranşe Kontrol Servisi’nin Görevleri
Madde 6
— Tranşe Kontrol Servisi’nin yürüteceği görevler şunlardır:
a) Kağıthane genelinde kazı ruhsatı vermek,
b) Bölgede yapılan kazıların kontrollüğünü yapmak
c) Hafriyat ruhsatı vermek.
d) Müdürün vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

Park ve Bahçeler Servisi’nin Görevleri
Madde 7
— Park ve Bahçeler Servisi’nin yürüteceği görevler şunlardır:
a) Belediye sınırları içerisinde yapımı planlanan yeşil alan, ve her türlü üst yapı tesis ve düzenlemelerinin şartnameler ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesini, yapıların ekonomik ve sağlıklı bir şekilde program dahilinde tamamlanmasını kontrol etmek
b) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak
c) Yol kenarları ve kentin ortak alanlarını yeşillendirmek
d) Yol kenarları ile park ve dinlenme yerlerine gerektiğinde istinat duvarları inşa etmek
e) Müdür tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek

Yol Yapım Bakım Onarım Servisi’nin Görevleri
Madde 8
— Yol Yapım Bakım ve Onarım Servisi’nin yürüteceği görevler şunlardır:
a) Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların yapımı, bakımı ve onarımını sağlamak.
b) Açılan yolların bordürlerinin döşenmesi ve tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak,
c) İhale suretiyle yaptırılan yol bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrollüğünü yapmak,
d) Tabii afet vb. durumlarda iş makineleri ve ekipler ile çalışmalara katılmak,
e) Yağmur suyu  kanalları ile  baca  ve  ızgaraların  temizliğini  yapmak.
f) Kış aylarında  kar  yağışında  karla  mücadele  etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Yöneticilerinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

Fen İşleri Müdürü’nün görev ve yetkileri
Madde 9
— Fen İşleri Müdürü,
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve servisler arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
c) Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hazırlar.
d) Birim performans programını hazırlar.
e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin stratejik amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
f) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
g) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.
h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
l)  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

Fen İşleri Müdürü’nün sorumlulukları
Madde 10
— Fen İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesinden sorumludur.
c) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Servis Sorumlularının görev ve yetkileri
Madde 11
— Servis Sorumlusu,
a) Müdürün belirlediği görev dağılımı doğrultusunda, personeli arasında görev dağılımını yapar ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
b) Kendine bağlı personelinin performansını periyodik olarak değerlendirip müdüre bilgi sunar; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapar.
c) Servisin iş ve işlemlerini şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütür.
d) Servis çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirler ve üstüne iletir.
e) Servis çalışanlarının özlük işlemlerini takip eder.
f) Servis içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlar.
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
h) Müdürün vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirir.

Servis sorumlularının sorumlulukları
Madde 12
— Servis sorumlusu, servis görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden müdüre karşı sorumludur. Servis sorumlusu;
1. Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
2. Performans programındaki servis hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.
3. Sorumlu olduğu servis ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
Madde 13
— Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Fen İşleri Müdürünün başkanlığında servis sorumlularının katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, tutanaklı, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.


Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler
Madde 14
— Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
Madde 15
— Fen İşleri Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük
Madde 16
— Bu Yönetmelik Kağıthane Belediyesi Meclis Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17
— Bu Yönetmelik hükümlerini Kağıthane Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Faaliyetler

İçerik bulunmamaktadır.

Projeler
  • İçerik Bulunamadı
Fotoğraf Galerisi
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017