-
-
-
İmar ve Şehircilik Hizmetleri
 • a) Şahıs ve kurumlara yazılı veya çizili olarak imar durumu belgesi düzenlemek.
 • b) Kağıthane sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılaşmasını sağlamak.
 • c) Müelliflerce hazırlanan projelerin, müdürlüğe ibraz aşamasında gerekli tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • d) Mimari proje tasdik aşamasında diğer müdürlüklerden alınan verilerin projeye aktarılmasının kontrolünü yapmak.
 • e) Mimar projelerin mer&rsquoi mevzuata göre uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak.
 • f) Statik büroya ibraz edilen projelerin mer&rsquoi mevzuata göre incelemesini yapmak ve onaylamak. 
 • g) Onaylanan mimari, statik ve tesisat projelerinden sonra yapı ruhsatı tanzimine esas olan evrakların teminini müteakip yapı ruhsatını düzenlemek.
 • h) İnşaatları verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünü sağlayarak gerekli vizelerini yaptırmak.
 • i) Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak mer&rsquoi mevzuat hükümlerini uygulamak.
 • j) Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve vizeleri tamamlanan yapıların kontrolü sonucu yapı kullanma (iskan) izin belgesi düzenlemek.
 • k) Yazılı &ndash Sözlü veya iletişim yolu ile gelen şikayetleri değerlendirmek.
 • l) Kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında ilgili kanun hükümlerince yasal işlemleri yapmak.
 • m) İmar planları ve Belediye mevzuatı doğrultusunda tevhit, ifraz, yola terk ve yoldan ihdas-sınır düzeltme işlemlerine ilişkin belgeleri Belediye encümenine arz etmek.
 • n) Lüzumu halinde ve kat irtifakı kurulmak üzere proje sureti onayı yapmak.
 • o) Kağıthane&rsquonin zemin durumunu inceleyerek ve uygun yapı sistemin planlamasında planlama servisine yardımcı olmak.
 • p) İmar planı tadilat taleplerinin incelenerek gerekli işlemlerin yapılması
 • q) Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına havale edilen Meclis kararları ile ilgili Komisyona katılarak İmar Konularında bilgi vermek.